måndag 28 december 2009

Nyfiken och otålig på framtiden...

Jag tror de flesta barn är otåliga på klapparna under granen och knappt kan smälta frukostgröten innan "jultomten" borde komma. Till mångas lycka så lär vi inte anamma traditionen från USA att vänta till juldagen... :-)

En ovetenskaplig syn på Sveriges största nyhetsprogram Rapport visar att barnen nu är stora. Summering av 00-talet och 100 bästa bilder och klipp från 2009 ska visas och koras innan nyårsklockorna ringt ut. Någon lärdom att stora nyheter kan komma sent verkar de inte ha. Åtminstone störtade Östeuropa ihop i tid för årsskiftet till skillnad från den smärtsamma Tsunamin.

Jag undrar om många journalister hoppas på att det inte ska hända något omstörtande i Iran nu de sista dagarna.

Journalisternas otålighet visar sig oftare oppinionsundersökningar. Svaret på "vem vinner valet" måste utredas innan julafton/valdagen. Sverigedemokraternas politik är mycket mindre intressant än deras möjliga valresultat.

Jag vill önska alla ett gott nytt 2010. Låt oss alla arbeta för en bättre framtid - istället för att lägga energi på att spekulera hur framtiden blir eller spendera framtidens resultat innan vi intjänat dem.

tisdag 15 december 2009

De nödvändiga åtgärderna

Med anledning av konferensen i Köpenhamn måste am understryka följande:

1.Klimatkrisens allvar tvingar fram en omställning av energiförsörjningssystemen och den stora huvudlinjen blir att undvika användning av energislag och processer som leder till växthusgasutsläpp. En del tecken tyder på klimatkrisen är allvarligare än man först kunde ana. Inte minst har bla professor Johan Rockhammar pekat på de problem som uppstår i haven när den kemiska surheten ökar. Det kan slå ut en del av den nödvändiga biologiska mångfalden dvs organismer som binder koldioxid tex koraller varvid krisen kan förvärras. Temperaturhöjningen kan också innebära att frysta marker tinar som kommer att lämna ifrån sig ännu mer växthusgas. Sålunda finns det mycket som tyder på åtgärderna krävs snabbare än vad som tänkts från början.

2.Många föreslagna klimatomställningsprogram ger inte ett fossilenergifritt samhälle år 2050. De som satsar endast på förnyelsebar energi kommer att fortfarande vara fossilberoende till 50 % år 2050. Men vid denna tidpunkt är all olja och fossilgas slut och kvar står endast kol som måste tas fram i miljöförstörande dagbrott i nu befintliga jordbruks- eller stadsområden. Det finns inte hur mycket kol som helst enligt detaljstudier i de sex länder som har 85 procent av världens kolreserver Detta har bl a professor Kjell Alekletts forskning i Uppsala visat.

3. De aktioner som måste utföras måste vara inställda på att senast år 2050 ha ett fossilenergifritt världssamhälle. Sverige har möjlighet att nå detta mål betydligt tidigare och kan visa vägen. Men den väg som här föreslås är till delar annorlunda från det många i och för sig välmenande klimat/naturvårdsorganisationer föreslår. Den linje som föreslås här är en linje som kan rädda världen från katastrof och är en realistisk och balanserad utveckling. I första hand är programmet nedan avsett för Sverige men kan bilda mönster för hela världens lösning av klimatkrisen

4. Tre globala problem måste hanteras samtidigt och det är klimatet, matproduktionen, säkerhet ( bla utpressningsrisker, fred/krig,) och den ekonomiska utvecklingen Därför bör man göra följande

· Satsning sker på förnyelsebar energi, energieffektivisering och kärnkraft i så stor uträckning att ingen fossilbaserad energiproduktion äger rum.
· Elproduktionen skall ökas enär el är det mest effektiva sättet att distribuera energi.
· Smarta elnät skall introduceras
· Spillvatten från kärnkraften utnyttjas för fjärrvärmenät
· Solenergi och jordvärme skall uppmuntras i komplementärt syfte i bostäder Solenergi och jordvärme kommer att svara för en annan betydande del av bostadsuppvärmning (30-35% av en bostad)
· Smarta värmenät införs
· Minskad energiförbrukning genom passivhus, solvärmesupport i uppvärmning Energieffektivisering beräknas till 20 % i bostäder och industri
· Överföra transporter till konventionell järnväg och magnettåg. Frigöra kapacitet för godstransporter genom att lyfta bort en del persontrafik Satsa på magnettåg
· Bevara nuvarande orörda älvar
· Energieffektivisering sker genom övergång från diesel/bensin till el Massivt införande av elhybrider. Det komplementära drivmedlet blir biobränslen främställda i huvudsak genom förgasning av biomassa samt biogasrötning
· Biomassa används i endast till produktion av biobränslen bla för lastbilar, bussar och flyg
· Ett intensifierat forsknings & utvecklingsprogram för kärnkraft där både tredje, fjärde och femte generationen kärnkraft inbegrips
· Öka kärnkraftskapaciteten med 250 % till år 2030 400 % till 2050
· El skall exporteras i stor omfattning till idag fossilberoende länder bl a Tyskland

fredag 11 december 2009

Undersökning som gjordes i Juni 2009 visar att nio av tio konsumenter vill producera egen energi

Allt fler hushåll kommer i framtiden att också vara producenter. Det finns en tydlig förväntan
på energibolagen att möta utvecklingen där konsumenter också kan bli egna producenter,
det visar en undersökning som CINT gjort på uppdrag av Fortum. Som energibolag vill
Fortum vara med och ta ansvar för att utveckla den nya marknad som då uppstår.
Undersökningen visar att det finns ett stort intresse för närproducerad småskalig produktion, två
tredjedelar anser även att det borde vara standard med möjligheter för närproduktion i nya hus – även flerfamiljshus. Dessutom säljer nio av tio gärna sin närproducerade energi till energibolagen.
De stora variationerna i grossistpriserna har även haft en stor påverkan hos konsumenterna.
- Vi välkomnar att fler vill ta ansvar för energiproduktionen. Den närproducerade energin kommer
att bli en viktig komponent för att nå målet om en minskning av CO2 utsläppen. De svenska målen
för förnybart på 25 TWh till 2020, tillsammans med bland annat energieffektiviseringsåtgärder och
omställningen till elbilar är förutsättningar för minskade CO2 utsläpp, säger Christian Lundberg, vd för Fortum Sverige.
Redan idag installerar många kunder egen solvärme, biobränslepannor, vindkraftverk och
värmepumpar vilka bidrar till en ökad användning av förnyelsebart. Fortum ser även ett snart
genombrott för solceller och vindkraft i mindre skala. På Kungsholmen i Stockholm utrustar Fortum, tillsammans med Skanska, en befintlig fastighet med smarta mätare och solpaneler som bland annat kan förse trapphuset med belysning och ladda elbilar utanför huset.
- Förnybar energiproduktion är helt beroende av väderleken. När det är soligt eller blåsigt, oftast dagtid, är hushållsbehovet som minst och produktionen som störst. Vi vill skapa möjlighet att ta tillvara den energin genom att hitta lösningar för egen lagríng eller att föra den tillbaka in i systemet
och på det sättet låta den komma till användning, säger Christian Lundberg.
En utvecklad marknad för närproducerad energi förutsätter att elnät, elmätare och lagringsformer
av energi utvecklas - det som brukar kallas smarta nät. Den förutsätter också att kunden enkelt och
säkert kan sälja sin energi.
Detta skrev Agneta Molinder, Presschef, Fortum, mobil: 070 344 53 32

torsdag 10 december 2009

Mer kulturdebatt

Att Folkpartiet håller den kulturpolitiska fanan högt yttrar sig bl.a. i en stundtals livlig debatt, bl.a. i tidningen NU. Tillsammans med Madeleine Sjöstedt skrev jag, med direkt anledning av kultursamrådet och landsmötet, en debattartikel om nej till statlig kulturkanon för några veckor sedan. Vi fick svar av Yoav Bartal, som vi i vår tur svarade i dag. Det inlägget, liksom det första, finns på min blogg.

lördag 5 december 2009

Närodlad och ekologisk mat vid global livsmedelskris

Klimat, energi, mat, ekonomi och säkerhet (krig/fred) hänger intimt samman. Världens befolkning år 2050 är 9miljarder jämfört med drygt 6 miljarder nu. Idag svälter många tfa klimatförändringar i bl.a. Afrika. Världsproduktionen måste fördubblas. Det ekologiska jordbruket ger endast 50-70 % per ha av vad som fås vid traditionellt jordbruk. Jordens åkerareal kan inte utökas ty vi behöver skogen som koldioxidsänka. Arealer måste samtidigt frisättas för mångfald och våtmarker. Jordbruket måste öka sin avkastning med 2,5 ggr per hektar. Möjligen kan det ske genom genmanipulation (flerårig säd som är insekts och ogräsresistent). Sverige kan bli ett exportland. Vi kan då alla unna oss goda närodlade köksväxter. Husdjuren måste också ges en kärleksfull skötsel.

