måndag 30 mars 2009

katolska kyrkan och kondomer

I både tidningen NU och i Expressen har Monke, Bard, Bagge jag själv mfl uppmanat katolska kyrkan att ta bladet från munnen. Det gör man med besked i dagens expressen.se http://www.expressen.se/debatt/1.1516548/stockholms-katolska-stift-barn-skriver-urbota-dumt

Man framhärdar i sin kondomskräck och påstår felaktigt att det är avhållsamhet och inte kondomer som tillfälligt bromsat HIVvirusets spridning i Uganda. Vi kommer naturligtvis gå i svaromål.

Missionsförbundets Göran Zettergren kommenterar också Liberatis betraktelser av den Katolska Kyrkans framfart på expressen.se

söndag 29 mars 2009

Torv är fossilt och kärnavfall kan brännas till kortlivat avfall samt ge mer energi

Det kan finnas de som vill dölja fakta tex trovproducenterna i Sverige,Finland och Irland som driver lobbying för torv och de som inte vet att kärnavfallet kan brytas ned

Ang Torv som fossilt bränsle
Om vi eldar ett kraftverk med torv så släpper vi ut stora mängder koldioxid. Vi måste då se till att en motsvarande mängd koldioxid tas upp ur atmosfären genom att vi odlar mera skog på land eller mera alger i havet. Problemet med torv är att många inte vet om torv är ”grön” eller ”svart”. Tillväxten av torvlager sker så långsamt att den är ointressant. De växter som idag har blivit torv tog upp sin koldioxid ur luften för cirka 5 000 år sedan. Som jämförelse kan vi säga att kärnveden i norrländska barrträd fångade sin koldioxid för 100 år sedan, brunkol för ett par miljoner år sedan och stenkol för 300 miljoner år sedan.
Torv är alltså definitivt ”svart” och om finnar och irländare (Europas största torvbrännare) skulle börja tala för torveldning så gäller det att sätta sig på tvären.
Torvmarker utgör början på långsiktiga kol lager i landmiljön biosfären.
(UNEP-GEF bedömning på torvmarker, biologisk mångfald och klimatförändringar). Den långsamma förnyelsen av torv innebär att det - från en klimatkammaresynpunkt - bör betraktas som en icke förnybar resurs.
I syfte att uppnå en hållbar miljö och en minskning av utsläppen av växthusgaser - kolbaserade bränsleresurser måste fylla på så snabbt som de konsumeras.
torv som fossilt kol. Torv används som bränsle, däremot, är tusentals år äldre än vårt moderna samhälle. Detta och brist i förnyelsen av torv orsakar torvbränsle växthuseffekter på samma sätt som bränner fossila resurser. Därför torv - liknar brunkol och stenkol - bör betraktas som en icke förnybar resurs. Av dessa skäl avstår 2006 IPCC: från att klassificera torv som biobränsle
Riktlinjerna definierar på följande sätt: "Biobränslen: Alla bränslen från biomassa, antingen som medvetet odlas eller avfallsprodukter. Torv är inte ett biobränsle i dessa riktlinjer på grund av den tid som krävs för torv att åter samlas efter skörd.
Globala miljöfonden (GEF) avvisar en klassificering av torven som en förnybar energikälla.
I sin skrivelse av den 13 april 2005 till IMCG, GEF har förklarat: " Av liknande skäl miljömärkningsprogrammet Föreskrivande kommittén har undantagit torv från EU Miljömärkta jordförbättringsmedel och växtmedier.

Mest torvutvinning i Europeiska unionen sker på lågland ” peatlands” , en livsmiljö av gemenskapsintresse belyst både för dess sällsynthet i EU och för omfattande skador och dåliga villkor för livsmiljö där det sker. Förutom de direkta ekologiska skador, torvutvinning bidrar också i hög grad till klimatförändringarna genom att släppa en stor lagrad kolkälla som har ackumulerats under en period av flera tusen år på ett sätt som motsvarar fossila kolförråd i kol och olja fyndigheter. Biobränsleanvändningen torv är ohållbar och har liknande negativa effekter på miljön som användningen av andra fossila bränsleDet finns tre vägar att förstöra kärnavfall

EPR - Tryckvattenreaktor - den senaste generationen av tryckvattenreaktorer, som utvecklats. Detta är en beprövad, säker teknik som bygger på aktivt.. EPR kan drivas med 100% MOX- bränsle, vilket gör det till en konsument av plutonium. EPR är en utvecklingsfas där det är redo att byggas. Den kommer att producera el till ett pris som är konkurrenskraftig med andra källor.

ADS - Accelerator Driven System En partikelaccelerator (normalt en proton accelerator) kombineras med en underkritisk reaktor Det är snabba neutroner, det kan bränna alla aktinider utan föregående separation.

MHR - Modular Helium Reactor - den senaste modulutförande utvecklingen av hög temperatur reaktor (HTR) nu skulle fungera enligt en direkt-cykel drift, med en gasturbin drivs direkt av helium används för att kyla härden, som gör det möjligt att erhålla effektivitetsvinster som närmar sig 50 %.
Med dessa metoder kommer bränslet Uran och torium att räcka mycket länge till dess en ny källa kan ersätta bla fusionsenergin

Sanningar och lögner i energidebatten och en korrigering

Följande påståenden kan höras i debatten och de måste korrigeras

1. Sverige har god tillgång på bioenergi. Fel - Det är redan nu bränslebrist för biobränsleeldade kraftvärmeverk. Priset ökar kraftigt och man importerar biobränsle.

