söndag 31 januari 2010

Ett starkt energiprogram

Satsning på enbart förnyelsebar energi skulle innebära ett fossilberoende till 50 % år 2050. Men då är all olja och fossilgas slut och kvar står endast kol som måste tas fram i miljöförstörande dagbrott i nu befintliga jordbruks- eller stadsområden.


Det är dock möjligt att helt upphöra med fossilbränslen och Sverige kan bilda mönster för den övriga världen.
Därför bör man

· Satsa på förnyelsebar energi, energieffektivisering och kärnkraft i så stor uträckning att ingen fossilbaserad energiproduktion äger rum. Nuvarande orörda älvar bevaras

· Smarta el- och värmenät införs med nya affärsmodeller för differentierade taxor mht klockslag, efterfrågan, utbud och kostnad
· Spillvärmen från kärnkraften utnyttjas för fjärrvärmenät
· Solenergi och jordvärme skall uppmuntras i bostäder och kan svara för en del av bostadsuppvärmningen (30-35 % av en bostad är realistisk)
· Minskad energiförbrukning genom att endast smarta lågenergihus byggs
· Transporter överförs i möjligaste mån till konventionell järnväg och magnettåg
· Ökad satsning på kollektivtrafik från idag ca 7 % av pendlarna till 70 % vilket ger underlag för magnettåg
· Massivt införande av elhybrider. Biomassa används endast till produktion av biobränslen bla för lastbilar, bussar och flyg
· Öka kärnkraftskapaciteten med 250 % till år 2030 400 % till 2050
· Kärnavfallet återanvänds i fjärde generationens reaktorer och skapar lågaktivt avfall samt en nästan oändlig energikälla.
· Elproduktion ökas och ett medvetet överskott exporteras i stor omfattning till idag fossilberoende länder bl a Tyskland där då brunkolsproduktionen kan dras ned


Kärnkraft och vattenkraft står för huvuddelen av energibehovet.

Solenergi kan ge ett värdefullt tillskott. Medan en mindre del kommer från vind. De senare varierar över tiden i produktion och dess dalar och peakar måste utjämnas via smarta nät och reglerkraft. Bioenergin reserveras för de fordon som inte kan eldrivas samt för flyget. Vid produktion av biodrivmedel uppstår fjärrvärme som kan omhändertas för fjärrvärme.


Ingen energikälla skall subventioneras men utsläppen av växthusgas beskattas i förhållande till mängd. Den totala samhällsekonomiska kostnaden skall vara avgörande och därmed får man en ekonomiskt och miljömässigt optimal fördelning mellan energislagen.

Detta har medlemmar ur Folkpartiets klimat- energi och miljögrupp fastslagit i Västerås

bl.a
undetecknad, Örjan Rosell, Carl-Åke Utterström, Anders Allander
Harriet Andersson, Arne Kjellberg, Sture E. Larsson,

torsdag 14 januari 2010

Kommunalpolitikens svårigheter i enrgiplaneringen

Några noteringar
1. Stadsfullmäkige har redan tagit beslutet om fossilfritt Västerås 2015.
Ja det blir dyrare men det är det pris vi får betala för en bättre miljö. Detta är en politisk vilja som de flesta av oss har har det visat sig natauvårdsverkets gallupp
Kostnadsökningrana för den enskillde må mildras genom energibesparingar och effektiviseringar Sålunda kan vi nå lågenergihusnivå i de flesta bostäder efter ett tag

2. Biobränsle enligt huvudregel skall ledas upp nära sin källa. Därför skall man amvända närodlat bioenergi Mellanskogs VD har berättat att de ökar sin produktion kraftigt och om de inte finner kunder i Sverige kommer att exportera biomassa (Detta verkar vansinne)

3. Lagring av gift dvs askan efter avfallsförbränning i närområdet nere under staden är inte acceptabelt och kommer att skapa rädsla och skräck hos många inevånare
Antingen får man låta bli avfallet eller hitta en metod där askan görs ofarlig tex extrahering av tungmetaller Här kan ju värmeverken bilda gemensamma återvinningsanl'äggningar

4.Idag är centraleuropa beroende av fossilgas från Ryssland.Man kan då minska beroendet genom att göra gas och fordonsbränsle på sitt avfall. Detta kommer och vi skall inte lita på import av avfall för förbränning.

5.Begreppet Smart Grid är nytt som affärskoncept och teknikkoncept enär det innebär utjämning av energiproduktion och efterfrågan i realtid, mm ABB Karl Elfstadius på ABB kan ge information karl.elfstadius@se.abb.com eller Bo Normark på Power Circle bn@iva.se

6. Den framtida enrgiförsörjningen blir både lokal och central i samverkan och så sker ute i Europa redan i Tyskland och det är på stor frammarsch i USA. EON opinionsundersökningar visar att 75 % av de tillfrågade abonnenterna ville via sol,jordvärme och vind vara med och själva och producera el/värme. Detta är också en starkt kommande livsstil och följer inte helt den kortsiktiga ekonomins logik men man ser långsiktigt. Det kan ockspå vara ett säkerhetsstänkande


Det som oroar mig mer är risken för en politiker att bli fången av de kommunala tjänstemännen som agerar utifrån sin begränsade horisont och här måste politiken visa vägen vart vi skall gå .

Vi måste framförallt vidga perspektiven och våga ta in nya paradigmer och se nya kontexts
Det är avgrunder i värderingar och verklighetsuppfattningar som måste brytas

tisdag 12 januari 2010

GLÖM INTE KLIMATDEBATT i Västerås

Klimatdebatt Efter KöpenhamnKlimatkrisens allvar, katastrofrisk eller inte, Vad gör vi lokalt?
Onsdagen 13 januari VästeråsTid 18.30 – 21.00 lokal IOGT Slottsgatan 6. 722 11 VÄSTERÅS

Deltagare
Sara Wallentin förbundssekreterare Agenda21
Fred Goldberg Docent KTH
Mikael Ståldal Miljövänner för Kärnkraft
Eric Söderberg KD
Karl-Erik Andersson (FP)
Binella Vannesjö (M)
Magnus Ekblad (CP)
Mikael Vilbaste (MP)
Anna Vallén, ( S)
Kent Persson (V)
Moderator Anders H Pers f d huvudredaktör VLT


Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan Västerås

Mer info Karlerikandersson@tele2.se eller 070-550 83 60