fredag 27 november 2009

Min syn på bioenergi från skogen sett utifrån helheten

Inte jag heller tror skogen räcker till allt Tvärtom den är mycket begränsad och en viktig koldioxidsänka
Det är därför jag menar att det som inte kan användas till timmer eller massaved skall användas till produktion av biodrivmedel tex metanol,DME leler biogas(CO,H2,CH4) som kan användas som komplentärt drivmedel i elhybrider och vid framställningen uppstår en del spillvärme och den skulle kunna användas i fjärrvärmeverk. Den energimängd som skulle rerfordras för den komplementära driften är mellen 10-20 TWH för hela bilflottan om man i övrigt kör på laddbart elbatteri från nätet.Sen är jag helt kvar vid min idé att huvuddelen av fjärrvärmen i storstäderna skall vara spillvärme från kärnkraft.
Men istället för att köra avfall från Tyskland som är en osäker källa med kanske mycket giftinnehåll så menar jag i Västerås efter det man använt alla sopor behöver ytterligare högst 1 TWH skall ta det från skogsvara och att en sådan skulle kunna byggas ut till ett biokombinat för produktion av DME,metanol eller biogas och att spillvärmen användes till fjärrvärmen i Västerås
Därför menar jag att man går över ån efter vatten när man skall importera avfall från Tyskland

tisdag 24 november 2009

Kommunikationsstrategi viktigare än sakfrågorna

I måndagens Aktuellt i SVT framkom "nyheten" att kommunikationsstrategin kommer att bli viktigare i valrörelsen än sakfrågorna. Jag välkomnar detta, mycket, och är helt övertygad om när vi vet vad vi ska säga så är det viktigare med en strategisk kommunikationsplan som talar om för oss hur vi ska säga det än en politisk handlingsplan. Alltså: det är viktigt med handlingsplan men fördelningen i tid kring att ta fram en handlingsplan i jämförelse med en kommunikationsplan är fortfarande sned. Med andra ord, satsa mer på kommunikation, både lokalt och nationellt.

Se inslaget här, cirka 19 minuter in i programmet: Aktuellt i SVT

torsdag 19 november 2009

Nej till statlig kanon

Frågan om en statlig litteraturkanon finns i Folkpartiets kulturpolitiska samråd, vars svarstid nyss gick ut. Min rubriken skulle dock kunna, och borde kanske, vara mer positiv: Ja till klassikerna!

Den klassiska litteraturen har en självklar plats i skolan, på biblioteken och på mångas egna bokhyllor och nattduksbord. Men en statlig reglerad litteraturkanon kan inte vara rimlig liberal kulturpolitik.

I Stockholms stad har vi haft frågan uppe - på initiativ av den rödgröna oppositionen. I kulturnämnden tog vi politisk ställning: att inte ta politisk ställning. Vi vill inte vara med om att ge vårt stadsbibliotek något uppdrag eller direktiv kring en "stadens kanon" men däremot har vi naturligtvis inget emot att biblioteket tar fram och diskuterar olika listor. Kanske i samverkan med litteraturvetare och andra utomstående, och rimligtvis i dialog med sina brukare, läsarna.

Vi kan ha många åsikter om hur det bör gå till eller vilka böcker och andra verk som hör hemma på olika listor. Men var och en gör sist och slutligen sin egen kanon. Utan politiska direktiv.

Om detta skriver jag och Madeleine Sjöstedt, Stockholms kulturborgarråd, i en debattartikel i veckans NU. Artikeln i sin helhet finns att läsa på min egen blogg.

tisdag 17 november 2009

Cecilia Malmström - vår EU-kommissionär!Alla vi som är så nöjda med nomineringen av nuvarande EU-minister Cecilia Malmström till ny EU-kommissionär och efterträdare till Margot Wallström hyllar henne bland annat här:

Mark Klamberg, Per Altenberg, Nina Larsson, Cecilia Wikström, Sebastian Hallén, Amanda Brihed, Runo Johansson, Mikael Wendt, Mathias Sundin, Gilbert Tribo, Alexander Bard på Liberati, Nina Larsson, Annika Beijbom, Anna Steele Karlström, Niklas Frykman, Catrine Norrgård och många, många fler med oss!

Andra:
Kompetent men okritisk tycker Dick Erixon, Carl Bildt kommer sakna henne i regeringen, Fokus, Brors på DN, AB, Sydsvenskan, SvD, GP, Rydå på UNT.

Hur man sätter upp ett nyhetsbrev

På kommunala riksmötet, på ett av seminarierna, lovade jag att skriva ihop en instruktion om hur man kan sätta upp ett nyhetsbrev, inklusive frågeformulär, utan att använda en massa dyra verktyg.

Detta har legat på min att-göra-lista alldeles för länge, så det får bli ett blogginlägg som beskriver det. Personligen tycker jag att nyhetsbrev är lite föråldrat, men det viktigaste med verktyg på nätet är inte att använda det som för tillfället är modernt, utan att istället använda verktyg som man är komfortabel med.

Jag delar upp min beskrivning i tre delar:

 1. Hur man skapar en enkät
 2. Hur man skapar en epost-lista
 3. Hur man knyter ihop dessa två till ett nyhetsbrev med tillhörande frågeformulär


Att skapa en enkätDetta är faktiskt enklare än man tror, och vi använder google docs för detta. Vi börjar med att gå till docs.google.com där vi börjar med att logga in på vårt google-konto (exempelvis ett gmail-konto) längst upp till höger.

OBS! Om du inte har ett google-konto så måste du skaffa ett sådant, och det gör du genom att klicka på knappen "Kom igång". Den här instruktionen beskriver dock inte den processen, utan utgår från att du har ett konto.

Efter att vi loggat in kommer vi in i själva översikten för google docs. Till vänster ser vi ett antal olika alternativ för vilka dokument vi vill titta på ("All items", "Owned by me", etc). Om inte "Owned by me" är förvalt (markeras med vit text på blå bakgrund) så klickar vi på denna först.

Vi har nu vyn över våra dokument till höger (och om du inta använt google docs tidigare är denna vy antagligen tom). Nu vill vi skapa en enkät.

Skapa nytt dokumentUppe till vänster finns en knapp med texten "Create new" och en nedåt-pil. Klicka på den så får vi upp en lista med alternativ. Här klickar vi på alternativet form och ett nytt fönster öppnas med en ny enkät.

Det första vi gör här är att klicka på texten "Untitled form" och matar in ett bättre namn på enkäten. Jag döper min enkät till "exempelenkät". Sedan klickar jag på rutan nedanför (med texten "You can include [...]") där vi matar in en beskrivning av enkäten, exempelvis att du vill veta vad dina läsare tycker.

Skapa frågorI en tom enkät finns det två frågor skapade från början, så vi börjar med att ändra dessa. På fråga 1 vill jag veta hur folk hittade min enkät, så jag gör följande:


 1. Klickar på texten "Sample Question 1" och ger frågan en bättre rubrik, exempelvis "Hur hittade du min enkät?"
 2. Klickar på rutan för "Help text" och skriver in en beskrivning.
 3. Klickar på dropdown-listan bredvid "Question type", där det just nu står "Text"
 4. I denna lista väljer jag "Multiple choice"
 5. Layouten ändras lite grann eftersom jag nu skapar en flervalsfråga.
 6. Klicka på texten "Option 1" och mata in ett svar.
 7. Klicka på rutan nedanför och mata in ett svar till
 8. Upprepa föregående steg tills du fått så många svar som du vill ha.
 9. Dessutom vill jag ha med alternativet "Other" där folk kan skriva in ett eget svar, så jag klickar på "add 'Other'"
 10. Jag klickar i rutan "Make this a required question" eftersom jag vill att folk ska vara tvungna att fylla i den här frågan.
 11. Slutligen klickar jag på "Done"


Vi ser nu hur layouten ändras igen, eftersom jag är klar med fråga 1. Vi går nu in på fråga 2 genom att föra muspekaren över den. Frågefältet blir gult och till höger dyker det upp tre ikoner; Edit, duplicate & Delete:

 • Edit låter oss redigera frågan
 • Duplicate kopierar frågan så att vi får två identiska frågor
 • Delete tar bort frågan


Klicka på edit (penn-symbolen) och vi ser nu samma fält som i föregående fråga. Jag fyller i fälten på samma sätt som förra gången, men på dropdown-listan "Question type" väljer jag "Choose from a list". Precis som på förra frågan så klickar jag på ett svar i taget och matar in ett möjligt svar tills jag fått med alla de svarsalternativ som jag vill ha.

Då detta är en fråga som jag inte kräver svar på så klickar jag inte i rutan "Make this a required question" utan jag klickar istället på "Done".

Nu har jag ändrat de två frågor som fanns från början, men jag vill ha fler frågor. Uppe till vänster finns en knapp med ett grönt plus och texten "Add item". Jag klickar på den och då öppnas en lista med olika frågetyper.

