lördag 12 november 2011

Ny äldrepolitik behövs. Den nuvarande situationen inom ÄO är inte acceptabel och radikala förändringar av politiken är nödvändiga
 Behovet inom ÄO växer genom att det blir fler kunder(fler har behov av hemtjänst) samt att antalet multisjuka ökar snabbt och naturligen innebär detta kostnadsökningar.
 Kommunen söker bromsa kostnadsutvecklingen genom mindre ersättningar till vårdgivare och tros sig kunna framtvinga kostnadseffektiviseringar som i stort är omöjliga att genomföra . Ett exempel är att man ger otillräcklig kompensation för behov av dubbelbemanning
 Slutsatsen är att äldreomsorgen måste tillföras mer resurser och att verksamheten skall kvalitativt utvecklas. Detta måste ske trots de budgetbegänsningar som finns idag
 Medel måste frigöras i andra kommunala verksamheter och detta måste ske genom att politikerna pekar ut de objekt och de verksamheter som det skall sparas på.(Det är illusoriskt att tro att politiken skulle få förslag från tjänstemannasidan om besparingar. Detta har aldrig hänt någonstans i historien. I stället måste politiken peka ut.)
 Partiet måste utveckla en omprioriterings- och ekonomiplan som är balanserad. I denna plan utpekas det som skall läggas ned och det som skall få mer resurser t.ex. äldreomsorgen
 Partiet bör samla en konsultativ grupp av kunniga människor som kan göra denna plan.
 Partiet måste inför nästa val presentera ett äldreomorgslyft. Detta kan ge många väljare både bland pensionärer och bland anhöriga
 Partiet skall utveckla tydliga kvalitativa mål hemtjänst, boende, vård, rehabilitering, konvalescens, hemsjukvård, vårdplatser inom sjukvård, trygghetsboende, kollektivtrafik, säkerhet och annan offentlig service som kan ha ett sammanhang med de äldres livssituation

torsdag 10 november 2011

Gröna Liberaler i Västerås inbjuder till en diskussionskväll omGröna Liberaler i Västerås inbjuder till en diskussionskväll om
Förnyelsebar energi och/eller kärnkraft

Måndagen den 21 november 2011 kl 18.30 i Stadsbibliotekets hörsal Stadsbiblioteket i Västerås


1.Den förnyelsebara energin och dess möjligheter i Sverige.
Klarar sig Sverige på endast förnyelsebar energi. Vilka förnyelsebara energislag blir vinnare. Sol vind vatten, våg, geo eller bio? Vad gör vi i Sala/Heby
Hans Nyhlén Sala Energi AB


2.Ny kärnkraft med en ny generations reaktorer. Kärnkraften har utvecklats och det går att bygga säkrare och snabbare. Kärnkraften byggs ut i stora delar av världen och ses som en av lösningarna på klimatkrisen och peak-oil . Vilka möjligheter finns? Johan Hallén VD Westinghouse Electric Sweden AB


3.Den globala utvecklingen . Hur har mänsklighetens energiomvandling utvecklats? Hur utvecklas den? Vad krävs för en global välfärd till 2050? Hur kan det bli? Gunnar Littmarck Energidebattör

4.Diskussion mellan inledarna och mötesdeltagare Moderator Karl-Erik Andersson