onsdag 27 maj 2009

Tankeförbudsförslag i Isreal

Jag lyssnar idag på Ekot att ultranationalister i Israel har som förslag på att införa en trohetsed. Enligt Ekot ska den som inte svär den kunna fråntas viktiga personhandlingar.

Enligt Ekot protesterar många i Knesset mot förslaget. Jag hoppas de vinner. Lagstiftning om trohetsed för mina tankar till tredje riket och tankeförbud mot medborgarna. Ingen trevlig utveckling.

Israel har alltid levt under krigshot och sådana här förslag lär inte hjälpa till att skapa frid.

"Den som är stark måste vara snäll" sa Bamse. Fler med den inställningen behövs.

Misskötsel och plågande av grisar Vi tror på Europa men vi måste städa både hemma och borta

Folkpartiets EU-program är det enda program i EP-valet som är ett sammanhängande program

som täcker ekonomi,miljö,klimat,säkerhet ,demokrati och mänskrliga rättighter. Vi visar vägen för ett nytt Europa som hänger samman.

EU är en union av demokratiska stater till skillnad från många andra internationella sammanslutningar tex missköts Europas grisarIgår hörde vi att danska grisar plågas men idag hörd vi att också svenska grisar missköts

Vi måste städa både hemma och borta och se till att vi behandlar alla djur och allt levande på ett värdigt sätt.jKarl-Erik Andersson Västerås

tisdag 26 maj 2009

Vad är viktigt- tillväxt/jobben, miljön, säkerheten och det fria informationssamhället i EU

Följande måste göras
A. Tillväxt/jobben som skapas genom
I. fri rörlighet för kapital, arbete, tjänster, varor och kunskap.
II. Forskning och utveckling
III. Omprioritering av budget från jordbruksstöd till infrastruktursatsningar
IV. Förvandling av Europa till ett fossilenergifritt samhälle via förnyelsebar energi, kärnkraft och energieffektivitet samt övergång till elhybridbilar
V. Fri global handel och ökat samarbete mellan EU, Kina, Indien och USA

B. Rädda miljö och klimat
I. Satsa på förnyelsebar energi, kärnenergi och energieffektivisering samt byggande av ett europeiskt intelligent elnät
II. Rädda haven, sjöarna och vattendragen
III. Grön trafik och gröna bränslen på järnvägar vägar, haven och i luften
IV. Bygga snabbtågsförbindelser mellan städerna i Europa

C. Säkerhet
I. Gemensam säkerhetspolitik för Europa
II. En gemensam polis i EU för att bekämpa internationell brottslighet
III. Ökad egenförsörjning av fossilfri energi för oberoende från omvärlden

D. Ett fritt informationssamhälle
I. Möjliggöra en tillåten fildelning på Internet
II. Universella rättigheter och skyldigheter på Internet
III. Virtuella folkbibliotek på Internet
IV. Garantera ett fritt och oberoende Internet

onsdag 20 maj 2009

Fildelning görs möjlig och laglig dvs fri information och ett fritt Internet

Hela informationspolitiken får göras om. Den som kommer till Bryssel må ändra det.

Om jag kommer dit så blir det en stor förändring. Jag tänker sätta mig i de kommitteer och grupper som kan skapa ett Internet som ser som ett stort virtuellt bibliotek. Det är nu en ny värld som kräver nya lösningar.

tisdag 19 maj 2009

En majoritet vill folkomrösta om Euron och en helt annan sak om fildelning

Euron:

Allt fler vill rösta om Euron. Man upptäcker som medborgare och konsument att man år betala allt mer för varor som kommer från andra länder. Det innebär att man får arbeta mer timmar för samma konsumtion so tidigare . Vi har alltså blivit fattigare. Visst exportindustrin har klarat sig lite bättre men de vinsterna kommer inte medborgaren till del och på sikt drabbas även exportindustrin eftersom den inte är lika produktiv och kvalietsmässig som länder med högre värderad valuta. Den blir förr eller senare utsatt för problem samt att importen av delar/råvaror i exportindustrin blir dyrare och försvårar läget. Ständiga devalveringar leder till bankrutt

Stabiltet uppnås om vi är inom Euroområdet.FILDELNING

Jag vill bejaka fildelning men att skaparen skall ha ersättning. En lösning som diskuterades i Information Society Forum på 90-talet var att operatörerna på telkommarknaden får betala tick-avgift per transaktion på internet som är lika för alla. Denna avgift används för att finansiera virtuella bibliotek på nätet där filer är tillgängliga fritt precis som på ett kommunalt bibliotek. Biblioteket i sin tur betalar avgift till skaparen av verket.