Jag väljer alternativet "Paragraph text" som är en stor textruta (när man vill att folk ska kunna lämna långa svar). Min fråga skapas, och jag fyller i "Question title" och "Help text" som tidigare. Sedan klickar jag på done.

Olika typer av frågorJag kan fortsätta lägga till frågor genom att klicka på "Add item" tills jag är nöjd. De alternativ som finns när man skapar frågor är:


 • Text: en enkel textruta (för korta svar)
 • Paragraph text: En större textruta (för långa svar)
 • Multiple choice: När man vill att den som fyller i ska kunna välja ett av flera alternativ. Visas som texter med en "radio button" (en rund knapp som man kan klicka på) framför.
 • Checkboxes: När man vill att den som fyller i ska kunna välja flera svar bland de möjliga svaren. Visas som texter med en "check box" (en fyrkantig knapp som man kan klicka på) framför.
 • Choose from a list: Även här ska man kunna ett av flera alternativ, men valet visas som en dropdown-lista där man klickar för ett alternativ.
 • Scale: Här väljer man ett värde mellan 1 & valfri siffra. Kan exempelvis användas för att betygsätta någonting.
 • Grid: Som scale, men för flera frågor i rad med samma svarsalternativ. Kan exempelvis användas för betygsättning av olika aspekter av någonting.


Så fort som du klickar "Done" på en fråga så visas den så som den kommer att presenteras för användaren, så du får omedelbar feedback på hur din fråga kommer att de ut.

Om någonting blir fel kan du alltid klicka på "Edit" för att ändra i frågan eller "Delete" för att bort den.

Spara och använd enkätenJag är nu nöjd med min enkät och vill börja använda den. Jag börjar med att klicka på "Save" längst upp till höger för att spara. Därefter klickar jag på "Email this form" och väljer mig själv som mottagare. Detta för att jag vill se att länken och enkäten blir korrekt. Så, jag matar in min epost och klickar "Send"

Jag har nu skapat min enkät och genom att klicka på länken som jag mailade mig själv så kan gå till enkäten och se hur den ser ut.

Denna länk kan jag nu publicera på en blogg, länka till i Facebook, lägga med i ett nyhetsbrev, etc, men mer om detta senare.

Att skapa en epostlistaDet finns flera sätt att skapa en epostlista. Det enklaste sättet är att helt enkelt skriva ner alla epost-adresser och maila dessa. Nackdelen med detta är att är bökigt att administrera och att vissa epost-servrar inte låter dig skicka ett mail till många personer samtidigt.

Jag kommer istället att använda Yahoo Groups, så vi går till Yahoo groups. Här börjar jag med att klicka "Start your group". Även här krävs en användare, så antingen loggar jag in med min Yahoo-användare, eller så skapar jag en ny genom att klicka på "Sign up for Yahoo!".

När jag väl är inloggad så kommer jag till steg 1 i att skapa en epost-lista (eller en grupp, men en grupp är en epost-lista) och jag ska välja kategori. Jag skriver "sweden politics" och klickar på "GO". I alternativen som visas så väljer jag ett av dessa (exempelvis "Government Politics: By Country or Region: Countries: Sweden: Politics") och klickar på det och därefter klickar jag på "Place my group here".

Jag matar in ett namn för gruppen, exempelvis "Mattias nyhetsbrev" och jag matar in en epost-adress för gruppen, exempelvis kryssamattias@yahoogroups.com (där du matar in texten före "@yahoogroups.com"). Jag matar in en beskrivning och klickar sedan på "Continue"

I det sista steget väljer vi vilken epost-adress som vi själva vill ha utskick på och vi matar in en konfirmationskod.

Inställningar för gruppenEpost-listan är nu skapad, men vi ska också göra lite inställningar så vi klickar på "Customize your group". Första steget är att klicka på "Get started".

Den första frågan handlar om din grupp ska vara synlig eller ej. Här ändrar jag till "No, make the group unlisted" eftersom jag inte vill att vem som helst ska kunna hitta gruppen.

På fråga 2 väljer jag alternativet "People can join only with my approval" eftersom jag inte vill att vem som helst ska kunna gå med i gruppen, utan istället måste jag godkänna alla nya namn.

Slutligen på fråga 3 väljer jag "Only group owner. (Newsletter)" eftersom det är ett nyhetsbrev. Jag vill ju inte att de som läser brevet ska kunna göra egna inlägg på listan, utan enbart att de ska kunna ta emot nyhetsbrevet. Därefter klickar jag på "Next"

Nästa tre frågor spelar egentligen ingen roll, eftersom det är ett nyhetsbrev, men jag ändrar svar 1 till "Yes, messages require my approval" och svar 3 till "No web features; this is a mailing list only". Detta ifall jag någon gång i framtiden vill tillåta kommentarer på listan. Fråga 2 får behålla sitt ursprungsvärde. Sedan klickar jag "Next" igen.

Slutligen klickar jag på "Finish"

Nu har jag skapat min grupp (eller min epost-lista) och om jag tittar på gruppen så kan jag se vilka epost-adresser som finns. Här hittar jag två intressanta adresser:

Subscribe: kryssamattias-subscribe@yahoogroups.com
Unsubscribe: kryssamattias-unsubscribe@yahoogroups.com

Nu kan jag på min blogg skriva ett inlägg om att jag startat ett nyhetsbrev och att den som vill prenumerera på det bara behöver skicka ett mail till subscribe-adressen, dvs kryssamattias-subscribe@yahoogroups.com

Att knyta ihopNär du nu har en fungerande epost-lista, som du använder för dina nyhetsbrev, så kan du koppla ihop denna med enkäter. Skapa din enkät enligt ovan och i nyhetsbrevet så klipper du bara in länken till denna, men instruktionen "Vad tycker du? Ge dina svar här".

När du sedan går till docs.google.com så kan du se en lista över dina enkäter. Klicka på en av dem så ser du de svar du fått in. Du får upp ett excel-liknande ark med alla svar. Här kan du dessutom klicka på meny-alternativet "Form" (tredje längst till höger, precis till vänster om "Tools" och "Help") och klicka på "Show summary of responses". Du får då en sammanställning i form av diagram, staplar, etc, dvs all form av statistik som du behöver.

AvslutningJag hoppas att någon haft nytta av den här genomgången och nu kan skapa ett nyhetsbrev om det är den kommunikationsform som ni föredrar. Själv föredrar jag bloggen som kommunikationsverktyg, men om man ska använda ett nyhetsbrev så verkar det onödigt att använda en massa dyra verktyg när alla verktyg man behöver faktiskt finns gratis.

måndag 9 november 2009

Kärnkraften måste byggas ut för att få balans och för djärvare klimatmål

Vattenfalls åsikter att kärnkraften bör byggas ut ur en logisk följd av klimatproblemen och en ekonomisk rational. Ute i världen byggs nu kärnkraften ut i bla Kina,Indien .


Genom att producera fossilfritt bidrar vi till klimatet och ett elöverskott i Sverige skulle kunna hjälpa andra länder i EU att nå sina klmatmål. Den rödgröna trojkans nej till kärnkraft blir alltmer ohållbar eller vill de störta Sverige i fattigdom och efterblivenhet. Vad skall alla anställda tycka när vår elenergi rycks bort ut näringslivet och industrin får lägga ned. Näringslivet har signalerat kraftfullt att kärnkraften måste byggas ut. Fackföreningsrörelsen tycker nog så också. Eller är det så att den rödgröna trojkan inte kan de fyra räknesätten. Man måste ha balans i energiförsörjningen när du också visat sig att vindkraften inte kan hjälpa vår energiförsörjning utan kräver backupenergi när det inte blåser i tex utbyggnad av älvarna eller reglerkraft från nya kärnkraftverk

fredag 6 november 2009

Spegel, spegel på väggen där


Säg vem som mäktigast i landet är, frågar tidningen Fokus som idag publicerar listan på årets hundra mäktigaste personer i Sverige. (Just nu verkar dock både makthavare.se samt fokus.se ha serverproblem.) Bubblar på plats nummer 72 gör vår partisekreterare samt riksdagsledamot, Erik Ullenhag. Partiledare och utbildningsminister Jan Björklund halkar ned från förra årets tredjeplacering till en fjärdeplats. Marit Paulsen bubblar också på plats nummer 55 som nytillträdd EU-parlamentariker. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni återfinns på 13 plats och EU-minister Cecilia Malmström på plats 25. Nye högskole- och forskningsministern Tobias Krantz är också ny på listan och hamnar på plats 81. Fler folkpartister på listan över Sveriges hundra mäktigaste är bland andra riksdagsledamot Birgitta Ohlsson, Antontia A:xson Johnsson och Helena Dyrssen.

onsdag 4 november 2009

Klimatet inte enda skälet till fossilfritt energisamhälle och att mat + klimat +ekonomi + säkerhet behandlas samtidigt

Lärde mig följande idag av bla professor Kjell Aleklitt Uppsala och Harry Frankl MDH att man måste sluta med fossilanvändningen(kol,olja,fossilgas) maa 1.Peak-oil 2.Säkerhet 3,Ändlighetsgraden 4. Ekonomin på sikt förutom klimatet. Så även om inte klimatfrågan fanns måste vi sluta med fossilenergin.

