onsdag 21 juli 2010

Reflexion vid vedhuggning på mitt sommarställe
Ved är ett primitivt bränsle Träd skall fällas,kapas transorteras,klyvas,torkas mm Dessutom ger vedeldningen miljfarliga gaser och koldioxid till atmosfären
Den vedhög ni ser motsvara kanske ngt miligram uran och med sol el blir det också bekvämare Min ved är trivseleldning på landet samt ett substitut för elenergi som ...blivit för dyr genom tidigare rödgröna skatter Det mest rationella hos mig på landet vore el med värmepump och solpaneler/solceller på taket
Veden kunde användas till att göra papper ellr byggmtrl
Världen är galen just nu men det skall vi ändra på

tisdag 20 juli 2010

Kommuner och stat måste öka produktivitet för att undvika orimliga skattehöjningar

Gunnar Wetterberg (planeringschef på Sveriges akademikers centralorganisation) i Expressen den 19 juli att man borde belöna de duktiga kommunerna för produktivitetsökningar. Han har definitivt rätt. Om inget görs kommer kommunalskatten att öka med 12-13 kronor per skattekrona de närmaste 25 åren. Detta är en oacceptabel utveckling men betingas bl.a. av landets ofördelaktiga befolkningsstruktur med ett stort antal omsorgsbehövande äldre människor som också inte arbetar. En allt mindre del av befolkningen får försörja flertalet. Men utvecklingen kan bli en annan om produktivitetsutvecklingen i kommunerna kunde bli positiv år för år framöver och inte stå still som nu. Gunnar Wetterberg föreslår en statlig styrning som innebär att av varje kommunal skattehöjning så skall hälften gå till staten och vid en skattesänkning får kommunerna tillbaka hälften av sänkningen från staten. Ett sådant system skulle få fart på processöversyner och rationaliseringar i kommun och landsting.

Under nästa mandatperiod måste kommunerna börja öka sin produktivitet och varje gång det blir ebb i kassan kan man inte höja skatten eller ropa på statsbidrag. Rejäla omprövningar av befintlig verksamhet måste frigöra resurser för ny verksamhet Det finna inget funktionellt samband mellan mer pengar och resultat. Sätten att utföra kommunal verksamhet måste ske enligt nya metoder t.ex. mer upphandlade serviceproducenter, mer uppgifter till civilsamhället samt resurssnålare arbetsprocesser och administration. Hela ekonomistyrningen måste omstöpas och ge snabbare signaler om resursförbrukning/prestationer samt möjliggöra omprioriteringar och snabba förändringar. En verklig uppföljning och utvärdering måste ske av all verksamhet. Det som fungerar mindre bra måste snabbt förändras och erfarenheterna spridas så att fler kommuner kan förändra.

Den långsiktiga ekonomiska planeringen måste sträcka sig över mer än två konjunkturcykler både på kommunal och statlig nivå. Vid förra konjunktursvackan stimulerade många ekonomin genom ökade utgifter på lånade pengar som senare måste betalas vilket många upptäcker nu. Det gäller i synnerhet många länder ute i Europa t.ex. Grekland, Ungern, Storbritannien. Den svenska alliansregringen har skött detta mycket bra. Men det finns alltid risk för överbudspolitik i valtider och detta är ytterst skadligt för ekonomin.

Syvende och sist handlar problemen om att vi politiker måste bli duktigare på att styra ekonomi, säga nej oftare, ta långsiktigt ekonomisk ansvar samt våga kräva produktivitetsökningar i verksamheter som man tycker om. Men de senaste årens internationella erfarenheter borde ge oss anledning att nu ta tag i de långsiktiga ekonomiska problemen på allvar

söndag 11 juli 2010

Se Brit Stakston & #SMA live nu - maratonsändning med utvärdering av Politikerveckan i Almedalen

Av ren almedalströtthet råkade jag trycka på fel knapp i blogger & dubbelpostar därmed detta här på NU-bloggen också. Har du tid och möjlighet så är det otroligt lärorikt inför höstens val att ta del av all information som rör Politik & Sociala Medier. Jag kommer att följa upp den här postningen med en genomgång av våra skickliga folkpartibloggare, Per Altenberg med flera. Följ gärna sändningen nedan om politik & sociala medier.&
Martin Jönsson i SvD
Bisonblogs almedalssummering
Jan Söderqvist i SvD
Jan var som vanligt underbar och kläckte oneliners som "jag tycker att du koketterar, ställ dig i en bar".