Detaljerna i detta kan säkert förbättras men det är en gammal huvudidé från oss som satt som experter i Information Society Forum på 90-talet. Det är bra att börja utreda detta igen i EU-parlament och Kommission

Karl-Erik Andersson (FP) Kandidat i Europaparlamentsvalet

måndag 18 maj 2009

Internet som ett bibliotek ... Lös den universella rättigheten till informationsinnehåll

Utifrån ett Europeiskt perspektiv måste vi forma en ordning som innebär att fildelning är möjlig.

Man får jämföra detta med publika bibliotek. Detta var tankegångar som vi hade i "Infrormation Society Forum" redan på 90-talet. Sedan måste vi forma ett solidariskt fiansieringssystem för detta. Vi kan inte hänga kvar vid uppfattningar från tiden före informationssamhället.Sålunda får man utifrån parlamentet be kommissionen utveckla ett förslag om hur denna ordning med universella rättigheter till informationsinnehåll skall utformas. Det finns lösningar och de blir mer och mer självjklara om man funderar på det sätt som de som nu hela tiden jobbar i internetsamhället gör . Det är många ungdomar men också äldre män som jag. Låt inte piratpartiet få chansen. Att rösta på piratpartiet är en bortkastad röst men en röst på folkpartiet kan bli en del av lösningen om du väljer rätt kandidatKarl-Erik Andersson

Kandidat till Europaparlamentet

fredag 15 maj 2009

Korruption i Bregottfabriken?

EUs jordbruksstöd kostar Europas skattebetalare 600 miljarder kronor per år, nästan 50 procent av EU-budgeten. En del av stödet borde aldrig ha betalats ut enligt EUs revisionsrätt. Annat är direkt skadligt för miljö och utvecklingsländer. Bland de största svenska mottagarna av EUs jordbruksstöd finns företag som Cloetta, Coca Cola och Göteborgs Kex. Den allra största mottagaren i Sverige är den danska sockerjätten Danisco.

Skriv på namninsamlingen mot korruption i Bregottfabriken genom att klicka här!

Som en motvikt till jordbruks- och livsmedelslobbyn behöver vi en stark reformkoalition i Europaparlamentet som är både gränsöverskridande och partiöverskridande. Reformerna bör baseras på tre krav:

1. Full insyn. Allt jordbruksstöd ska redovisas Euro för Euro i alla medlemsländer.

2. Gödsla inte i Bregottfabriken. Stoppa genast alla subventioner till livsmedelsindustrin och allt stöd som stimulerar utsläpp av koldioxid i atmosfären.

3. Ställ om till ett modernt EU. Fasa långsiktigt ut allt stöd vars syfte inte är att bibehålla biologisk mångfald eller öppna landskap. Investera istället i forskning, framtidsteknologier och en modern europeisk infrastruktur.

Jordbruksstödet är EUs största utmaning. Det är dags att göra någonting åt det. Klicka här och protestera genom att skriva på namninsamlingen.

Per Altenberg (fp)
initiativtagare

torsdag 14 maj 2009

Skapa universella rättigheter för åtkomst av informationsinnehåll via Internet

Internet har förändrat världsbilden och det samhälle vi lever i. Tyvärr har inte alla politiker hängt med. Därför måste nu politiken anpassas till den förändrade verkligheten som är en följd av det informationssamhälle som allt fler människor lever in. Lika självklart som jag läser en tidning skall ja kunna läsa fritt på Internet. Ingen skall kunna utestängas från Internet. Fildelning är självklart för stora grupper av Internetanvändare

En blivande EU-parlamentariker måste ta politiska initiativ för att trygga åtkomst av informationsinnehållet och en fri informationsutväxling på nätet.