1. Oljan och fossilgasen kommer snart att ta slut och allt kol som finns är inte tillgängligt
2. Fyndigheterna är koncentrerade till några få nationer och dessa kan då utnyttja sitt läge Därför blir det en säkerhetsfråga
3. Olja och fossilgas är ändliga . Kolet räcker längre men är miljömässigt mycket tvivelaktigt gifter och naturförstöring genom brytningen
4. De ökade priserna till följd av utbudsminskning leder till kostnader som gör att man måste använda annat än fossiler och vid en viss kostnadsökning kollapsar världsekonomin

Värdens välfärdsfunktion kan sammanfattas i följande formel

mat + klimat +ekonomi + + säkerhet

Man måste behndla alla dessa faktorer samtidigt

Approppå bioenergi vid en världsbefolkning av 9 miljarder människor kan man högst av jordbruksavfallet tillverka 30 % av fordonsbränslebehovet i form av biogas
Så bionergin blir bara en dellösning
Resten av fordonsbränslet får tillgodoses genom elektricitet
Huvuddelen av denna energi måste komma från Kärnkraften hävdar professor Frank samt från solenergi och sen lite från vattenkraft och jordvärme. Vindkraften blir marginell eftesom den behöver motsvarande 60 reglerkraft som måste komma från tex kärnkraft och vattenkraft.
Men däremot inte från fossilgas eller brunkol som det är i dagens Tyskland

lördag 31 oktober 2009

Minnesanteckningar 091028 Västerås / Västmanland Klimat - energi - mljögrupp

Följande slutsatser drogs och därmed kan dessa 8 teser spikas upp:

1. All förbränning är av ondo och även den med biobränsle ty det ger också koldioxid och skapar ämnen som är cancerogena och mikrostoft som kan orsaka luftrörssjukdomar

2. Biobränslen skall ej transporteras långa sträckor enär det är skrymmande och kräver för mycket transportarbete per energiinnehåll. Biobränslen skall nyttjas så nära källan som möjligt och omvandlas till elenergi, värme och/eller skall genom förgasning omvandlas biogas (kolmonoxid, metan, vätgas och/eller metanol)

3. Avfall skall inte heller transporteras långa avstånd och dessutom består avfall också av ämnen med fossilt ursprung. Innehåller också stora mängder gift bla bly, kvicksilver, kadmium. Import från andra länder är osäkert för dessa länder kan behöva avfallet själva. Närodlade/närväxta biomassor från skog och skogsbruk i Mellan-Sverige får användas av Mälarnergi samt regionens avfall och sopor, skörd av näringsfällor, trädgårdsavfall och gallring i kommunens parker/skogar

4. Biobränslena bör på sikt helt reserveras för fordonsbränsle för användning vid elhybridbilar, lastbilar och som flygbränsle. Vid dessa tillverkningsprocesser bildas spillvärme som kan användas i uppvärmning av bostäder. Ett bioenergikombinat av denna typ utanför Västerås är en intressant idé

5. Nybyggnation och ombyggnationer skall sikta till byggnader och fastigheter där lokal energi produceras i form av solceller, jordvärme och vind och dessa kommer att ibland få el-överskott som kan levereras ut på nätet. Smarta elnät för att mäta, prognostisera samt styra energianvändning/produktion kommer till stånd. Affärsmodeller och lagstiftning kommer att förändras.

6. Kärnkraften behövs som baskraft och kan vid nya kärnkraftverk också kunna bli reglerkraft för vind och solkraft. Hett vatten från Forsmark är möjligt för hela Mälardalen distribuerat i ett intelligent varmvattennät. Spillet från kärnkraftverken räcker till hela landet bostdsuppvärmning men nu går det ut i sjön. Någon grads sänkning är inget problem för man kan addera till energi och höja och det är ändå vinst. Ett sådant projekt bör initieras

7. Dagvatten från staden och avrinning med näringsämnen från jord/skogsbruket skall fångas upp i näringsfällor d v s dammar där det odlas bl a odlas vass, andra växter, alger. och pilträd som kan skördas och bioförgasas. Mälarens vatten skall räddas. Grönalgsblomningen på sommaren/hösten skall stoppas och det skall bli möjligt att bada i hela Mälaren

8. Snabbtågskommunikationer är viktiga. Skall man bygga på traditionell teknik eller på magnettåg? Tipset är att båda lösningarna kommer nog att existera i en snar framtid. Magnettåg har en avsevärt högre investeringsutgift men blir avsevärt billigare på sikt genom minskat underhåll, större transportkapacitet, större tillförlitlig och tillgänglighet. Sträckan Västerås Stockholm skulle ske på 15 minuter och därmed skulle hela transportkartan målas om och möjliggöra en fantastisk framtid för Västerås och Mälardalen. Man skall söka lobbya fram ett magnettågsprojekt för Mälardalen samt en pedagogisk broschyr

Närvarande: Örjan Thorsell, Sture Larsson, Britt-Inger Lindell, Jakob Ostrowski, Henrik Östman, Harriet Andersson, Göran Landerdahl, Carl-Åke Utterström, Bengt-Åke Nilsson samt ordföranden Karl-Erik Andersson

söndag 25 oktober 2009

Backchannel till landsmötet

Jag passar på att tipsa om Martina Linds och att dricka liberalts backchannel till landsmötet.

En "backchannel" är en plats på twitter där man kan diskutera något samtidigt som det pågår (och innan och efter förstås). Ett slags ”twitterforum” eller en ”dialogkanal” kan man kanske beskriva det som. Backchanneln är en konversation online om landsmötet: där kan man tex diskutera motioner inför landsmötet, kommentera Jans tal samtidigt som det pågår, ställa frågor eller applådera den som talar, digitalt.

Så här gör man: Starta ett twitterkonto om du inte redan har ett. När du vill twittra om landsmötet skriver du en hashtag (#) och taggen (dvs ordet) ”fplandsmöte” , dvs #fplandsmöte någonstans i ditt twitterinlägg.

Gå in och läs mer på att dricka liberalt.

lördag 24 oktober 2009

Dags att vädra ut

Foto: Hans Runesson

Det är dags att ta debatten, av respekt för vår demokrati. Det är bra att fler personer vill engagera sig i debatten och i politiken. Det är bra att gammelpartierna får utvärdera sin egen roll i samhällsdebatten och att vi gemensamt hittar bättre vägar att aggregera och formulera medborgarnas behov inför valet 2010. Det är bra att Helin valde att publicera texten i måndags!
______________________________

I tisdags mötte Folkpartiets Fredrik Malm jå i direktsänd duell i SVT:s Debatt. Pågår under de första elva minuterna av sändningen.

Den publicistiska förklaringen till varför Debatt valde att sända duellen Malm/jå, Belinda Olsson:____________________

Och
DN, DN:s ledare, Expressen, Newsmill, SvD, Sydsvenskan, UNT, GP, Makthavare, Neo, Expo, Arena, Per Altenberg, Annika Beijbom, Mark Klamberg, Seved Monke, Haddad, Ingerö, Svensson, Laakso, Svansbo, Frykman, Wendt, Steele Karlström, Pettersson, Cwejman, Bjereld.

fredag 23 oktober 2009

Tunnelbanan är bara nästan klar

Varje gång jag ser en karta så är blir jag irriterad över hur nära tunnelbanan i Stockholm är utbyggd.

Jag vet att spårväg är billigare. Men varför avslutades Hjulsta-linjen 600 meter från pendeltåget i Barkarby? Hagsätra-linje är bara 800 meter från pendeln i Älvsjö?

Så lite, så lite, så lite kvar för att slå ihop det sista av Stockholms två främsta kommunikationsmedel.

Argument varför det inte är gjort finns säkert, men de är inte uppenbara.

(Akalla-linjen har potential att knytas ihop också, men där är spårväg planerad i en framtid)

tisdag 20 oktober 2009

Drag under galoschernaSd:s partiledare backar efter debattartikeln i gårdagens AB. Ikväll är det debatt i SVT där riksdagsledamot Fredrik Malm deltar. Debatt i SVT sänds kl 20:30. På morgonen har Maud Olofsson debatterat med JÅ, klippet är drygt 12 minuter.
Mer: AB1, AB2, DN, SvD, Expressen, GP, UNT, UNT2, Newsmill, Klamberg, Beijbom, Monke, Svensson, Ingerö, Krassman

måndag 19 oktober 2009

Politiskt bär vi agera för att få till stånd de verkligt intelligenta näten.

Smarta elnät ”Smart grid”, är en vision om hur det framtida elnätet ska se ut. De traditionellt byggda elnäten har egenskaper som börjar skapa problem. Elproduktionen sker mestadels centralt i stora kraftverk och elen transporteras enkelriktat ut i regionnät och distributionsnät.