2. Vindkraften kan ersätta kärnkraften. Fel Vind svarar idag för endast 1 % av behovet idag och dessutom blåser det aldrig jämnt så därför måste vindenergin backas upp vattenkraft och kärnenergi. På kontinenten i europa finns knappast vattenkraften och skall man inte backa upp med kol eller gaskraft så återstår egentligen bara kärnkraften och i framtiden storskalig solenergi..Däremot är vindkraften ett värdefull komplement tillsamans med kärnkraft och annan förnyelsebar energi. Smarta nät blir en förutsäätning för samverkan mellan energikällor. (Smart Grids)

3 Kärnkraften är ändlig mao uranet räcker inte Fel Nästa generations kärnkraft kommer att utnyttja uran och torium till högre effektivet så det kommer att räcka i flera tusen år. Därefter kommer fusuinskraften som använder väte som bränsle .

4. Avfallsproblemet för kärnkraft är inte löst Fel. Genom transmutationstekniken i nästa generations kärnkraft kan allt långlivat avfall brytas ned till kortvarigt avfall. Dessutom blir då avfallet en bränslekälla

5. Solkraften är dyrbar.Fel Den kommer att bli avsevärt billigare och kommer att vara en av de mest löftesrika enrgikällorna vid sidan av kärnkraft och energieffektivisering i smarta nät och apparater.

6. Kärnkraft är farligt. Endast om man inte sköter säkerheten men idag är säkerheten stor. Däremot är kolbrytning och hantering av fossilbränslen och förbränning något som dödar tusentals männsikor varje dag dels i direkta olyckor och dels i form av sjukdomar såsom cancer,luftvägsinfektioner,tungmetalsförgiftningar mm

7. Torv är en förnyelsebar enrgikälla Fel Torv är fossil och då man bryter torv och bränner den ökar man koldioxid halten i atmosfären. Det tar lång tid att bygga upp en torvmosse. Det är bättre att odal skog på torvmossen ty då binds än mer koldioxid. Högst 10-20 % av enrgibehovet kan komma från vindkraft resten måste vara vatten och kärnkraft

8. Det går inte att helt ersätta de fossila bränslena. Fel Det går om man gör en klok kombination av förnyelsebar enrgi (sol,vind och vatten samt viss bioenergi), enrgieffektiviserar samt bygger ut kärnkraften. Då skulle man uppnå en nollversion av koldioxidutsläpp. Det borde var möjligt mellan 2030 och 2050 om tillräckligt starka incitament och styrningar sker från politiken i Sverige coh EU

Karl-Erik Andersson
Gröna Liberaler Västmanland

onsdag 25 mars 2009

Ekumenik - varför?

Vi är tre liberatister som i en debattartikel i expressen frågar oss hur rimligt det är att bedriva ekumenisk dialog med en kyrka, den katolska, som är rent ut sagt antihumanistisk i sina värderingar.

http://www.expressen.se/debatt/1.1509220/alexander-bard-och-liberati-paveforsvararna-borde-veta-hut

Hur kan man till exempel erkänna ett dop som återkallas medelst bannlysning om man blir våldtagen av sin styvfar vid nio års ålder och väljer abort för att rädda sitt eget liv?

Det är dags för Sveriges kristna råd att förklara hur de ställer sig till förintelsförnekare och beskyddare av våldtäktsmän.

måndag 23 mars 2009

Oppostionen(V,S,MP)fortsätter med sin låtsaspolitik om klimatet

Oppsitionens senaste utspel visar med all tydlighet att man bedriver låtsaspolitik. Man fortsätter att skapa osäkerhet om hur vårts lands energipolitik kommer att se ut. Det innebär att man vill äventyra Sveriges sysselsättning.
S,V,MP skapar en dyrbar och kostsam politik som ytterligare försvårar skapande av jobb och välfärd.
Ur klimatsynpunkt innebär det att Sverige år 2020 med oppositionens politik kommer att släppa ut mer växthusgas än idag och vi kommer att ha lägre välfärd och färre jobb.Utan kärnkraft kommer importen av fossilenergi att öka.

Med alliansens och framförallt Folkpartiets politik minskar vi ju utsläppen och samtidigt uppnår en billgare klimatpolitik. Det kommer att skapa sysselsättning och välfärd.

Med alliansens och folkpartiets energipolitik kommer vi dessutom kunna hjälpa övriga länder i EU att sänka koldioxidutsläppen tex lägga ned brunkolsverk i Tyskland genom att vi kan exportera energi och dessutom få exportinkomster. Det är dessutom vi i Folkpartiet som visat den framgångsrika energivägen.

Det måste tydliggöras hur farlig oppositionens energipolitik är för löntagare och företagare så att välarna tar avstånd från oppositionen och vi kan med alliansen och folkpartiet fortsätta den lyckosamma väg Sverige slagit in på.

Vi måste hjälpas åt att kraftfullt angripa oppositionen för deras äventyrliga för att inte säga livsfarliga energipolitik som är klimatpolitik på låtsas.