Alla operatörer och informationsproducenter på nätet skall åläggas via ett EU-direktiv att göra informationsinnehåll universellt tillgängligt. (S.k. Universella skyldigheter) Kostnaden för detta måste täckas solidariskt och alla skall ha råd att komma åt informationen oavsett plats eller inkomst. Detta kräver ny EU-lagstiftning. Alla myndigheter, organisationer och företag måste åläggas att göra sitt informationsinnehåll tillgänglig på ett universellt och likaberättigat sätt. Visst finns det information som måste skyddas av integritetsskäl, affärsskäl, förvarsskäl etc. Men huvudregeln är att allt informationsinnehåll skall vara tillgängligt för alla men att det finns vissa preciserade undantag.

Skyddet för upphovsrätt kan i vissa fall få se annorlunda ut än idag. Utnyttjande av skapares/konstnärers intellektuella egendom skall alltid ersättas men på nya sätt. Nya kreativa lösningar måste släppas fram för hur dessa ersättningar skall se ut.
En växande skara Internetanvändare känner sig hotade av olika inskränkningsförslag för informationsanvändning. Detta måste vi politiker ändra på och möta den växande protestskarans krav. Om man måste som idag tillgripa starka rättsliga ingrepp mot fildelare är det ett bevis på att det gamla informationssamhället misslyckats och vi måste få en ny ordning som harmonierar med den nya teknikens sätt att fungera.

Undertecknad och ett antal experter arbetade med detta redan på 1990-talet i ”EU;s Informations Society Forum” under kommissionären Martin Bangemanns ledning. Det är nu dags att förverkliga dessa intentioner. Detta kräver en noggrann utredning för omstrukturering av informationsbranschen

Mitt mål är i med utgångspunkt från EU och parlamentet initiera utvecklingen av en ny informationsstruktur och EU-lagstiftning som överensstämmer med människorna i informationssamhällets värderingar.

Karl-Erik Andersson
EP-kandidatt
Mälargatan 10, 72210 Västerås, 070-550 83 60
karlerikandersson@tele2.se

måndag 11 maj 2009

Skillnaden mellan upplevelsen av verkligheten och hur verkligheten verkligen är ekonomins grundproblem

Finansmannen George Sorros hävdar att motsättningen mellan verklighetsuppfattning och verkligheten leder till problem i marknadsekonomin. Detta är detta som orsakat den senaste stora finans- och ekonomikrisen, Ju mer pengar man lånade ut ju bättre såg balansräkningen ut eftersom priserna hela tiden ökade på bostäderna. Att den reella soliditeten dvs förhållandet mellan tillgångar och skulder hela tiden föll såg ingen. Men så kom man till en punkt då allt fler inte kunde betala och då brakade allt samman. Givetvis är detta en förenkling men ända en bra beskrivning och förklaring till det inträffade.
Det är därför viktigt att skapa mekanismer som förhindrar att sådana obalanser uppstår som bryter samman. Detta kan ske genom internationella regler, informationsbevakningar och inspektioner som tidigt varnar konsumenterna och om inte detta hjälper så griper myndigheter direkt in. Detta kan åstadkommas och initieras utifrån ett EU- perspektiv och därifrån övriga världen ingrips i förhandling.

Karl-Erik Andersson EP-kandidat

torsdag 7 maj 2009

Telekompaketet 101

För alla er som är förvirrade av turerna kring telekompaketet följer här en redogörelse av de senaste veckornas händelser.

Vad är Telekompaketet?
Telekompaketet är uppdatering av ett existerande EU-direktiv från år 2001. Syftet är ökad konkurrens inom marknaderna för telefoni och bredband mm.