Mer förnybar el betyder att det blir mer vanligt med geografiskt spridd produktion från vindkraftverk och solceller på fastighetstak. Det kan göra att strömmen går åt ”fel” håll i elnätet. Produktionen av förnybar el ger också mycket mer varierad produktion, vilket ställer ännu högre krav på balanserande reservkraft eller energilager i någon form.

Möjligheter att spara
Ett annat viktigt krav är att konsumenterna måste medverka för att anpassa användningen till produktionen. Det kan innebära att industrin eller privatkonsumenten går med på att stänga av en del av sin elanvändning när det är hög belastning på elnäten, och för det krävs bland annat smarta styrsystem och smarta elmätare. Smarta Elnät innebär stora möjligheter till besparingar/effektiviseringar och en aktiv samverkan mellan olika förnyelsebara elenergikällor som kan vara både storskaliga verk och småskaliga enheter (i tex bostadsområden).

Incitament att spara energi
Stora industrier har energieffektiv produktion och energilager som tar över när elproduktionen är ansträngd, allt för att undvika utsläpp från reservkraftverk.
Många villor har solceller som genererar el och alla har smarta elmätare som kan både sälja och köpa el och ge incitament för att dra ner elkonsumtionen när nätet är toppbelastat. Och utanför husen står elbilar vid en laddstolpe som laddar extremt snabbt, mäter och fakturerar. Det krävs nya affärsmodeller för mätning och avräkning med hjälp av Internet och telekommunikation.

Ny lagstiftning och byråkratisak hinder
Problemen är t.ex. att det kan vara svårt att få tillstånd att pumpa in sin egen genererade överskottsdel på nätet. Skattesatser och taxekonstruktioner obstruerar detta idag.


Politiskt bär vi agera för att få till stånd de verkligt intelligenta näten.
Detta är något att ta upp för våra riksdagsledamöter.Dessutom sitter svenska företag som ABB i täten för denna utveckling

Många vill göra egen energi
En enkät som elkraftbolaget Fortum gjort visar att 9 av 10 tillfrågade är positiva till att producera och sälja egen energi.
8 av 10 skulle köpa solceller och placera på taket om de såldes på ställen som till exempel Ikea, Bauhaus och K-Rauta och var lätta att installera.
7 av 10 anser också att det borde vara standard med såväl solceller/vindkraftsverk på taket som laddstolpar framför husen när man bygger nya flerfamiljshus.
Intresset är relativt jämt fördelat mellan olika åldersgrupper och kön. Fler villaägare än boende i flerfamiljshus vill bli elproducenter.
- Priset kommer att bli avgörande för utvecklingen, säger Marie Fossum som är ansvarig för affärsutveckling på Fortum.
- Det är som med luftvärmepumpar: ser man att man kommer att tjäna på investeringen inom rimlig tid slår man till, annars blir det inte av.
Undersökningen genomfördes i maj 2009 och är baserad på svaren från ett slumpmässigt urval av 1 017 svenskar mellan 18 och 80 år.
.

söndag 18 oktober 2009

Vad ska man utbilda sig till? Experterna svarar

SVT har ett nytt program som heter Dina frågor - om pengar. Underrubriken säger att "experterna svarar på tittarnas frågor". Ett riktigt bra grepp och jordnära reportage. Men, en av experternas svar handlade om vilket yrke och utbildning man ska välja för att få jobb i framtiden. På frågan "Vilka yrken ska man satsa på för att få jobb?" svarade representanten från arbetsförmedlingen:
1.Transportyrken
2.Industriarbeten, inte de som kräver högskoleutbildning, efter tilläggsfråga från programledaren
3. Anläggnings- maskins- och betongarbeten.
Och på frågan "Vad ska man absolut undvika att utbilda sig till?" så svarar samme person: Det man ska undvika är generella utbildningar, exempelvis samhällsvetenskaplig linje där det kan vara svårt att få jobb efteråt.

Det är jättebra att många människor väljer praktiska yrken men det är också väldigt bra om vi får ännu fler högskoleutbildade och dessutom fler med spetskompetens. Svaret som han ger är både kortsiktigt och felaktigt och är sådant som man verkligen inte vill att ungdomar ska ta till sig. Självklart ger inte samhällsvetenskaplig linje direkta jobb men det är inte heller dess främsta syfte, utan det är en studieförberedande utbildning, det vet nog de flesta, men det var inte vad som presenterades när SVT frågade experterna. Dåligt av SVT och tråkigt för de som funderar på vad de ska bli när de blir stora. Om vi ska få fler att, oavsett socioekonomisk bakgrund, att välja högre studier är det just denna slags information som behöver förändras. Ordentligt!

Vill du se programmet, klicka här:
"Dina frågor - om pengar".

tisdag 13 oktober 2009

Yalla yalla - privatliv åt alla!

Klippet nedan med Johan Norberg är från förra året, saxat idag från Opassande / Jan Sjöholm. "Riv upp, gör om, gör rätt!" som Christian Engström sa 2008...
DN tar ett rejält grepp på FRA-lagen idag, både Mark Klamberg och Sten Tolgfors har chattat idag.

Vi är ett antal liberaler som driver på inför morgondagens omröstning av FRA 2.1. Officiellt heter propositionen 2008/09:201.

Ett snabbt axplock:
Mathias Sundin, även Liberati, debattartikel idag om att självständiga riksdagsledamöter måste våga riva upp FRA, Fp Nacka har engagerat sig i integritetsfrågor, Fp Eslöv, Camilla Lindberg, Isobel Hadley-Kamptz, UNT:s Karl Rydå, Camilla Lindberg på DN-tv.

Klamberg och Nilsson kommenterar Tolgfors chatt-svar. Henrik Oscarsson från statsvet vid GU skriver idag om tidigare svenska nationella säkerhetshot och övervakningsfrågor. Oscarssons text ger många tankeställare och rekommenderas därför varmt! I all hast, lägg gärna fler länkar i kommentarsfältet så lägger jag upp senare, mycket gärna folkpartirelaterade.

lördag 3 oktober 2009

Civilkurage - den enskildes mod att ha en egen uppfattning


Integritetsdebatten fortgår och jag efterlyser mer civilkurage bland våra riksdagsledamöter, oavsett partitillhörighet. På onsdag den 14 oktober är det dags för fortsättningen på FRA och signalspaningen i riksdagen, debatten kommer att sändas via riksdagens webb-tv. Försvarsutskottet har redan behandlat FRA 2.1 (för vissa även kallat 2.0). Många framstående personer har och kommer att blogga utförligt inför den 14/10. Jag har påbörjat en bloggvägg längst ned i posten som är långt ifrån komplett men som jag hoppas kommer inspirera dig till att förkovra dig i signalspaning och vad den innebär för dig som person.

Mer inför 14 oktober:
OlofB jobbar på med att förklara signalspaning så att fler än ingenjörer ska kunna förstå flödena, inklusive utmärkta bilder. Tack Olof för att du delar med dig så generöst av informationen!:
Saxat från bloggen Olof B[eta] tankar i utveckling http://olofb.wordpress.com/:
"Du kanske frågar dig: ”Så vaddå? Vad gör det om FRA får denna trafikdata då?”. Jo svaret är sociogram. Med hjälp av all kommunikation över Sveriges gräns* kan FRA mycket lätt bygga upp sådana här."
Exempel på sociogram:Klippet ur Agenda här nedan har jag saxat från Farmorgun i Norrtälje. En dryg minut in intervjuas Birgitta Ohlsson (fp) om sina erfarenheter inför FRA-omröstningen 2008.Mer från Olof B[eta] tankar i utveckling http://olofb.wordpress.com/:

"Du kan läsa mer om den databas som har till uppgift att lagra trafikdata på wikipediaartikeln ”Trafikdatabasen Titan”. Tack Mark Klamberg för ditt jobb med att skriva denna artikel!
Men OK – FRA kan skapa sociogram över stora delar av svenska folket – de är ju bara till för att skydda oss, eller hur? Det gör väl inget? Problemet är FRA får skicka informationen till andra länder, en företeelse som inte över huvud taget är reglerad i lag. Till exempel kan FRA, utan någon insyn, skicka trafikdata (och innehållsdata!) till USAs underrättelsetjänst NSA (National Security Agency). FRA kan obehindrat skicka sociogram till NSA i USA.
FRA kan också samarbeta med andra underrättelsetjänster över världen – och vem vet vart den sålda informationen om svenskar hamnar i slutändan..? Ett exempel vore att Kurdiska invandrare i Sverige kommunicerar med sina släktingar i t.ex. Iran eller Turkiet. Denna trafikdata är lukrativ för USA – eftersom Turkiet/Iran förtrycker Kurder vill de gärna komma åt vem som är släkt/kompis med vem (och annan information t.ex. om ”regimkritisk propaganda” skickas i chattar), och då kan USA använda informationen för att få reda på saker de är intresserade av ifrån Turkiet. Traditionell byteshandel! Och vad händer när svensk-kurden åker på semester till sina släktingar i mellanöstern? Enligt Min Humla skriver om vad FRA kan användas till, och kom med kurdexemplet.
* många IT-experter ifrågasätter huruvida det alls är möjligt att avskilja svensk internettrafik från internationell internettrafik. Det som är säkert är att de som använder webbaserade epost- eller chattprogram (gmail, hotmail etc.) absolut inte kan särskiljas, eller om man kommunicerar hem när man är på semestern." "

