måndag 26 april 2010

Jan Björklund talar miljöpolitik

En videohälsning till Folkpartiets Gröna Liberaler från partiledaren Jan Björklund som vi blev väldigt glada för. I lördags arrangerades Gröna Liberalers Riksmöte i Riksdagens Förstakammarsal, ett tillfälle att lyfta det vi tycker är konstruktiv och utvecklingsvänlig miljöpolitik. Efter dagens utspel från rödgröna om att förbättra infrastrukturen i Sverige kan jag bara ansluta och säga: javisst, men energin att bygga räls och driva tåg måste komma någonstans ifrån. Det är oklart hur de har resonerat där.Idag har Jan Björklund varit och besökt lärlingsutbildningar i Uddevalla.

Så här resonerade Jan Björklund kring miljöbilar i Västerås i mars:SVT rapport har idag börjat med ett Väljarindex, det som på engelska kallas poll of polls. I dagens rapport-sändningar så visar resultatet att de rödgröna ligger något före alliansen. Det är bara att kavla upp ärmarna och jobba på.

söndag 25 april 2010

Folkpartiets program för byggande av den miljövänliga staden

Byggande för en trygg och hållbar stad
Möjligheternas stad
Västerås har oanade möjligheter till tillväxt i den meningen att människor kan få
sin utkomst i staden De industriföretag som finns har en framåtsyftande verksamhet med stor kompetens och ett stort kunnande hos de anställda. Fram till 2050 ska hela världens energisystem omvandlas från fossilenergi till förnyelsebar energi, kärnkraftslösningar och energieffektivisering genom smarta lösningar. Vårt
läge gör att logistik- och handelsföretag gärna etablerar sig i staden.I Västerås finns därför framtidens arbetsplatser vilket gör att vi tror på utveckling
av staden som boendeort. Detta ställer stora krav på hur vi utformar det framtida
Västerås. Vi måste vara rädda om de kvalitéer som finns och utforma staden genom
en varsam omvandling till en modern framtidsstad som förutom att vara hållbar
också har många andra kvalitéer.

Vår vision för det framtida Västerås
•Ren och hälsosam
•Har många insprängda gröna miljöer med vattenspeglar och välskötta parker
•Säker och trygg
•Rik på kultur och utbud av fritid och upplevelser
•Utrustad med en mångfald av platser i alla stadsdelar för möten mellan människor
•Har ett city med attraktionskraft för möten, kultur, arbete och handel samt inte minst boende
•Trivsamma bostadsområden med närhet till arbetsplatser och fritidsutbud

En framtidsorineterad ekologisl mönsterstadsdel
Där johannesbergs flygfält nu ligger skall en stadsdel anläggas
I den nya stadsdelen ska det finnas eldrivna bussar,laddstationer för elbilar, lokal energiproduktion (solpaneler), lågenergihus,vattendammar, vattendrag och trädgårdar. Det ska vara en hälsosam och ekologiskt balanserad stadsdel. Skönhet och nytta skall förenas i byggandet. Denna stadsdel skall inspirera övriga stadsdelar

Riklinjer för miljövänlig stadsutveckling
I praktisk politik har vi redan satt kanske de tuffaste kraven i Sverige på energianvändning i nya hus. I dag ges marktilldelning endast om lågenergihus
byggs. Nästa steg för att minska energiåtgången är att planera för passivhus och en ekologiskt bostadsmiljö.