Karl-Erik Andersson EP-kandidat Västerås

fredag 20 mars 2009

Vad kommer efter finanskrisen. Gör EU tillräckligt just nu? Att inse nya realiteter.

Världens regeringar satsar i varierande grad på expansiva finansåtgärder som syftar till att få igång ekonomierna värden över. EU-länderna satsar rent beloppsmässigt avsevärda belopp vilket senast EU-toppmötet visar och det blir inga mer åtgärder just nu. Man samordnar c,a 4400 miljarder och det är mycket och det är föståeligt om man vill invänta och se effekterna eller åtminstone förtecknen..Men det man kan kritisera är dock kvaliteten i åtgärderna i respektive länder. Leder alla åtgärder till tillräckliga effekter eller finns det alternativt effektivare åtgärder. Finns det åtgärder som är kontraproduktiva tex begränsningar i utrikeshandel och protektionism. De pengar som nu investeras bör ske i åtgärder som är klimatfrämjande och åtgärder som minskar vårt beroende av fossila bränslen. Det tar lång tid innan investeringarna ger effekter på sysselsättning. Men det är bara sant i begränsad omfattning. Dels kan man tidigarelägga produktiva framtidssatsningar och så fort beställningar börjar komma ut på markanden kan börsen stiga och optimismen stiger. Men det kräver samordnad och intelligent planering för hela Europa. Mer federativ planering är nödvändig.Just nu sker en enorm upplåning av regeringar som så småningom skall betalas tillbaka.

Efter krisen kommer därför räntorna att bli högre och det blir mer konkurrens om kapitalet. Det innebär bl a att vi måste då öka sparkvoten och att de stora betalningsunderskotten för USA och många EU-stater leder till att vi måste arbeta fler timmar för samma materiella standard. Lönerna kommer att vara relativt sett lägre för alla löntagare och vi kommer att se och ha ett tryck på ökad utjämning och sänkning av topplöner till de övre skikten i näringsliv och finanssektor. Detta med relativt lägre löner är en del i den globala utjämningsprocessen medan lönerna i t ex Kina och Indien kommer att öka och fram till 2050 komma i närheten av västerlandets löner. Mao västerlandets löner sjunker relativt och de övriga ländernas löner stiger.

Men detta behöver inte vara en katastrof för oss löntagare och företagare. Tvärtom vi kan kvalitativt förbättra livet och leva hälsosammare. Minskad animal konsumtion och främst fettrik mat leder till bättre folkhälsa. Att cykla, gå eller åka kollektivt ger också ökad hälsa. Mindre eldrivna bilar spara både pengar och miljö. Genom att energin blir mycket dyr kommer vi att spara på bostadsytor. Våra städer blir också smartare, grönare och mer sammanhållna. Vi kommer inom EU att kunna utveckla snabb och smart kommunikation mellan Europas städer och så småningom med övriga världen via nya snabbtåg och det kommer att utvecklas ett grönt flyg.

Sammantaget kommer vi i västvärlden (EU, USA, Australien bl a) att använda mindre materiella resurser men vi kommer att kunna konsumera mer av upplevelser, intellektuella aktiviteter. Detta ger också jobb och företagande Lösning av klimatkrisen ger oss möjligheter till ett bättre och meningsfullare liv.Ju snabbare vi inser de nya realiteterna desto bättre. Men tyvärr tar detta ett tag.

Man blir förskräckt när man hör att norrännen nu ger tillstånd att borra efter olja i ett av världens viktigaste kallvattenkorallrev. Man har ännu inte fattat någonting för vi skall istället överge fossilsamhället. Här kommer vi att se kommande stora politiska konflikter. Vi kommer att få kämpa för tre grundpelare i energiförsörjningen nämligen förnyelsebar energi (främst vind och sol), kärnkraft och energieffektivisering men ingen kol, olja, torv eller naturgas skall användas om våra barn och barnbarn skall ha en framtid.Kanske detta inte är en kioskvältare inför EP-valet men allt fler som tänker igenom vad som händer efter den största ekonomi- och finanskrisen måste inse realiteten och anpassa sig inför detta.

Karl-Erik Andersson
Gröna Liberaler Västmanland
EP-kandidat

torsdag 19 mars 2009

Regionfrågan Svealandskompott

Gerd Adolfsson och Lars-Bertil Wiklund, Fp Leksand, skriver i senaste NU (12/2009) om regionfrågan. Deras ärende är oklart men jag tolkar deras artikel som lokalpatriotism i första hand. Man pekar på att Gotland och Halland minsann fått bli regionkommuner och man vädrar morgonluft för Dalarna. Dalarna har varken halvmiljonen invånare (ansvarsutrdningen försespråkar regioner på 1-2 miljoner), universitet med forskningsinriktning eller kvalificerat storsjukhus. När min granne i Dalstuga, norra Rättviks kommun, klämde tummen i vedklyven fick han åka ambulans till Örebro Lasarett.

Gotland och Halland har sina egna synnerliga skäl att bli regionkommuner, Halland som en åsna mellan hötapparna, Gotland som en ensamseglare i Östersjön. Dalaidentiteten lär inget kunna ta kål på, inte ens ett ökat samarbete med Hälsningar och Gästrikar.