Början till bloggvägg:
OlofB om sossarnas gemensamma riksdagssvar, Niklas Frykman, Opassande, Mark Klamberg, Calandrella, Mathias Sundin, Farmorgun i Norrtälje, Sebastian Hallén, Riksdagssvar.se, HAX, Falkvinge (via Hax), Scaber Nestor, Seved Monke, Mikael Nilsson, tvärpolitiska stoppaFRAlagen.nu som stöds av bl.a. CUF, LUF, MUF och KDU d.v.s. Alliansens fyra ungdomsförbund. Jag följer upp mer via min blogg senare men vill härmed slå ett slag för att vi gemensamt ska hjälpa till att inspirera våra folkpartistiska riksdagsledamöter att tänka själva och känna efter hur civilkuraget skulle kunna komma till användning på bästa sätt onsdagen den 14 oktober i kammaren. Tänk Torgny Segerstedt!

torsdag 1 oktober 2009

Lissabonfördragets vara eller icke-vara

På fredag går irländarna till valurnorna igen. Klippet ovan har många av er redan sett men först i slutet säger Wallström kloka saker om Lissabonfördraget och varför det behövs. EU-minister Cecilia Malmström har inte bloggat om det än men jag räknar med att det kommer info från henne inom kort.

Mer om Irland och Lissabonfördraget:

Irish Independent, RTE Referendum 2009, brittiska The Guardian, irländsk sida med info om Lissabonfördraget med bl.a. "additonal legal guarantees" vilket är intressant, Scaber Nestor är emot fördraget, jag är för och postar mer utförligt under dagen, Tony Barbers brysselbloggFinancial Times, DN, DN:s Ingrid Hedström, SvD, Margot Wallströms blogg.

torsdag 24 september 2009

Lite vanlig uppskattning tjänar alla på

När jag läser Essam El Naggars och Leif Anderssons svar till Annika Beijbom i NU 38/09 så förundras jag över deras syn på våra förtroendevalda.

Beijbom tyckte att Folkpartiet borde tacka av Roland Utbult - som nu blivit kristdemokrat - för att visa uppskattning för hans insatser. Utbult fick över 5 000 personkryss i EP-valet, och dessutom överlägset flest kryss av Folkpartiets kandidater till Uddevalla kommunfullmäktige i valet 2006.

Att Utbult gjort en insats för partiet är det alltså ingen tvekan om. Det är vanligt att människor som lämnar en organisation avtackas, i synnerhet när de uträttat något bra. Om inte annat så är det ett sätt för organisationen att vårda sina relationer och visa kvarvarande medlemmar att deras insatser uppskattas.

För att människor ska offra fritid till förmån för politik måste de känna en uppskattning från partiet för den tid och det engagemang som läggs ner.

El Naggar och Andersson sänder precis motsatt signal. Förtroendevalda ska vara tacksamma för partiets existens, istället för tvärtom. Det påminner om ett citat inför omröstningen av FRA-lagen; "Det är individen som ska ställa upp för partiet. Inte partiet som ska ställa upp för individen."

Vi ska vara glada för all tid som människor lägger på det politiska arbetet, och den dag de väljer att sluta ska vi tacka för hjälpen. Det är både rätt och klokt. Ty vem tänker engagera sig i en förening som uppenbarligen inte har vett att uppskatta ens insatser?


PS.
Annika Beijbom svarar El Naggar och Andersson i veckans nummer av NU.
DS.

måndag 21 september 2009

En Anka - om etos, patos och logos

Anna Anka har ruskat om i jämställdhetsdebatten, har du undgått Ankan, se nedan och bilda dig en egen uppfattning. Artikeln på Newsmill hade redaktörerna tyvärr spökskrivit åt henne.
I veckans nummer av tidningen NU 38/09 skriver Essam El-Naggar och Leif Andersson en replik till min text om att hålla huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena som var införd i nummer 36/09 av NU. I min text framhöll jag vikten av att vara vänlig, att det är viktigt att behandla sina medmänniskor som man själv vill bli behandlad. Detta i ljuset av att Roland Utbult inte tyckte att Folkpartiet Uddevalla/Bohuslän levde upp till hans personliga övertygelser och därför bytte till Kristdemokraterna.

Under Folkpartiets ledarutbildning talade vi om etos, patos och logos som retoriska grepp. Folkpartister är generellt bra på etos och logos men rätt usla på patos. Patos fattas hos många politiker och bidrar till att jag som väljare och person ofta känner att politiska budskap inte bottnar. Vi vill ju ha äkthet, inte bandspelar-politiker. Gillar man förinspelade budskap och brist på kritiskt tänkande tror jag man känner sig mer hemma i den här politiska färgen.

Mitt statsvetenskapliga EU-hjärta klappar även varmt för så simpla saker som spelteori. I ett klassiskt PD-spel så vinner båda parter på att man samverkar och håller varandra informerade, principen gäller även i politiken. Det håller inte med stuprörstänkande idag, vi måste samarbeta över partigränserna. Det är ett år kvar till riksdagsvalet 2010 då fp och alliansen måste visa vad vi går för. Hoppas för El Naggar och Andersson i Uddevalla att de kan svälja förtreten innan dess och få till ett gediget allianssamarbete. What goes around comes around.. (Youtube släpper inte embed-kod till det här klippet så du får klicka för att höra Karma Police.)

onsdag 16 september 2009

Torgny Segerstedt och familjen Pers. sanningsägare vi borde ha följt och efterlikna idag

Torgny Karl Segerstedt, född 1 november, 1876 i Karlstad, död 31 mars 1945 i Göteborg, var en svensk publicist och religionshistoriker. Han är känd för sitt tydliga ställningstagande mot nazismen som redaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.g Han hyllas som en av få klarsynta, förutseende betraktare av världsläget och som en konsekvent sanningssägare i en tid, då sådana var sällsynta. Hur är det idag?

Man får heller inte glömma familjen Pers. VLT i Västerås som var en lika stark och tydlig röst mot nazisterna. Det sägs att tryckeriet skyddades av sandsäckar för att möta hotet mot terrorister

Enligt min mening skulle Sverige ha följt dessa sanningssägares råd och inte samarbetat med Tyskarna utan gått med Storbritannien redan 1939. Vi hade fått utså en del men då hade vi haft äran i behåll i kampen för demokratin som andra länders soldater fick utföra och dö för. Vi såg bara på

Vi borde ocks äversätta tilldagens situation och kampen mot örtrycket i IRAN och andra fundamentalistiska regimer bär föras med största emfas.

Karl-Erik Andersson Västerås

onsdag 9 september 2009

Kärlek och integritet

På lördag den 12 september deltar ett antal liberaler i den tvärpolitiska internationella aktionsdagen för integritet Freedom Not Fear. I Stockholm blir det på Sergels torg från klockan 17:00-21:00. Liberala ungdomsförbundet har tagit tema kärlek för sin höstkampanj vilket glädjer mig mycket eftersom det underliggande budskapet är effekterna av övervakning och hur det kan begränsa oss ytterligare. Rätten till ett privatliv borde vara en oomtvistad självklarhet. Med nye LUF-ordföranden Adam Cwejman och Linda Nordlund, bilden, som andre vice-ordförande har LUF fått en mycket tydligare profil i integritetsfrågorna.
Mer om FNF 2009 och integritet:
Scaber Nestor, HAX, OlofB, Opassande, Farmorgun från Norrtälje som idag fått med mycket bra om bl.a. Telekomseminariet från Telecomix från Bxl i måndags också. Se även Christian Engström/Telekomseminariet.
I Göteborg och västsverige pågår en debatt om det nya biljettsystemet i kollektivtrafiken. Många klagar över att det är krångligt, få klagar över att kartläggningen av resenären blir ett sociogram (utmärkt bild från OlofB) i sig självt som kan läggas till alla andra sociogram som sammanställs via t.ex. Google eller FRA. Zaramis påpekar att man faktiskt inte behöver registrera kortet i sitt eget namn vilket naturligtvis stämmer. Men, att man överhuvudtaget ska behöva tänka på vilket namn man fyller i tycker jag är att gå för långt.

onsdag 2 september 2009

Till alliansens bästa partisekreterare

Saxat från Nanok Bie, lite mer än fyra minuter statistik till musik om varför det är så bra med sociala medier.För att vi ska kunna få ut mer liberalism inför 2010 så krävs det att vi blir bättre på att använda nätets möjligheter. Idag ville jag länka till Erik Ullenhags blogg och insåg att det inte fanns någon. Börja blogga snart är du snäll, Erik Ullenhag, så att vi kan länka till ditt eget material också!