Bland sommarlästipsen från elib ingår boken Politik 2.0 & boken finns att beställa i olika digitala format via här. Stort tack till Johan Greiff för både raka & snabba puckar! Här deltog Johan i onsdags:

lördag 10 juli 2010

Det gäller att hitta smarta enrgistrategier för kommunerna

Läs denna som införts i VLT
http://vlt.se/asikter/debatt/1.889574-karl-erik-andersson-fp-konkurrens-om-knappa-resurser-ger-hogre-energipriser-for-kommunerna

Karl-Erik Andersson (FP): Konkurrens om knappa resurser ger högre energipriser för kommunerna

Den snabba förbrukningen av vårt naturkapital i form av energikällor och vatten är ett kritiskt världsproblem. Utvinningskostnaden av olja, gas och kol kommer att bli allt högre och trots klimatdebatten kommer efterfrågan att öka i de nya tillväxt-ekonomierna bland annat Kina och Indien. Priserna kommer att rusa i höjden och detta blir ett avgörande skäl att gå över till förnyelsebar energi och kärnkraft. Kommunala energiverk ser redan att biobränsle-priserna (skogsråvara och avfall) ökar kraftigt genom starkt stigande efterfrågan. Det blir dyrbart att importera dessa alltmer knappa energiråvaror som dessutom är skrymmande och kommer att kosta mycket att transportera.

Den lokala förnyelsebara energin i form av sol, jordvärme och värmepumpar blir därför viktig och konkurrenskraftig. Jordbruket bör dessutom öka sin självförsörjning av energi via biogas framställt av gödsel och avfall. Denna produktion skulle kunna integreras med kommunernas biogasproduktion av hushålls och industriavfall. En kraftigt ökad biogasproduktion kan åstadkommas genom förgasning av avfall. Biogasdrift tillsammans med el- och elhybridbilar kan på sikt ersätta behovet av fossilbaserad bensin och diesel.

Det behövs en stabil baskraft som kan producera billig miljövänlig, el och detta är kärnkraften. Därför är det viktigt att beslut tas om att bygga om våra kärnkraftsverk till nya generationers reaktorer. Därmed läggs grunden för stabilitet, ekonomisk tillväxt och fortsatt välfärdsutveckling.

Lokal förnyelsebar energi och central energi (kärnkraft och vattenkraft) kommer att samverka genom smarta elnät och skapa ett energioberoende som är viktigt i en alltmer turbulent värld där man konkurrerar med alla medel om de knappa resurserna. Det som krävs är nya affärsmodeller för de som producerar och distribuerar energi. Villaägare, bostadsrättsföreningar och hyresrättsföretag kommer att både sälja och köpa energi. Alla juridiska hinder för detta bör undanröjas snarast genom ändrad lagstiftning. Energibolag måste bli förvaltare av smarta elnät.

I byggandet blir det dels viktigt att dels bygga enbart lågenergihus med möjligheter till egen energiproduktion och dels finna kostnadseffektiva metoder för att göra det äldre bostadsbeståndet lågkonsumerande av energi. Här finns dock stora outnyttjade takytor som kan användas för solenergi. Bostadsaktiebolaget Mimer förfogar över mer än 40 hektar lediga tak.

För kommunerna är det nya spännande energistrukturer som växer fram och man får inte bita sig fast i det förgångna utan man måste se den ljusa framtiden an.

Karl-Erik Andersson, talesman (FP) i miljö- och energifrågor i Västerås
Publicerad 9 juli 2010 .
Textstorlek 1 2 3 .

fredag 2 juli 2010

MP tillsammans med V och S skulle leda till ruin för landet

Om MP skulle komma till makten i ngn form skulle Sverige bli ett utfattigt och skuldsatt land ungefär som Grekland eller Tyskland.
Vi behöver kärnkraften som dessutom är miljören och koldioxidfri. Med billig elenergi kan Sverige fortsätta utveckla den sociala välfärden utan skattehöjningar. Hade Tyskland byggt ut sin kärnkraft och inte byggt en gasledning så hade Tyskland också haft en starkare ekonomi med lägre elpriser och bättre konkurrenskraft och därmed mindre budgetunderskott.
Vår granne Finland tog nu beslut om två nya kärnkraftverk och det gör man för att bli ekonomiskt starkt och oberoende av Ryssland.
Vi måste se sanningarna i vitögat och förklara för alla hur farligt MP är för vår välfärd och framtid. Om MP regerar blir vi också sannolikt beroende av Ryssland för köp av fossilgas
Miljön skule bli avsevärt smre med MP och kolldioxidutsläppen skulle öka och skogen skulle bli utsugen på för större veduttaga
Nästan allt skulle gå fel precis osm när Mao skulle göra stora språnget i Kina