fredag 30 december 2011

Liberala seniorers verksamhetsberättelse


Liberala seniorers verksamhetsberättelse 2011


Mål för Liberala seniorer
Nätverket Liberala seniorer är öppet för alla med en liberal grundsyn - äldre och andra som är intresserade av äldrefrågor. Nätverket arbetar med att föra ut Folkpartiets äldrepolitik till allmänheten och till media. Nätverket arbetar även med att alliansens äldrepolitik samt fungerar som bollplank för Folkpartiet och dess ställningstaganden i frågor som rör äldre.

Det Liberala seniorer vill åstadkomma är ett samhälle där den enskilda, äldre människan inte ses som en fyrkantig sak, precis lik den andra fyrkanten. Människan, hennes värde och livsbehov är lika varierande vare sig man är frisk och pigg eller gammal och skör. Respekten för individen, dennes vilja och behov, måste vara avgörande för vilken hjälp, när och hur och av vem som den erbjuds.
Organisation
I Västerås leds nätverket av ett arbetsutskott bestående av Barbro Hillring, LarsOve Roman, Örjan Rossell, Anita Hansen Harriet Andersson och Karl-Erik Andersson.
Karl-Erik Andersson var fram till den 12 december samordnare. Harriet och Karl-Erik Andersson utträdde ur arbetsutskottet den 12 december. Ny samordnare har ännu inte utsetts.
Verksamhet 2011
A. Möten (Fyra samlingar ägde rum)
1. 15 februari Pensioner och arvsfrågor
2. 28 april Hearing om äldreomsorg och sjukvård
3. 8 november Seminarium om seniorboende och samhällsplanering
4. 7 december Information om hemsjukvårdens kommunalisering samt julkaffé
B. Studiebesök
1. Ängsklockan
2. Trummslagarebacken
3. Hemtjänstens kontor för centarla Västerås

lördag 17 december 2011

Förbränning av importerat avfall är en återvändsgrändFel bränna avfall. Halm och solvärme är framtida hållbara energikällor enligt skribenterna, men att använda importerat avfall i kraftvärme-verket är däremot farligt och osäkert.foto: alf pergeman


Förbränning av importerat avfall är en återvändsgränd
Västerås avser att producera fjärrvärme med importerat och inhemskt avfall upp till cirka 50 procent av den totala produktionen. Detta står i konflikt med EU-målet att mesta möjliga avfall ska återanvändas eller material-återvinnas. Resterande biologiskt avfall (matavfall och latrin) ska göras till biogas/fordonsbränsle inom varje land. Först i fjärde hand ska avfallet förbrännas i kraftvärmeanläggningar. Europa har underskott på biomassa och det ger i sin tur underskott på avfallsbränslen varvid fördyringar kan förväntas. Importerat avfall för förbränning kommer därför att vara en mycket osäker energikälla i framtiden.

Miljöproblem kring avfallsbränning sägs bli hanterade i kommande miljödomar men räcker det för en bra miljö i Västerås? I Västeråsfjärden har sedan länge olika gifter lagrats upp PAHC (polyaromatiska kolväten= cancerframkallande tjärämnen) Det allvar-ligaste är dock att Mälarenergi planerar att lagra den giftiga askan från avfallsbränning i bergrum som har kommunikation med grundvattnet. Askan innehåller giftiga ämnen (tungmetaller och organiska gifter) som trots ingjutning i betong kommer att läcka ut och förgifta grundvattnet. Aska från naturlig biomassa (halm och ved) kan däremot återföras till åker och skog som gödning utan risk för förgiftning av miljö och människor.

Osäkerheten om tillgång av avfallsbränslen och miljöproblemen borde innebära att alternativa biologiska bränslen med ett regionalt eller lokalt ursprung måste eftersökas.

Halm, energiskog (hybridasp och poppel) samt skogsavfall och klenved kan ersätta avfallseldning. Halmen kan ersätta en tredjedel av den energi som för närvarande planeras att täckas med lokalt och importerat avfall. Transport av halm kan ske med biogasdrivna fordon, det vill säga med bränsle som framställs av lokalt avfall i Västerås. Solvärme från solfångare kan ersätta cirka 30 procent av det totala energibehovet för uppvärmning. Det innebär att halm och andra lokala biobränslen, lokalt avfall tillsammans med solvärme och besparingar/effektiviseringar i bostads-uppvärmning kan ersätta eldning av importerat avfall helt och hållet.

Målet måste vara att spara och använda energi så effektivt som möjligt. I strävan mot detta mål bör Mälarenergi erbjuda värme-växlare med ackumulatortank som förberedelse för solfångare i stället för de plattvärmeväxlare som nu rekommenderas vid byte av gamla värmeväxlare. Nya hus ska i samma anda naturligtvis utrustas med värmeväxlare med ackumulatortank.

Den höga andel importerat avfall, nästan 50 procent av totalproduktionen, som Mälar-energi planerar för ger en intäkt på grund av att företaget får betalt för att ta emot avfall från utlandet. När den situationen upphör på grund av att de avfallsexporterande länderna börjar ta hand om sitt eget avfall faller inte bara en energikälla bort. Det blir också ett stort intäktsbortfall genom att ersättningen för mottaget avfall försvinner. Hur klaras ekonomin i det läget? Och vilket bränsle ska då ersätta det importerade avfallet? Vilkatekniska ändringar måste göras i fjärrvärmeverket för att ett ersättningsbränsle ska kunna användas?

Energipolitiken borde prioriteras i ordningen energieffektivisering i form av välisolerade hus med effektiva värmesystem, solvärme samt lokal bioenergi såsom halm. Västerås behöver en långsiktigt säker energiförsörjning och inte ett risktagande med osäkra avfalls-leveranser från Europa och andra delar av världen. Satsningen på avfall har utlovats ge låga priser men detta är således tvivelaktigt. Vid val av bränsle för fjärrvärmeverket måste de faktiska miljöeffekterna för västeråsarna tas på allvar.

Jakten på låga uppvärmningskostnader i all ära, men det är hög tid att börja se inte bara på ekonomin utan på det faktum att det måste finnas hållbara energikällor i framtiden. Avveckling av alla fossila bränslen är ett steg i rätt riktning och strävan bör vara att planera för användning av alla till buds stående långsiktigt hållbara energikällor. Till dessa hör halm och solvärme medan importerat avfall leder in i en återvändsgränd.


Karl-Erik AnderssonÅke RullgårdVästerås