Beredskapsplaner, svininfluensa och internet

Jag har från flera olika håll informerats och blivit begärd att komma med information till beredskapsplaner för pandemin.

Beredskapsplaner är bra och kan behövas dammas av ibland. Men jag förstår inte varför det just nu ska vara så väldigt högprioriterat. Jag anser att kejsaren är naken i det här fallet.

En helt annan sak vi behöver en beredskapsplan för är vad vi gör ifall USA genomför lagförslag om att de kan ta sig rätten att stänga ner internet i en krissituation (vilket jag läser i dagens Computer Sweden). Även om jag jobbar i IT-branschen så vet jag inte hur mycket USA kan påverka Sveriges internetfunktionalitet.

lördag 29 augusti 2009

En epok i graven, och sedan...?

Nyligen begravdes Ted Kennedy efter ett långt liv i väljarnas tjänst.

I tidningen läste jag att han "dog på sin post", "med flaggan i hand", "kämpade in i det sista", etc.

Vilket misslyckande! - tänkte jag då.

Hans gärningar var allt utom misslyckande egentligen, men jag känner att bland det viktigaste en ålderman bör göra är att se till att staffettpinnen är övertagen. Kanske inget han tänkte på när han återvaldes 2006, men när tänkte han fundera på det?

Jag talar kanske i nattmössan och han hade en bra plan för överlämning. I vilket fall är det en viktig tanke för alla som har förhoppningen att ens arbete ska leva vidare efter sitt avslut.

tisdag 18 augusti 2009

90% av mig vill ha mer kameraövervakning

Jag läser i dagens SvD att 90% av skoleleverna i en undersökning vill ha mer kameraövervakning i skolan. De är övertygad att brottslighet minskar på det sättet.

Jag håller med.

Enda kruxet verkar vara hur bilderna får hanteras. Något förslag på det skrivs inte i artikeln. Mina tankar på det området innehåller bland annat teknik för krypterad inspelning där en åklagare eller dylikt kan ta fram rätt nyckel för uppspelning. Det bör inte vara så svårt.

Jag blir så trött varje gång jag hör om fönsterkrossfester på skolor. Roligare saker för skattepengar kan skolungdomar få.

söndag 16 augusti 2009

Ibra Cadabra - om konsten och rätten att byta lag

När Zlatan Ibrahimovic gjorde klart med sitt lagbyte från Inter till Barca i slutet av juli hyllades han av bägge sidor. Det finns en rad klipp på webben om bytet, alla med känsla men av varierande kvalitet. Här är ett av dem, från tuben:Och här en underbar intervju med Zlatan som 19-åring, vilken viljestyrka och framtidstro!
När Roland Utbult förra veckan bytte lag från Folkpartiet Liberalerna till Kristdemokraterna kom det ett pressmeddelande från Kristdemokraterna men ingenting alls på Fp:s hemsida. Kd har gjort en mycket bra värvning. Det här klippet från Utbults personvalskampanj 2006 visar hur han har jobbat. Gör han ett lika intensivt arbete i valrörelsen 2010 för Kd torde han ha goda möjligheter att komma in i riksdagen nästa år. Jag ser fram emot att höra sång från talarstolen i så fall!Mer om Utbults partibyte: Bohusläningen, Dagen, Expressen/TT, Liberati, SR Nyheter/intervju med Lars Tysklind, riksdagsledamot (FP) Bohuslän. Roland Utbults blogg, bloggaren Bengt Held, tips via Camilla Grepe.

Utbult har verkligen en poäng i sin musik-politik-strategi. Det gäller att visa att man bottnar och att man står upp för sina värderingar. Trots att jag är oenig med Utbult i vissa sakfrågor så har jag den djupaste respekt för att han lyssnat till sin egen inre övertygelse och därmed byter (allians)parti. Med sina utmärkta valresultat i riksdagsvalet 2006 och valet till Europaparlamentet 2009 har han visat hur en slipsten ska dras. Jag önskar dig allt gott, Roland!

onsdag 5 augusti 2009

Spillvärme från kärnkraft möjliggör nollvision för koldioxid.

Våra kärnreaktorers spillvärme räcker det till att i Sverige uppvärma huvuddelen av alla bostäder. Det innebär att man måste bygga stora varmvattenledningar från kärnkraftverken Genom ett smart varmvattennät skulle man kunna hålla vattnet vid lämpligt gradtal trots långa transporter. Någon eller några graders temperatursänkning vid slutdestinationen i vissa lägen kan kompenseras genom tillförsel av marginella energitillskott från annan överskottsvärme. Den värme som uppstår vid produktion av fordonsbränsle via förgasning av biomassa och avfall kan matas in i nätet. Det innebär att den biomassa som eldas upp i värmeverk istället skulle kunna omvandlas till fordonsbränsle. Detta blir ekonomiskt lönsamt och samtidigt räddas klimatet.

Vi skall också betänka att bioenergin i framtiden måste komma från avfall, rötslam, algodling och odling av vissa växter i icke jordbruksområden. Träet i våra skogar måste användas som byggmtrl och endast en mindre del kan bli biobränsle. Biomassan kommer i huvudsak att medelst förgasning omvandlas till fordonsbränslen som tex metanol. Däremot kommer biobränsle som produceras på åkermark att bli marginell eftersom åkermarken behövs för livsmedelsproduktion. Världens jordbruksproduktion behöver fördubblas till år 2030.

Kärnkraften måste få utvecklas och år 2050 är det III:e och IV:e genrationens kärnreaktorer som skapar ett mer kortlivat avfall än dagens reaktorer genom att dagens avfall kommer att förbrännas i dessa reaktorer.

Den förnyelsebara energin kommer i huvudsak från fyra håll vattenkraft, solkraft, geo-energi och bioenergi. Däremot kommer vindkraften att spela en mer marginell roll.

Jag är övertygad att de ekonomiska krafterna om man tar rätt pris för koldioxidutsläppen leder till en vision som beskrivits ovan

Karl-Erik Andersson Västerås

tisdag 4 augusti 2009

Björklund på Såsen

I söndags sommartalade Björklund på Såsen (Societetshuset), Marstrand. Läs talet - klicka på bilden.


Foto: Anders Möller, Tidningen NU

Björklunds retoriska grepp var anfallsstrategiskt. Han definierade mycket av allianspolitiken utifrån det motsatta regeringsalternativet inför valet 2010. Dagens utspel handlade om fördelningen av statsbidrag och gav ett hyfsat genomslag i medierna.

Viktigast var att partiledaren lade till några punkter om energi och miljö till sitt tal. Under politikerveckan i Visby var vart tredje seminarium ett miljöseminarium men ämnet saknades helt i folkpartiets almedalstal.

En liberal miljöpolitik bör bygga på mångfald, lösningarna ska vara teknikneutrala och inte definieras utifrån emotionella argument. Men, att hävda att kärnkraft är CO2-fri är dessvärre felaktigt. "Kärnkraften är helt fri från utsläpp av växthusgaser", sa Björklund i sitt tal.

Varje god analytiker bör utgå från en livscykelanalys av något slag. Den som kan sin kärnkraft vet att uranbrytning är en mycket energiintensiv verksamhet, med växthusgasutsläpp. Det behöver inte per definition vara ett välgrundat argument mot kärnkraft. Däremot handlar det om trovärdighet och engagemang och om att ytterst visa att miljö-, klimat- och energipolitik utgör en naturlig del av folkpartismen också.

Fler rapporter från Marstrand 2 augusti, mycket om utspelet med statsbidragen inför höstens budgetförhandling: DN; SvD; GP; UNT (TT:s text); kritiska Eskilstuna-Kuriren; Sveriges Radio, text och länk till ljudfragment med Björklund.

torsdag 30 juli 2009

Knacka ifatt den som kan

Snart är det val igen. En person som tagit fasta på det är Mathias Sundin i Norrköping. Eftersom många folkpartimedlemmar just nu som bäst funderar på strategier, allianser och kampanjmetoder kommer här en metod man kan använda för att vinna människors hjärtan. Tid: en minut.

måndag 27 juli 2009

Körkort - för alla?

