måndag 28 december 2009

Nyfiken och otålig på framtiden...

Jag tror de flesta barn är otåliga på klapparna under granen och knappt kan smälta frukostgröten innan "jultomten" borde komma. Till mångas lycka så lär vi inte anamma traditionen från USA att vänta till juldagen... :-)

En ovetenskaplig syn på Sveriges största nyhetsprogram Rapport visar att barnen nu är stora. Summering av 00-talet och 100 bästa bilder och klipp från 2009 ska visas och koras innan nyårsklockorna ringt ut. Någon lärdom att stora nyheter kan komma sent verkar de inte ha. Åtminstone störtade Östeuropa ihop i tid för årsskiftet till skillnad från den smärtsamma Tsunamin.

Jag undrar om många journalister hoppas på att det inte ska hända något omstörtande i Iran nu de sista dagarna.

Journalisternas otålighet visar sig oftare oppinionsundersökningar. Svaret på "vem vinner valet" måste utredas innan julafton/valdagen. Sverigedemokraternas politik är mycket mindre intressant än deras möjliga valresultat.

Jag vill önska alla ett gott nytt 2010. Låt oss alla arbeta för en bättre framtid - istället för att lägga energi på att spekulera hur framtiden blir eller spendera framtidens resultat innan vi intjänat dem.

tisdag 15 december 2009

De nödvändiga åtgärderna

Med anledning av konferensen i Köpenhamn måste am understryka följande:

1.Klimatkrisens allvar tvingar fram en omställning av energiförsörjningssystemen och den stora huvudlinjen blir att undvika användning av energislag och processer som leder till växthusgasutsläpp. En del tecken tyder på klimatkrisen är allvarligare än man först kunde ana. Inte minst har bla professor Johan Rockhammar pekat på de problem som uppstår i haven när den kemiska surheten ökar. Det kan slå ut en del av den nödvändiga biologiska mångfalden dvs organismer som binder koldioxid tex koraller varvid krisen kan förvärras. Temperaturhöjningen kan också innebära att frysta marker tinar som kommer att lämna ifrån sig ännu mer växthusgas. Sålunda finns det mycket som tyder på åtgärderna krävs snabbare än vad som tänkts från början.

2.Många föreslagna klimatomställningsprogram ger inte ett fossilenergifritt samhälle år 2050. De som satsar endast på förnyelsebar energi kommer att fortfarande vara fossilberoende till 50 % år 2050. Men vid denna tidpunkt är all olja och fossilgas slut och kvar står endast kol som måste tas fram i miljöförstörande dagbrott i nu befintliga jordbruks- eller stadsområden. Det finns inte hur mycket kol som helst enligt detaljstudier i de sex länder som har 85 procent av världens kolreserver Detta har bl a professor Kjell Alekletts forskning i Uppsala visat.

3. De aktioner som måste utföras måste vara inställda på att senast år 2050 ha ett fossilenergifritt världssamhälle. Sverige har möjlighet att nå detta mål betydligt tidigare och kan visa vägen. Men den väg som här föreslås är till delar annorlunda från det många i och för sig välmenande klimat/naturvårdsorganisationer föreslår. Den linje som föreslås här är en linje som kan rädda världen från katastrof och är en realistisk och balanserad utveckling. I första hand är programmet nedan avsett för Sverige men kan bilda mönster för hela världens lösning av klimatkrisen

4. Tre globala problem måste hanteras samtidigt och det är klimatet, matproduktionen, säkerhet ( bla utpressningsrisker, fred/krig,) och den ekonomiska utvecklingen Därför bör man göra följande

· Satsning sker på förnyelsebar energi, energieffektivisering och kärnkraft i så stor uträckning att ingen fossilbaserad energiproduktion äger rum.
· Elproduktionen skall ökas enär el är det mest effektiva sättet att distribuera energi.
· Smarta elnät skall introduceras
· Spillvatten från kärnkraften utnyttjas för fjärrvärmenät
· Solenergi och jordvärme skall uppmuntras i komplementärt syfte i bostäder Solenergi och jordvärme kommer att svara för en annan betydande del av bostadsuppvärmning (30-35% av en bostad)
· Smarta värmenät införs
· Minskad energiförbrukning genom passivhus, solvärmesupport i uppvärmning Energieffektivisering beräknas till 20 % i bostäder och industri
· Överföra transporter till konventionell järnväg och magnettåg. Frigöra kapacitet för godstransporter genom att lyfta bort en del persontrafik Satsa på magnettåg
· Bevara nuvarande orörda älvar
· Energieffektivisering sker genom övergång från diesel/bensin till el Massivt införande av elhybrider. Det komplementära drivmedlet blir biobränslen främställda i huvudsak genom förgasning av biomassa samt biogasrötning
· Biomassa används i endast till produktion av biobränslen bla för lastbilar, bussar och flyg
· Ett intensifierat forsknings & utvecklingsprogram för kärnkraft där både tredje, fjärde och femte generationen kärnkraft inbegrips
· Öka kärnkraftskapaciteten med 250 % till år 2030 400 % till 2050
· El skall exporteras i stor omfattning till idag fossilberoende länder bl a Tyskland