Vi vill

• skapa en ekologisk stadsdel där Johannisbergs flygfält nu ligger
•möjliggöra att bygga bostäder även i närheten till Mälaren för att låta västeråsarna
•bo attraktivt
•garantera att de centrala mälarstränderna är öppna, tillgängliga och trevliga så at alla västeråsare kan ta del av dem oavsett var i staden man bor.
•förnya området kring stationscentrumet
•att det görs energibesparande investeringar så att man så småningom når smarta hus i hela det befintliga bostadsbeståndet
• att ha en blandning av upplåtelseformer.
•att befintliga områden rustas upp med trädgårdsinslag och aktivitetsytor så att miljön blir inspirerande.
•att gångstråken har en väl genomtänkt belysning kombinerat med att vegetationen hålls låg.
•att busshållplatser är väl upplysta och fria från vegetation
•fortsätta att ha fokus på att utveckla stadsdelarna tex Bäckby.

onsdag 21 april 2010

Ödesstund i Stockholms bostadspolitik

Frågan om marknadshyror i Stockholm avgörs ikväll, på förbundsmötet. Liggande förslag är dogmatiskt planekonomi, man ger sig till att tala illa om utbud och efterfrågan som rimliga parametrar i prissättning. Jag kommer att yrka för en reglerad hyresmarknad där efterfrågan är vägledande för priset, samtidigt som hyresgästerna skyddas från oskäliga och chockartade hyreshöjningar. Att skriva indignerade pamfletter mot "marknadshyror" är att gå de rödgröna socialisternas ärenden.

Mina specifika yrkanden hittar ni på min egen blogg frihetlighet.

En längre bakgrund till hur det blivit så tokigt hittar ni på liberati.se.

tisdag 20 april 2010

Peak oil Joint Chief Staff US varnar

US military warns oil output may dip causing massive shortages by 2015 Terry Macalister, Guardian The US military has warned that surplus oil production capacity could disappear within two years and there could be massive shortages by 2015 with significant economic and political impact.
The energy crisis outlined in a Joint Operating Environment report from the US Joint Forces Command, comes as the price of petrol in Britain reaches record levels and the cost of crude is predicted to soon top $100 a barrel.
... The warning is the latest in a series from around the world that has turned Peak Oil – the moment when demand exceeds supply – from a far off threat to a near-time risk.
... there are signs that the US Department of Energy might also be changing its stance on Peak Oil. In a recent interview with French newspaper, Le Monde, Glen Sweetnam, main oil adviser to the Obama administration, admitted that "a chance exists that we may experience a decline" of world liquid fuels production between 2011 and 2015 if the investment was not forthcoming.

Lionel Badel, a post-graduate student at Kings College, London, who has been researching Peak Oil theories, said the review by the American military moves the debate on.
"It's surprising to see that the US Army, unlike the US Department of Energy, publicly warns of major oil shortages in the near-term. Now it could be interesting to know on which study the information is based on," he said.
"The Energy Information Administration (of the department of energy) has been saying for years that Peak Oil was "decades away". In light of the report from the US Joint Forces Command, is the EIA still confident of its previous highly optimistic conclusions?" (11 April 2010) We covered this story first: Joint Operating Environment 2010: Oil Supply Concerns (review) by Rick Munroe on March 11.
Washington considers a decline of world oil production as of 2011 (mentioned in the Guardian story above) by French journalist and EB ally Matthieu Auzanneau, March 25).
The Pentagon also expects an imminent oil shock also by Matthieu Auzanneau (Apr 7)
The US mainstream media still hasn't picked it up.

lördag 10 april 2010

Tillväxt,. mer billig energi genom mer kärnkraft, mer satsning på infrastruktur nu och arbetskraftsinvandring istället för skattehöjningar

Sveriges kommuner och landsting har i en prognos räknat med att kommunalskatten kommer att vara 13 kronor högre om 25 år till följd av att befolkningen blir äldre och äldre. Men så kommer det sannolikt inte att bli. Den globala konkurrensen kommer snarast tvinga fram skattesänkningar på arbete (inkomstskatt och arbetsgivaravgifter) medan andra skatter på sikt kan ökas tex mervärdesskatt och skatt på knappa naturresurser och miljöskatter . Men inte heller dessa skatter kan höjas så mycket att det täcker alla kostnadsökningar.