Martin Ängeby och Mathias Sundin har dragit igång en viktig debatt om hur det svenska körkortssystemet är uppbyggt. Imorse var Martin med i Nyhetsmorgon:
Debatten startade i och med Martins nyanserade inlägg i lördags som han skrev i nära samarbete med Mathias och förhoppningsvis kommer deras arbete bidra till att bryta STR:s monopolställning. Det finns i dagsläget ingen statistik som styrker att trafiksäkerhet ökar per automatik bara för att körtimmar avverkats i körskola jämfört med privatisttimmar. Däremot finns det goda belägg för att antalet övningstimmar bidrar till bättre bilförare. Ur trafiksäkerhetssynpunkt tjänar vi därför alla på att körkortselever får så många timmar bakom ratten som möjligt innan de kör upp, varesig det är som privatister eller i bilskola.

tisdag 21 juli 2009

Underrättelseinhämtning för SÄPO och polisen, SOU 2009:66

I kvällens sändning av Aktuellt klockan 21:00 diskuterade Camilla Lindberg (fp) med särskilda utredaren Anders Eriksson om att FRA bör kunna få signalspana åt SÄPO och polisen. Betänkandet SOU 2009:66 Signalspaning för polisiära behov lades fram idag. Klippet är saxat ur sändningen och innehåller reportaget på drygt 2 minuter.I korthet innebär förslaget att polisen kommer få tillgång till avlyssnat material. Det skulle kunna innebära signalspaning vid framtida brottsutredningar mot svenska medborgare på svenskt territorium. Läs gärna Mark Klambergs insiktsfulla analys av SOU 2009:66 för mer djuplodande info.

måndag 13 juli 2009

Integritet hör ihop med liberalism

EU:s justitieministrar möts i Stockholm onsdag till fredag den här veckan för att diskutera Stockholmsprogrammet. Justitiedepartmentets informations-pdf är bra för att få ett litet grepp om vad Beatrice Ask o co ska göra under det svenska ordförandeskapet i EU, dokumentet innehåller också info om Stockholmsprogrammet.

En lite lättsammare text om google som övervakare av oss alla (som kan vara lättare att ta till sig när man inte omedelbart vill förirra sig in i integritetslabyrinten med FIDA: FRA, IPRED 1 & 2, Datalagringsdirektivet och ACTA) är den här artikeln av Stefan Lindberg.

På onsdag anordnar Amanda Brihed m.fl. en manifestation i Humlegården i Stockholm som är tvärpolitisk och har fått en bred uppslutning redan. Stockholmsprotokollet kommer att vrida åt tumskruvarna ytterligare ett snäpp när det gäller den personliga integriteten därför är det bra att så många liberaler som möjligt sätter sig in frågorna så att vi kan driva integritetsfrågorna med kompetens och trovärdighet både i år och i 2010 års valrörelse.

Har du en stund över så kan jag varmt rekommendera Mårten Schultz sommarprat på Dagens Juridik där han talar om rätten att få vara ifred. En mycket viktig liberal frågeställning torde vara: hur långt går det innan vi låter övervakning i olika former påverka hur vi agerar och saker som vi kanske kommer att låta bli av rädsla för att lämna ett (elektroniskt) fotavtryck.

torsdag 2 juli 2009

Tudelad föräldraförsäkring?

En liten debatt mellan liberala bloggare pågår just nu apropå Liberala Kvinnors motion till landsmötet om en tredelad föräldraförsäkrning.

Johan Ingerö, Hanna Håkansson och Erik Svansbo är mot öronmärkning.

Hanna Lager, Maria Byström och jag sjäv, Martin Ängeby, är för individualisering.

Niklas Frykman kommer men egna ideer.

Jag tycker själv inte att det är något konstigt att om nu jämlikhet är ett mål i regeringsdeklarationen och alla andra viktiga styrdokument, så ska väl incitamentsstrukturerna peka ditåt även inom socialförsäkringsområdet?

torsdag 25 juni 2009

Förgasning av sopor i Västerås eller på sikt varmattenledning från Forsmark för hela Mälarregionen

Förgasningsanläggning av sopor skall komma till stånd men under vissa förutsättningar


Positivt1.
Förgasningsteknik är outstanding för framställning av biobränslen och den är överlägsen rötning(som sker vid biogasproduktion) och jäsning som sker vid etanolproduktion .Det finns fungerande anläggningar på Värö bruk, Lahti i Finland. Vi kan tom ta till vara metan i gasen och få en gas som 10 ggr effektivare än nuvarande biogas som framställs genom rötning2. Våra sopor får en bra användning och blir en bra del i kretsloppet3. Vi kan sluta upp med de fossila bränslens kol och torv och därmed minskar vi påspädningen av växthusgasNegativt1.

Mängden stoft ökar tfa av avfallsförgasningen Det är alltid så vid biobränslen.2. Det blir mer kvicksilver (ökning från 0,5 kg till i kg per år)3. Omhändertagande av askan(innehåller tungmetaller bl a Kadmium, kvicksilver ,bly mm)) är kritiskt men den blir lagrad som sten i gamla bergrum. Våra bergrum räcker kanske 6 år sedan får vi skeppa det till andra gruvor i tex Närke (utanför Kumla),4. Negativt med import från Tyskland eller anat land i Centraleuropa.
SLUTSATSER

Det är en bra lösning med förgasning men det bör ske under iakttagande av följande1 Ansträngningar bär göras för att få ned stoftmängden. En stoftkompensation skulle kunna göras genom att vi förbjuder dubbdäck i Västerås2Säkerställa en säker askhantering3.Säkerställa att lukt eller smittspridning inte sker från avfallet .4. Alternativ till import från Centraleuropa bör säkerställasVidare kan vi konstatera att oberoende lösning kommer priserna på biobränslen att öka och vi får oavsett höjda avgifter. Detta kommer att innebära mer lönsamhet för energibesparingar och dels fler som övergår till bergvärme.Vid oförändrad befolkning kommer energikonsumtionen att minska 2-3 % per år och det är är inte orealistiskt. Ser vi långt fram i tiden så halveras konsumtionen till 2030AlternativBeroende på tidsperspektiv bör man ha klart för sig att det finns följande fossilfria alternativ1. Mer bergvärme (solpaneler/celler är knappast ngt kostnadsmässigt alternativ men en del fastighetsägare gör det ändå).2. Ökad satsning på besparing och energieffektivisering i bostäder, kontor, och industrier leder till 50 % besparing som är sannolik till 20303. Det kan bli ett gemensamt kraftvärmeverk i Köping för både Västerås ,Köping Arboga. Detta har diskuterats4 Energilösning för hela Mälardalen via hetvattensledingar från Forsmark. Om hela Mälardalen kunde besluta så går det att räkna hem ett sådant projektEn passantEn passant alltså helt av en händelse vid Lögarängen stötte jag på Andreas Porsvald som är ordförande i VAFABHan hävdar att om vi bildar med VAFAB ,Mälarenergi och kanske tex Rangsäll för anskaffning och sorteringen av soporna avfallen så skulle vi uppnå både ekologisk och ekonomisk optimalitet. Jag tycker vi köper den lösningen och låter juristerna fixa till ev hinder- Kanske detta också tar bort importbehovet!!
Summa summarum

Nu är det viktigt att fundera ordentligt,Vi skall göra en investering på nära tre miljarderAllt talar för ett beslut enligt ovanDetta är ett middlerange decision (amerikanskt uttryck)Det superoptimala hade varit ett för hela Mälardalen gemensamt varmvattennät från ForsmarkEn 10TWH kärnreaktor för el reaktor producerar också 20 TWH varmvatten som idag går ut i havet. Men det krävs ett regionalt Mälardalsbeslut för detta och regeringsbeslut. Det kommer nog det också.

Förklaring:Vad är middle-rangeUngefär så här menar jag ”middle-range” teorier, alltså teorier, beslut o.likn. med begränsad giltighet i tid och rum. Skepsis har kanske i första hand med tidsperspektivet att göra. På kort sikt tvungna att ta ett stort beslut och på sikt ta ett ännu större och radikalt annorlunda beslutLiknelsen hämtas från den sociologiska vetenskapen där Middle-range - som diskuteras av Robert K. Merton är en teori med begränsad räckvidd, som förklarar en viss uppsättning fenomen, i motsats till en grand teori liknande de som enl. Talcott Parsons syftar till att förklara/lösa fenomen för hela samhället.Karl-Erik Andersson Västerås

onsdag 17 juni 2009

Höga hus i Stockholm?

Ikväll ska styrelsen i Fp Stockholm bestämma vad man tycker om höga hus. Jag har samlat ett par tankar länkar på min blogg "frihetlighet".

Husens höjd har inget värde i sig själv. Vad man måste eftersträva i miljö och människovänlig stadplanering är täthet. Den täta staden skapar förutsättningar för ett attraktivt serviceutbud och stadsliv. Tätt ska det vara främst där kollektivtrafikförsörjningen är mycket god. (minns till exempel att gamla World Trade Center i New York hade sin egen tunnelbane och tågstation i källaren). Bygger vi staden tätt i allmänhet kan fler åka kollektivt och vi kan bevara mer av det gröna för dagvattenavrinning, frisk luft och rekreation.

Jag tycker personligen att Stockholms city, stråket från Tegelbacken/Sheraton förbi Norra Bantorget och längs järnvägen upp till Bonnierhuset, lämpar sig väldigt bra för högre hus. Kollektivtrafikförsörjningen är god och stadmiljön är redan modernistisk.

För övrigt tycker jag inte vi ska vara innestadsfixerade när vi diskuterar stadplanering och byggande. Det största utrymmet och det intressantaste möjligheterna finns i ytterstaden.