I Stockholm tycker jag dock att Folkpartiet har hamnat fel i regionfrågan. Ledande företrädare vurmar för en mälardalsregion som skulle stäcka sig ända till Örebro. Jag ser inga fördelar med att inkludera fler landsortskommuner som har helt annorlunda ekonomiska förutsättningar i beslutsfattandet om storstockholms utveckling. Det är svårt nog idag att dra jämt med spenatkommuner som Norrtälje och Nynäshamn. Storstaden har sina speciella utmaningar och behov och dessa handhas bäst av storstadsborna själva.

Har jag fel?

Fridens,

Martin

Den nya försvarspolitiken

Jan Fröman skriver i veckans NU om den nya försvarspropositionen. "Fler bataljoner - men inga nya pengar" är hans rubrik. Försvarsminister Sten Tolgfors - en man under ständig belägring - presenterade idag propositionen på DN Debatt under rubriken "Militärtjänsten blir frivillig". Jan Björklunds rubrik i sitt nyhetsbrev är "Trendbrott för Försvaret". Vilken är egentligen dagens försvarspolitiska nyhet? Vilken rubrik är den rätta? Faktum är att alla tre är rätt på sitt sätt. Det blir fler bataljoner men inga nya pengar jämfört med i höstas. Samtidigt har trenden neråt brutits både vad gäller pengar och rustning. Det nya försvaret ska bli mer användbart och ska dessutom ha fler bataljoner än tidigare. En annan stor förändring i propositionen är övergången från värnplikt till frivillighet i rekryteringen. Det senare är en stor liberal frihetsreform som Folkpartiet har kämpat länge för. Framöver kommer inte varje årskull svenska män att vara skyldiga att utan ersättning inställa sig för ett års arbete i statens tjänst för försvaret av Sverige. Vid en försämrad omvärldsutveckling ska dock beslut kunna fattas om att aktivera värnplikten men då ska den vara könsneutral. Vad tycker ni? Hur borde försvarspolitiken se ut?

Artikel i tidningen Nu

Vi har nu fått klartecken från Nus redaktion att artikeln om katolisicmen, som sex personer, varav de flesta aktiva skribenter på Nu-bloggen, skrev denna vecka kommer att publiceras i nästa nummer. Tack alla som bidrog till texten.

Seved

Vilket århundrade, vatikanen?

Vatikanen ger sig inte och fortsätter framhärda i sin bakåtsträvande approach till sexualitet, preventivmedel och smittspridning.
Påvens resa till Afrika och hans besked till kontinenten om HIV/AIDS och kondomanvändning är under all kritik och bloggarna har varit snabba att reagera.
Katolska kyrkan Sverige meddelar bland annat att trohet är viktigare än att skydda sig...

Bilden: Röda bandet som markerar Internationella Aidsdagen den 1 december varje år.

måndag 16 mars 2009

Katoliker och scientologer

Den som tycker att katolska kyrkan framstår som omodern och dogmatisk på 2000-talet kan passa på att läsa om den världsbild som vägleder Tom Cruise och hans kompisar i Scientologkyrkan. Inte Waco men ganska wacko...

söndag 15 mars 2009

Ny lagstiftning behövs för att skydda demokratin

Demonstranter som kastar sten mot polisen gör sig skyldiga till ett brott mot demokratin. Lagen behöver ändras så att detta blir straffbart på ett helt annat sätt än idag. Det måste bli stopp för de krafter som förstör och helt verkar sakna kunskap om demokratiska fri- och rättigheters innebörd. Fruktansvärt! De verksamheter som styrs av kriminella gäng skulle också kunna hamna under denna lagstiftning.
Dessa frågor och många andra diskuterades på Folkpartiets riksmöte i Linköping och i anslutning till seminariet om Europol. När man ser vilken förändring som skett i New York under de senaste femton åren till det bättre så vet man att allt är möjligt. Tryggheten på gatorna i denna världsstad upplever jag tryggare än Malmö var i samband med tennismatchen mellan Sverige och Israel. Vi har mycket att göra...

fredag 13 mars 2009

Om jag var lotteriminister en dag...

Om jag var lotteriminister för en dag så skulle jag på toppen av min lista vilja:

Förbjuda gissningsprogrammen på dagtids-TV, exempelvis Jackpot i TV4. Förutom att det är tråkig TV (vilket inte är förbjudet) så lurar programmen i tittarna att ingen kan svaret och att chansen att vinna är stor. En enskild fråga kan ta en timme att avgöra. Vinstplan saknas såklart.

Förbjuda småvinster i lotterier. Om du köper en lott för 25 kronor så kan man enligt mig inte kalla en "vinst" på 25 kronor för en vinst. Eftersom det i praktiken innebär att man köper en ny lott så har man vips försämrat vinstplanen för deltagarna. Lotterier med fasta vinstplaner borde ha en lägstavinst på exempelvis 4 gånger insatsen.

Högre krav på "TV-lotterier". Någon som sett frågan "vad heter huvudstaden i Norge" och vid samtal mötts av telefonsvarare som säger "tyvärr kom du inte fram den här gången, men försök igen". Helt klart ett lotteri direkt i växeln och borde ha krav på redogörelse hur de fungerar. Detta är en teknik som används av fler än tidigare nämnda dagsutfyllnadsprogram.