fredag 11 december 2009

Undersökning som gjordes i Juni 2009 visar att nio av tio konsumenter vill producera egen energi

Allt fler hushåll kommer i framtiden att också vara producenter. Det finns en tydlig förväntan
på energibolagen att möta utvecklingen där konsumenter också kan bli egna producenter,
det visar en undersökning som CINT gjort på uppdrag av Fortum. Som energibolag vill
Fortum vara med och ta ansvar för att utveckla den nya marknad som då uppstår.
Undersökningen visar att det finns ett stort intresse för närproducerad småskalig produktion, två
tredjedelar anser även att det borde vara standard med möjligheter för närproduktion i nya hus – även flerfamiljshus. Dessutom säljer nio av tio gärna sin närproducerade energi till energibolagen.
De stora variationerna i grossistpriserna har även haft en stor påverkan hos konsumenterna.
- Vi välkomnar att fler vill ta ansvar för energiproduktionen. Den närproducerade energin kommer
att bli en viktig komponent för att nå målet om en minskning av CO2 utsläppen. De svenska målen
för förnybart på 25 TWh till 2020, tillsammans med bland annat energieffektiviseringsåtgärder och
omställningen till elbilar är förutsättningar för minskade CO2 utsläpp, säger Christian Lundberg, vd för Fortum Sverige.
Redan idag installerar många kunder egen solvärme, biobränslepannor, vindkraftverk och
värmepumpar vilka bidrar till en ökad användning av förnyelsebart. Fortum ser även ett snart
genombrott för solceller och vindkraft i mindre skala. På Kungsholmen i Stockholm utrustar Fortum, tillsammans med Skanska, en befintlig fastighet med smarta mätare och solpaneler som bland annat kan förse trapphuset med belysning och ladda elbilar utanför huset.
- Förnybar energiproduktion är helt beroende av väderleken. När det är soligt eller blåsigt, oftast dagtid, är hushållsbehovet som minst och produktionen som störst. Vi vill skapa möjlighet att ta tillvara den energin genom att hitta lösningar för egen lagríng eller att föra den tillbaka in i systemet
och på det sättet låta den komma till användning, säger Christian Lundberg.
En utvecklad marknad för närproducerad energi förutsätter att elnät, elmätare och lagringsformer
av energi utvecklas - det som brukar kallas smarta nät. Den förutsätter också att kunden enkelt och
säkert kan sälja sin energi.
Detta skrev Agneta Molinder, Presschef, Fortum, mobil: 070 344 53 32

torsdag 10 december 2009

Mer kulturdebatt

Att Folkpartiet håller den kulturpolitiska fanan högt yttrar sig bl.a. i en stundtals livlig debatt, bl.a. i tidningen NU. Tillsammans med Madeleine Sjöstedt skrev jag, med direkt anledning av kultursamrådet och landsmötet, en debattartikel om nej till statlig kulturkanon för några veckor sedan. Vi fick svar av Yoav Bartal, som vi i vår tur svarade i dag. Det inlägget, liksom det första, finns på min blogg.

lördag 5 december 2009

Närodlad och ekologisk mat vid global livsmedelskris

Klimat, energi, mat, ekonomi och säkerhet (krig/fred) hänger intimt samman. Världens befolkning år 2050 är 9miljarder jämfört med drygt 6 miljarder nu. Idag svälter många tfa klimatförändringar i bl.a. Afrika. Världsproduktionen måste fördubblas. Det ekologiska jordbruket ger endast 50-70 % per ha av vad som fås vid traditionellt jordbruk. Jordens åkerareal kan inte utökas ty vi behöver skogen som koldioxidsänka. Arealer måste samtidigt frisättas för mångfald och våtmarker. Jordbruket måste öka sin avkastning med 2,5 ggr per hektar. Möjligen kan det ske genom genmanipulation (flerårig säd som är insekts och ogräsresistent). Sverige kan bli ett exportland. Vi kan då alla unna oss goda närodlade köksväxter. Husdjuren måste också ges en kärleksfull skötsel.