Vad handlar debatten om?
Telekompaketet innehåller inte bestämmelser om att människor ska kunna stängas av från Internet. Många av ledamöterna i Europaparlamentet - däribland Fp och den liberala gruppen - vill däremot lägga till bestämmelser som syftar till att användare inte ska bli avstängda från Internet utan domstolsprövning och att grundläggande rättigheter ska gälla på nätet. Bakgrunden till detta krav är att president Sarkozy vill införa en lag i Frankrike om att fildelare där kan stängas av från Internet utan domstolsprövning Avsikten med initiativet är alltså att blockera det förslaget på EU-nivå och samtidigt stämma i bäcken för andra liknande nationella lagstiftningsförslag inom EU.

Mer specifikt handlade debatten om två tilläggsförslag från parlamentet som benämns 138 och 166. Tillägg 138 säger att myndigheterna ska arbeta för att inga restriktioner ska kunna införas vad gäller grundläggande rättigheter och friheter för slutanvändarna, såvitt inte en domstol beslutar om annat. Detta tillägg riskerar att strida mot svensk grundlag. Därför har Sverige varit tveksam till detta tillägg i ministerrådet. Orsaken är att grundläggande rättigheter och friheter endast får inskränkas genom lag i Sverige. Domstolar (se kursiverad stil ovan) får helt enkelt inte begränsa sådana rättigheter i Sverige enligt vår grundlag. Sveriges position har alltså hela tiden varit mer liberal än tilläggsförslaget 138.

Det andra ändringsförslaget från parlamentet - 166 - säger att medlemsstaterna ska säkerställa att de restriktioner som införs avseende användarnas rätt till tillgång till innehåll, tjänster och applikationer ska ske med metoder som är i enlighet med principerna om proportionalitet, effektivitet och avskräckning. Regeringskansliets jurister tycker att texten är juridiskt oklar samtidigt som det inte tillför något i praktiken - grundläggande fri- och rättigheter däribland yttrande- och informationsfrihet - har redan ett starkt skydd i svensk grundlag. Sverige motsatte sig dock inte förslaget i förhandlingarna med parlamentet.

Vad hände inför gårdagens omröstning?
Ministerrådet och en representant för Europaparlamentet - en så kallad rapportör - hade enats kring en kompromiss som innebär att de aktuella ändringsförslagen tas med, men i modifierad form. Sverige var för denna kompromiss med Europaparlamentet. Förslaget röstades dock ner igår eftersom en majoritet av ledamöterna tyckte att de nya formuleringarna var för svaga. Nu följer en ny förlikning mellan ministerrådet och Europaparlamentet. Denna kommer att dröja till i höst efter att det nya Europaparlamentet har börjat sammanträda.

Vad tycker ni om detta? Min uppfattning är följande. Olle Schmidt och hans kollegor i den liberala gruppen fattade ett svårt beslut som jag tror är rätt i längden. Även om det försenar viktiga reformer vad gäller konkurrensen på telekom-marknaden så saknar trots allt telekompaketet just den del som många efterfrågar allra mest: ett grundläggande integritetsskydd. Olle Schmidt och liberalerna vann en seger för rättssäkerheten och integriteten i gårdagens omröstning. Upphovsrätten då? Den har inget med telekompaketet att göra men jag instämmer i det Centern föreslog idag: den behöver förkortas, inte förlängas.

Mediereferenser: DN, Svd, Aftonbladet, Expressen, Newsmill.

tisdag 5 maj 2009

Sup mindre

Någon nykterist kan jag inte anklagas för att vara. Men jag tycker det är glädjande när fler unga väljer att inte dricka.

Lyssnar man på Kaliber i SR så får man veta att bakom våldsbrott så finns allt för ofta alkohol i bakgrunden. Det går inte att blunda för.

Själv blir jag mest trött av för mycket alkohol och har aldrig druckit så att jag inte vet vad jag gör. Någon våldsman lär jag inte bli och har ingen önskan att det ska vara besvärligare att utöva mitt måttliga helgglas.

En del människor går dock som sagt inte ihop med sprit. Jag kan vara förlåtande om våldtendenserna är överraskande för den drickande - men annars tycker jag inte det är något som kan åberopas. Tvärtom skulle jag tycka det vara logiskt ifall nykterism är ett straff man kan dömas till. Har man uppträdandeproblem med alkohol så ska det för vissa personer vara straffbart att dricka. Man är ju nykter när man tar första glaset, eller hur?