Behandla lägsta-buds-auktioner som lotterier. Dessa är helt klart lotteri. Möjligheten för tillhandahållaren att i efterhand rigga lotteriet är uppenbara. Om det förekommer fusk så förvånar det inte mig.

Nu låter jag som en gnällig förbudare. Köp inte lotterna eller ring inte tänker en del. Det gör jag inte heller (utom i de fallen jag uppenbarligen överbevisas). Däremot så är jag övertygad om att det är folk med sämre ekonomi som främst blir blåsta av lurendrejare. Deras möjlighet till bättre liv genom lotterivinst ökar enligt mig med mina tankar.

Tänker jag fel och tråkigt?

Riksmötet och EU - om att stå upp för den fria rörligheten

Veckan NU ägnas åt förra helgens riksmöte och det stundande EU-valet. Jag åkte själv från riksmötet med stor energi och kämpaglöd. Fp ligger rätt inför EU-valet. Vi har en tydlig och bra profil - Ja till Europa. Vi har starka och trovärdiga kandidater. Valet mellan Marit och Marita är lätt - skillnaden är enorm, inte en bokstav. Vi har en upparbetad trovärdighet i Europafrågorna sedan lång tid tillbaka. Vår EU-minister heter Cecilia Malmström, doktor i statsvetenskap. S-regeringens EU-minister hette Bosse Ringholm.

Den största risken är därför att vi nu slår oss till ro och tror att det bara är att låta andra göra jobbet så kirrar vi sisådär 15 procent i valet den 7 juni. Men om vi faller tillbaka i den inställningen, då kommer vi garanterat att misslyckas trots alla goda förutsättningar. Vad tror ni? Vad måste vi vara extra vaksamma och förberedda på inför EU-valet?

Jag tror att det är två områden som vi måste arbeta extra mycket på politiskt för att lyckas i juni. Det ena är arbetsrätten. Där kommer s att vilja attackera. Det vet vi. Jag deltog på det seminarium om EU och arbetsrätten som leddes av Tina Acketoft och Hasse Backman i Linköping. En sak är glasklar. Vi måste ha mycket bättre politiska svar i maj/juni än vad som presenterades på det seminariet. Det räcker inte med att säga att s och vänstern har fel när de säger att den svenska modellen hotas av EU. Det ska vi säga för det är sant men vi måste samtidigt var mycket mer offensiva och ha förberett argumenten väl. Vi måste tala klarspråk och påpeka att Byggnads och vänstern har fel. Det är inte ok i 2000-talets Sverige att stå och skrika "go home" till lettiska byggnadsarbetare. Det är inte ok att på godtyckliga grunder försätta ett legitimt företag som Laval i blockad och så småningom i konkurs så som Byggnads gjorde i Vaxholm 2004. Byggnads agerade är inte ett uttryck för den svenska modellen och det ska inte vara det. Om det vore det skulle vi som svenskar behöva skämmas. Nu är det inte vi svenskar som har anledning att skämmas utan Byggnads. Utslaget i EU-domstolen förra året bekräftade precis det.

För det andra borde vi påpeka att den EU-lagstiftning som s nu vill riva upp tillkom på deras initiativ. "Utstationeringsdirektivet" är inget som Sverige bara har fått ärva via EU-medlemsskapet 1995. Det tillkom efter 1995 och den svenska s-regeringen var i allra högsta grad involverad i förhandlingarna. Bara tio år senare vill s försvara ett oförsvarligt agerande från Byggnads genom att riva upp hela direktivet. Det är som om vi skulle förändra vår egen arbetsmarknadslagstiftning bara för att det råkar vara facket som bryter mot den. Hur bisarrt blir det? Nej, EU ska med lag byggas precis som en gång Sverige.

För det andra tror jag att valet kommer att handla mycket om ekonomi. På det området måste vi vässa argumenten rejält. De protektionistiska tendenserna inom EU är uppenbara och ännu är inte slaget vunnet på något sätt även om signalerna från Europeiska rådet i förra veckan var positiva. Tyvärr är det dock lätt för ett EU-land att uttala sig mot protektionism och sedan göra helt om och i praktiken införa protektionistiska åtgärder. Jag har varit med om det ett otal gånger under min tid på Kommerskollegium och UD. EU-länder är inte alltid sämst, USA är världsmästare på att tala om frihandel samtidigt som de genomför åtgärder som "skyddar" jobben på hemmaplan. U-länder är ofta ett lika dåligt track record men deras protektionism vågar vi inte prata om eftersom det finns en märklig underliggande uppfattning om att den skulle gynna deras ekonomiska utveckling.

Öppenhet är också en fråga som det kan bli strid om efter att parlamentet häromdagen röstade ner Margot Wallströms förslag. Det blir i så fall en rysare...

Länk till följande bloggar

Folkpartiet i Sollentuna
Lotta Edholm
Madeleine Sjöstedt
Seved Monke

Insändare i Tidningen Nu

Hej vänner,

Jag tänker skriva en insändare i tidningen Nu beträffande hur vatikanen har behandlat den 9-åriga flickan i Brasilien som fick abort utförd. Jag anser att katolska kyrkan i Sverige måste be om en ursäkt och inte hävda att aborten var fel.

Vill någon av er vara stå med som författare? Kom gärna med åsikter om innehållet.