Istället måste vi satsa på ökad produktivitet genom bättre utbildning, forskning, infrastruktur, företagsstimulanser och arbetskraftsinvandring. Genom dessa åtgärder kan nationalinkomsten ökas så mycket att vi utan större skatteryck kan finansiera välfärden.Det blir nödvändigt att utjämna den sneda befolkningsstrukturen med mer arbetskraftsinvandring.
Vi måste också snabbt och nu bygga ut vår infrastruktur bla järnvägar för att bli ett konkurrenskraftigt land

Energipolitiken blir viktig och om vi genom olika åtgärder kan producera ett stort överskott av elektricitet kan vi öka bla pappersindustrin. Detta skulle ge hägre inkomster som kan vara med och finasiera välfärden.

Det strategiska tänkandet måste stärkas och vi måste bevara och utveckla våra kärnkompetenser. Stratgeiska kärnlpmptenser är bla landets kunskaper om elktricietet, medicin mm. Menskall vi behålla kompetenserna måste vi utveckla vår attraktivitet som forskar och utvecklingsland. Stöten måste sättas in där

torsdag 8 april 2010

Vad bestämmer enrgianvändning? Drivkrafter till förändring och möjligheter att förena lokal och central energi

Determinanter för global energitillgång fram till 2050
Man måste starta analysen utifrån den globala situationen och bryta ned den på lokal nivå.Den fossila energin har ett ekonomiskt slutdatum. Bioenergin kommer ej att räcka till allt det man föreställer sig. Den förnyelsebara energin har egenskapen att vara spridd vilket gör den svår att tillvarata. Biobränslen bör inte transporteras långa avstånd utan koncentreras till energi så fort som
möjligt. Vindkraft och vattenkraft har sina naturliga begränsningar. Vinden i den låga
utnyttjandegraden särskilt i vår del av landet. Vattenkraften är också begränsat i vår bygd än än i småskalighet. Den energi som flödar ständigt är solen och därför skall mycket uppmärksamhet ägnas den. Det är på sikt ologiskt att gå via växterna för att ta emot solens energi när man kan göra det mer direkt i form av solpaneler och solceller.
Våra fossila fordonsbränslen måste bytas ut dels pga av klimathotet men också pga av att oljans tillgänglighet minskar med kraftiga framtida prisökningar som följd. Fordon kan köras på två alternativa bränslen i framtiden dvs elen och biobränslen. Det biobränsle som är bäst är biometan vilket kan framställas genom förgasning och rötning av avfall.
Tanken här är att förena biogasproduktion med uppvärmning av spillvärmen samt eventuellt en viss elproduktion via gasturbiner och/eller stirlingmotorer.
Jordvärme och värmepumpar ger ett stort bidrag redan idag och dess andel kan ökas.
Slutligen behöver vi el som får framställas storskaligt i nationella och internationella kraftverk iform av kärnkraft och storskalig solenergiproduktion i södern.
Det viktiga blir också att möjliggöra handel mellan småproducenterna av el och värme med de stora producenterna. Varje hushåll blir både producent och konsument av energi. Smarta el och värmenät kommer att se dagens ljus.
Slutligen måste vi idag grunda våra beslut på de relativpriser som kommer att råda framöver i tiden. Enligt min bedömning kommer de allt högra framställningskostnaderna för fossilbränsle liksom monopoliseringen i energikarteller snabbt leda till höga priser som kommer att framtvinga övergång till nya energikällor. De brister och flaskhalsar som kan identifieras i energisystemen driver kostnaderna och priserna uppåt.
Sålunda måste det byggas upp en ny energistruktur som kan klara framtidens utmaningar och vara robust att stå emot kriser av olika slag. Vi skall också betänka att vi skall bygga en en smart och miljövänlig struktur för våra barnbarn


Fyra determinanter i världsekvationen
De fyra bestämningarna är klimatförändringar,tillgången på energi,livsmedelstillgång samt freds och säkerhetsaspekterna