Seved

torsdag 12 mars 2009

Bättre mat fur alle

Äntligen någon som kan lägga in lite vett och reson i debatten kring genmodifierad mat. Genmodifierad mat kan vara både nyttig för den enskilda, för världens matbeståndet och för miljön. Tack Torbjörn Fagerström för din debattartikel.

Självklart måste utvecklingen av grödor ske under kontrollerade och säkra former men dagens skräckpropaganda riskerar att lägga locket på viktig utveckling.

onsdag 11 mars 2009

Hur anonym tror du att du är på nätet?


Det är kanske dags att färska upp minnet från skandalerna i förra valet om intrång här och där mellan partierna. Sedan flera år tillbaka finns en tjänst som heter Creeper. Enkelt uttryck är det en tjänst på nätet där vilken webbadministratör eller bloggare kan lägga in en länk till en bild som Creeper tillhandahåller. Creeper i sin tur loggar din IP-adress och har ett register med kända IP-adresserintervaller så att det blir offentligt vem som har varit på din sida.

Loggen kan ni se här: http://gnuheter.com/creeper/senaste

Bland de som loggas finns försvarsmakten, Moderaterna, Socialdemokraterna, mfl. Även Folkpartiet finns med.

Den omedelbara reaktionen var för mig en olustkänsla. Samtidigt är det nog bra för många att upplysas över att anonymiteten är låg. Lite aldrig på att den sida du ser inte är anpassad efter var du surfar ifrån. Exempelvis skulle företag X kunna ge felaktig information ifall man surfar från företag Y.

Samtidigt kan information om din IP-adress användas i gott syfte. Exempelvis kan din ort gissas fram och SMHI skulle kunna presentera vädret från den plats du just nu surfar från.

Tänk om fler hade vetat om vilken anonymitet man inte har på internet innan valet så hade vissa skandaler kunnat undvikas...

Lysande verktyg för föräldraförsäkringen!

Jessicas och Magnus verktyg för att räkna på inkomstutfall i föräldraförsäkringen är alldeles lysande! Den borde läggas upp på Försäkringskassans hemsida (om ni tillåter förstås?). För mig och min sambo skulle dock inkomstbortfallet av att dela föräldraledigheten bli större än den nuvarande jämställdhetsbonusen på 3000 kronor per månad. Skillnaden skulle dock kompenseras om föräldrabonusen höjs till 6000 kronor enligt fp-förslaget. Men det är klart. Sannolikt är vi inte representativa (inkomstmässigt, värderingsmässigt) och sannolikt skulle vi dela på föräldraledigheten i vilket fall om vi valde att skaffa barn. Därmed skulle jämställdhetsbonusen bara bli extra pengar i fickan för något vi hade gjort ändå.

Angående Jessicas verktyg som ni finner i hennes inlägg nedan: Jag vet att en del av er samhällsvetare därute skräms av Excel (och att detta inte finns i föreställningsvärlden för teknologer som Jessica och Magnus...). För er som undrar hur ni använder verktyget så är det mycket enkelt. Klicka er fram till excelbladet, fyll i er och er partners lön i rutan där denna ska anges och tryck sedan return. Då får ni veta hur stor inkomststbortfallet för familjen blir om föräldern med lägst inkomst tar ut hela ledigheten (minus pappamånader) jämfört med om uttaget är helt jämställt. Så enkelt funkar det...

söndag 8 mars 2009

Internationella kvinnodagen - Framsteg och misslyckande?

Det är inte svårt att hitta kvinnosituationer i världen som är horribla.

Kvinnor i Sverige borde inte ha något att klaga på kan en del då tycka.

Men det tycker jag att de kan.

Jag som man har även jag klagomål på att det är ojämställt (så varför ska inte kvinnor få klaga). Jag drabbas också när nästan halva mänskligheten utestängs från arbeten och karriärsmöjligheter som kan gagna oss alla. Dessutom är 3 av 4 i mitt hushåll kvinnor (2 barn) vilket tydligare ger mig fördelar om kvinnor får det bättre.

Varhelst ojämlikheter upptäcks så ska det uppmärksammas. Nya områden kommer alltid uppstå eftersom det är naturligt i en föränderlig verklighet.

Att vi har en internationell kvinnodag är en stor framgång. Att vi behöver den är ett större misslyckande.

Jag har stor förhoppning att vi får till förbättringar i framtiden. Både i Sverige och internationellt.

Att säga "grattis" till kvinnorna passar sig bättre på mors dag. Men jag kan åtminstone heja på alla er som aktivt arbetar konstruktivt för jämställdhetsfrågorna.

Myten om löneskillnadernas betydelse för att förklara det skeva uttaget av föräldraförsäkringen

Det vanligaste svaret man får när man frågar de föräldrar som valt att göra att ojämnt uttag av föräldraförsäkringen är att man inte hade råd att pappan stannar hemma, något Helene Odenjung också hänvisar till när hon och Folkpartiets jämställdhetspolitiska grupp har lagt fram förslaget om dubblad jämställdhetsbonus. Jag och Magnus Källström (Folkpartiet Sundbyberg) har tittat lite närmare på hur det står till med sanningshalten i detta påstående. I Föräldraförsäkringsutredningen (SOU 2005:73) kommer utredarna fram till att det verkar finnas väldigt svaga samband mellan löneskillnader och uttag. För att testa själva har vi tagit fram ett verktyg som beräknar vad familjen förlorar på om den ena eller andra föräldern är hemma. Verktyget tar hänsyn till det som påverkar nettoutfallet som kommunalskatt, statlig skatt och jobbavdrag. Vi lägger upp verktyget här så kan ni som har lust prova själva. Vi hoppas att det kan bidra till att nyansera den allmänt accepterade sanningen (?) om löneskillnadernas betydelse när föräldrar delar upp dagarna mellan sig.

Verktyget kan du hämta här

torsdag 5 mars 2009

Får Chippendale-Daniel jämställdhetsbonus?

Jag slog vad tidigare i veckan med vännen och folkpartisten Jessica Bagge från Södermalm i Stockholm. Diskussionen rörde jämställdhetsbonusen. Det första "riktiga" ämnet på NU-bloggen handlar därför om nyheten i veckans NU om att Folkpartiet vill fördubbla jämställdhetsbonusen.
Vadet gällde följande. Jessica Bagge menade att ekonomiska incitament i jämställdhetspolitiken är försumbara och att de inte förändrar människors beteende. Andra faktorer i form av t.ex. könsroller är starkare. Jag ansåg däremot att ekonomiska incitament är effektiva och att de kan rubba könsroller. Åtta års tid löper vadet på och måttstocken är om Fp-förslaget om en ökad jämställdhetsbonus leder till ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen bland svenskarna. Förutsättningen är naturligtvis att vi vinner valet 2010 och kan genomföra förslaget...

Vad säger ni? Kommer en fördubblad jämställdhetsbonus att vara effektiv? Vad är orsakerna till det ojämna uttaget i föräldraförsäkringen mellan män och kvinnor? Behövs det en extra "bonus" för att bryta ner skillnader som är hänförbara till kultur (könsroller) snarare än ekonomi (inkomst)? Eller är det bara pengar rakt ner i fickan på Folkpartiets starkaste väljargrupp, borgerliga akademiker ut medelklassen?

Personligen tycker jag att jämställdhetsbonusen är bra och jag tror alltså att den är effektiv. Samtidigt tycker jag att det vore rakare och mer liberalt att göra föräldraförsökringen individuell. Föräldraförsäkringen är unik både genom att det inte anges specifikt vem som är förmånstagare om den faller ut, och genom att halva befolkningen inte är särskilt sugna på att utnyttja den när den faller ut (otänkbart om det vore en brandförsäkring). Argumentet att staten lägger sig i hur familjen vill spendera sina pengar om föräldraförsäkringen görs individuell håller jag inte med om. Föräldrapenningen är ju inte familjens egna intjänade pengar från början utan skattemedel som andra har tjänat in.

När jag nu skriver ner dessa rader slår det mig en förunderlig tanke. Om förslaget går igenom kanske det blir Chippendale-prinsen, den blivande hertigen av Västergötland, Daniel Westling som blir en av de första att få del av den ökade jämställdhetsbonusen. Det är nämligen den person som tar ut flest föräldradagar som får ut bonusen. I Victorias och Daniels fall får man förmoda att det är Daniel eftersom Victoria har ett viktigt jobb att sköta. Det moderna Sverige möter det uråldriga i en bisarr twist...

PS. Jag raljerar ovan över kontraster som uppstår när man föreställer sig situationer där det vardagliga möter monarkin, men innerst inne blir även jag varm i hjärtat över den kärlek som så uppenbart finns mellan Victoria och Daniel DS.

måndag 2 mars 2009

Staten, SAAB och väljarstöd.

Allan Widman skriver i senaste numret av Nu om att SAAB är nere för räkning. SAAB har gått 30000 kr minus per bil (!) och då ska staten gå in som ägare. Som om staten skulle klara konkurrensen bättre? Jag tycker synd om de människor som blir av med sina jobb, men vi kan inte ta skattepengar för att stoppa in dom i ett väldigt olönsamt bolag. Det är min åsikt.

Nu kommer jag till min poäng. Maud Olofsson har varit i stort sett varje nyhetsprogram på tv de senaste tre veckorna, och stått där stadig som en klippa och snoppat av SAAB-chefen med bravur gång på gång, med undantag för några dagar när det var hysteri om en princessa som ska få gifta sig.
Folkpartiet har under samma tid knappt synts i media alls, men när senaste opinionsmätningen kom häromdagen, som ni kan kika på här, går C ner med 0,8 procent och FP ökar med 1,2 procent. Min fråga är: straffar trogna C väljare sitt parti för att det har gått ifrån sitt kärnkraftsmotstånd? Vad anser ni?

Mycket bra med en blogg kopplad till NU!

Detta är en mycket bra idé: En blogg där liberaler snabbt kan kommentera och svara tidningen NU:s olika inlägg - helt i tiden!

Idag tänker jag på partiets utspel i DN som handlar om åldersdiskriminering. Jag vet inte... Med tanke på hur ålderpyramiden ser ut och med tanke på hur allt färre i arbetsför ålder ska bära upp hela den offentliga sektorn känns utspelet lite opportunt, ni må förlåta om jag svär i kyrkan. Man vill appellera till en målgrupp som blir allt större som väljargrupp. Kanske inte fel men lite väl genomskinligt? Eller är jag extra känslig? Är detta en väldigt stor fråga? Nå, ämnet åldersdiskriminering skrevs det om i NU för ganska länge sedan så jag borde inte kommentera det så här sent omsider.