1. Klimatkrisen är en faktor som framtvingar övergång från fossilenergi till förnyelsebar
energi, kärnkraft samt energieffektiviseringar. Politiken kommer att styra via
skatter,avgifter, subventioner och direktregleringar. Man blir tvingad byta sociotekniska system för energiframställning och energianvändning. Det finns skeptiker som vill bromsa och det finns de som sticker huvudet i sanden och struntar i den avlägsna framtiden

2. Tillgången på fossil energi minskar de närmaste åren drastiskt medan efterfrågan ökar.
Framförallt kommer de ekonomsikt lönsamma källorna att sina och driva upp priserna
kraftigt. Detta gäller både oljan,gasen och kolet. Tillgångarna finns i ett fåtal länder samtidigt som kartelliseringen finns vilket skickar priserna i höjden och i riktning mot monopolpriser. Troligtvis kommer detta att vara den starkaste drivkraften för snabb förändring och ha en avsevärt större förändringskraft än utsläppsrätter och koldioxidskatter.Peak-oil, peak-gas och peak-coal är realiteter. Det finns de som pekar på att det finns mycket mer reserver men dessa glömmer att det är tillgångar som ger dagens relativpriser som försvinner och priserna skjuter i höjden. Dessutom om kol skall brytas måste det ske ibygder där städer och jordbruksmark kommer att förödas av brytningen. Allt detta leder till en snabbare övergång till förnyelsebar energi , kärnkraft och energieffektivisering.

3. Det kommer att råda brist på livsmedel framförallt beroende på två faktorer. Det är det därför att befolkningen ökar från 6 miljarder till 9 miljarder år 2050 och dels för att jordbruksmark förstörs eller får minskad avkastning, Det senare har bla med vattentillgången att göra men också klimatförändringar,utsugning och energibrist. Detta faktum gör att bioenergin är en mycket begränsad förnyelsebar energikälla. Åkermark kommer inte att kunna användas för odling av energigrödor sockerrörsetanol mm mm.
Skogen har också sina begränsningar. Ett alltför starkt grot och stubbuttag i skogsmark leder till sämre skogstillväxt och måste kompenseras med konstgödsling. Dessutom tenderar detta kraftigt att utkonkurrera pappersmassa och timmer. Slutligen måste vi vara rädda om skogarna för den biologiska mångfalden. Det kan inte accepteras nedhuggning av regnskogar o.dyl och vi måste också i vårt land bevara många skogar som de är.Bränsleuttagen är begränsade i världens skogar. Däremot är skogen i sig själv koldioxidfällor men också möjligheten att bygga fler hus av trä måste tillvaratas eller att framställa nya byggnadsmaterial. Träet ha också sin materialanvändning i många andra sammanhang.

4. Fred och säkerhet är en fjärde viktig aspekt. Konkurrensen om resurser skapar också konflikter mellan folk som kan utlösa i olika former av våldsamheter. I samverkan med andra faktorer såsom religiös fundamentalism, nationalism och sociala exkluderingar skapas grogrund för mycket allvarliga konflikter. Dessutom finns de traditionella energitillgångarna i i ett fåtal stater. För många regimer kan det vara frestande att utnyttja detta för att pressa sina omgivande stater eller stater som saknar tillgångar. En strategi för oss kan då vara att se att vi blir mindre beroende av stater som kan komma att utöva politiska påtryckningar. EU är beroende av rysk naturgas och för oljans del mycket beroende av Arabvärlden och Iran.
Utifrån dessa utgångspunkter måste Sverige agera för att göra sig oberoende av fossil energi i form av olja genom övergång till eldhybrider . Eldriften är c,a 5 ggr så effektiv som bensin.
Det komplementära bränslet bör bli biometan eller metanol framställt på avfall från
hushåll,lantbruk,industri och skogsbruk. Helst bör huvuddelen av dessa biobränslen komma från lokala och regionala källor för att spara skrymmande transporter av biomassa.