Kommer igen när jag har något NYTT jag vill kommentera, tack för ordet.
Anna SteeleKarlström, Fp Tyresö

Martin Schori - engagera dig i EU-valrörelsen!

Förespråkar Martin Schori censur i sitt inlägg på Newsmill idag? Och hur menar Schori "när bloggarnas kakofoni låter för mycket"? Ju fler människor som vill delta i det offentliga samtalet desto bättre är det för demokratin. Idag har jag tagit del av information där det påstås att valmyndigheten inte vill ha ett för högt valdeltagande i Europavalet ty då kommer de att behöva trycka upp fler valsedlar än de budgeterat för. Om detta stämmer har vi ett allvarligt demokratiskt problem i Sverige som bloggarna kanske skulle kunna rå på. (Bilden föreställer ett konstverk av Mark Crummet som heter Freedom from Speech.)

Tills vidare, Martin Schori, välkommen i gänget som vill öka svenskt valdeltagande i EP-valet den 7 juni. Du med din plattform kan bli en viktig kugge i det demokratiska maskineriet. Använd den!!

söndag 1 mars 2009

Politiskt Ledarskap

I senaste nummret av NU skriver Statsvetaren Tommy Möller om politiskt ledarskap. Han menar att det är svårt att utöva ett kraftfullt ledarskap i Europaparlamentet eftersom EP inte är den mest centrala arenan i europeisk politik.

Jag skulle vilja nyansera Möllers beskrivning för att skapa en bättre förståelse för denna institution. Snart är det dags för val och ju mer pålästa vi är desto bättre. Man kan ibland höra åsikter om att institutionen inte är något annat än en dyr samtalsklubb och jämfört med nationella parlament så kan EP tyckas svagt. Men samtidigt så är EP mycket skickliga på att använda sina maktbefogenheter, dvs att utvinna maximalt inflytande från sin begränsade formella makt. Europaparlamentet har ofta använt sig av olika mer eller mindre kreativa knep- tex fördröjning av ministerrådets förslag om de inte kunde tänka sig gå med på tilläggsförslag som parlamentet ville ha igenom. Varje fördragsändring har dessutom stärkt parlamentets roll i EU:s beslutsprocess. Eftersom det inom parlamentet inte finns någon "regering" att stödja eller opponera sig emot så är partilojaliteterna mer diffusa. Det innebär att det kan vara lättare för individuella parlamentariker att uppnå resultat och få genomslag på beslutsprocesser än vad det är för politiker på den nationella arenan. Det gäller alltså för oss att försöka få dit parlamentariker med höga politiska färdigheter som klarar av detta. Då kan vi verkligen göra skillnad. Vilka färdigheter rör det sig då om? Vad är viktigt för ett gott politiskt ledarskap? För mig handlar det om någon som både kan lyssna och vara tongivande. Samtidigt som man ska vara ödmjuk och personlig måste man kunna fatta snabba beslut och visa sig handlingskraftig.

Möller skriver också om parlamentets relativa betydelselöshet. Jag håller som sagt inte helt och hållet med honom men jag anser att det låga valdeltagandet är problematiskt gällande en demokrati och legitimitets aspekt. Därför kommer jag att göra mitt bästa för att väcka uppmärksamhet om Europaparlamentsvalet i Sigtuna kommun. Jag hoppas fler gör detsamma.

Skriver Pernilla Bergqvist, politisk sekreterare i Sigtuna kommun

Utmärkt upplägg!

Jag ansluter mig till Seved och håller med om att det är dags att kliva in i 2009 års debatt med ett interaktivt NU-forum! Det blir ett viktigt komplement till all annan (intern) fp-debatt. Med tanke på den uppsjö av aktiviteter som kommer äga rum på riksmötet i Linköping nästa helg kommer vi kunna bidra med en rad diskussioner i anslutning till det. Kom ihåg att Seved är moderator på Liberati-seminariet på söndagen. Mycket bra initiativ, Per!

Lysande initiativ Per!

Kul med en Nu-blogg! En förhoppning är att få igång lite interaktivitet beträffande de artiklar som skrivs i tidningen. Många får stå oemotsagda och vi missar på så sätt många spännande debatter.

Seved

Tidningen Nu-bloggen är född!

1983 grundade Lars Leijonborg det liberala nyhetsmagasinet Nu. 26 år senare skapar vi ett interaktivt forum för debatt i anslutning till tidningen. Därmed kan de debatter som förs i Nu få en fortsättning. Vi börjar redan på torsdag inför helgens kommunala riksmöte i Linköping med att kommentera debatten i veckans nummer av Nu.

Vem som helst kan delta i diskussionen på bloggen och alla folkpartister är välkommna att anmäla sig som skribenter. Bloggen är fristående från Nu och dess redaktion men en förutsättning för att fullt ut kunna ha glädje av bloggen är naturligtvis att du läser Nu. Gå därför in på www.tidningen.nu och läs om hur du blir prenumerant om du inte redan är det.

Välkommen att delta i debatten. Hör av dig till undertecknad om du vill vara skribent!

Per Altenberg
initiativtagare
per.altenberg@gmail.com
070-352 3601