fredag 30 december 2011

Liberala seniorers verksamhetsberättelse


Liberala seniorers verksamhetsberättelse 2011


Mål för Liberala seniorer
Nätverket Liberala seniorer är öppet för alla med en liberal grundsyn - äldre och andra som är intresserade av äldrefrågor. Nätverket arbetar med att föra ut Folkpartiets äldrepolitik till allmänheten och till media. Nätverket arbetar även med att alliansens äldrepolitik samt fungerar som bollplank för Folkpartiet och dess ställningstaganden i frågor som rör äldre.

Det Liberala seniorer vill åstadkomma är ett samhälle där den enskilda, äldre människan inte ses som en fyrkantig sak, precis lik den andra fyrkanten. Människan, hennes värde och livsbehov är lika varierande vare sig man är frisk och pigg eller gammal och skör. Respekten för individen, dennes vilja och behov, måste vara avgörande för vilken hjälp, när och hur och av vem som den erbjuds.
Organisation
I Västerås leds nätverket av ett arbetsutskott bestående av Barbro Hillring, LarsOve Roman, Örjan Rossell, Anita Hansen Harriet Andersson och Karl-Erik Andersson.
Karl-Erik Andersson var fram till den 12 december samordnare. Harriet och Karl-Erik Andersson utträdde ur arbetsutskottet den 12 december. Ny samordnare har ännu inte utsetts.
Verksamhet 2011
A. Möten (Fyra samlingar ägde rum)
1. 15 februari Pensioner och arvsfrågor
2. 28 april Hearing om äldreomsorg och sjukvård
3. 8 november Seminarium om seniorboende och samhällsplanering
4. 7 december Information om hemsjukvårdens kommunalisering samt julkaffé
B. Studiebesök
1. Ängsklockan
2. Trummslagarebacken
3. Hemtjänstens kontor för centarla Västerås

lördag 17 december 2011

Förbränning av importerat avfall är en återvändsgrändFel bränna avfall. Halm och solvärme är framtida hållbara energikällor enligt skribenterna, men att använda importerat avfall i kraftvärme-verket är däremot farligt och osäkert.foto: alf pergeman


Förbränning av importerat avfall är en återvändsgränd
Västerås avser att producera fjärrvärme med importerat och inhemskt avfall upp till cirka 50 procent av den totala produktionen. Detta står i konflikt med EU-målet att mesta möjliga avfall ska återanvändas eller material-återvinnas. Resterande biologiskt avfall (matavfall och latrin) ska göras till biogas/fordonsbränsle inom varje land. Först i fjärde hand ska avfallet förbrännas i kraftvärmeanläggningar. Europa har underskott på biomassa och det ger i sin tur underskott på avfallsbränslen varvid fördyringar kan förväntas. Importerat avfall för förbränning kommer därför att vara en mycket osäker energikälla i framtiden.

Miljöproblem kring avfallsbränning sägs bli hanterade i kommande miljödomar men räcker det för en bra miljö i Västerås? I Västeråsfjärden har sedan länge olika gifter lagrats upp PAHC (polyaromatiska kolväten= cancerframkallande tjärämnen) Det allvar-ligaste är dock att Mälarenergi planerar att lagra den giftiga askan från avfallsbränning i bergrum som har kommunikation med grundvattnet. Askan innehåller giftiga ämnen (tungmetaller och organiska gifter) som trots ingjutning i betong kommer att läcka ut och förgifta grundvattnet. Aska från naturlig biomassa (halm och ved) kan däremot återföras till åker och skog som gödning utan risk för förgiftning av miljö och människor.

Osäkerheten om tillgång av avfallsbränslen och miljöproblemen borde innebära att alternativa biologiska bränslen med ett regionalt eller lokalt ursprung måste eftersökas.

Halm, energiskog (hybridasp och poppel) samt skogsavfall och klenved kan ersätta avfallseldning. Halmen kan ersätta en tredjedel av den energi som för närvarande planeras att täckas med lokalt och importerat avfall. Transport av halm kan ske med biogasdrivna fordon, det vill säga med bränsle som framställs av lokalt avfall i Västerås. Solvärme från solfångare kan ersätta cirka 30 procent av det totala energibehovet för uppvärmning. Det innebär att halm och andra lokala biobränslen, lokalt avfall tillsammans med solvärme och besparingar/effektiviseringar i bostads-uppvärmning kan ersätta eldning av importerat avfall helt och hållet.

Målet måste vara att spara och använda energi så effektivt som möjligt. I strävan mot detta mål bör Mälarenergi erbjuda värme-växlare med ackumulatortank som förberedelse för solfångare i stället för de plattvärmeväxlare som nu rekommenderas vid byte av gamla värmeväxlare. Nya hus ska i samma anda naturligtvis utrustas med värmeväxlare med ackumulatortank.

Den höga andel importerat avfall, nästan 50 procent av totalproduktionen, som Mälar-energi planerar för ger en intäkt på grund av att företaget får betalt för att ta emot avfall från utlandet. När den situationen upphör på grund av att de avfallsexporterande länderna börjar ta hand om sitt eget avfall faller inte bara en energikälla bort. Det blir också ett stort intäktsbortfall genom att ersättningen för mottaget avfall försvinner. Hur klaras ekonomin i det läget? Och vilket bränsle ska då ersätta det importerade avfallet? Vilkatekniska ändringar måste göras i fjärrvärmeverket för att ett ersättningsbränsle ska kunna användas?

Energipolitiken borde prioriteras i ordningen energieffektivisering i form av välisolerade hus med effektiva värmesystem, solvärme samt lokal bioenergi såsom halm. Västerås behöver en långsiktigt säker energiförsörjning och inte ett risktagande med osäkra avfalls-leveranser från Europa och andra delar av världen. Satsningen på avfall har utlovats ge låga priser men detta är således tvivelaktigt. Vid val av bränsle för fjärrvärmeverket måste de faktiska miljöeffekterna för västeråsarna tas på allvar.

Jakten på låga uppvärmningskostnader i all ära, men det är hög tid att börja se inte bara på ekonomin utan på det faktum att det måste finnas hållbara energikällor i framtiden. Avveckling av alla fossila bränslen är ett steg i rätt riktning och strävan bör vara att planera för användning av alla till buds stående långsiktigt hållbara energikällor. Till dessa hör halm och solvärme medan importerat avfall leder in i en återvändsgränd.


Karl-Erik AnderssonÅke RullgårdVästerås

lördag 12 november 2011

Ny äldrepolitik behövs. Den nuvarande situationen inom ÄO är inte acceptabel och radikala förändringar av politiken är nödvändiga
 Behovet inom ÄO växer genom att det blir fler kunder(fler har behov av hemtjänst) samt att antalet multisjuka ökar snabbt och naturligen innebär detta kostnadsökningar.
 Kommunen söker bromsa kostnadsutvecklingen genom mindre ersättningar till vårdgivare och tros sig kunna framtvinga kostnadseffektiviseringar som i stort är omöjliga att genomföra . Ett exempel är att man ger otillräcklig kompensation för behov av dubbelbemanning
 Slutsatsen är att äldreomsorgen måste tillföras mer resurser och att verksamheten skall kvalitativt utvecklas. Detta måste ske trots de budgetbegänsningar som finns idag
 Medel måste frigöras i andra kommunala verksamheter och detta måste ske genom att politikerna pekar ut de objekt och de verksamheter som det skall sparas på.(Det är illusoriskt att tro att politiken skulle få förslag från tjänstemannasidan om besparingar. Detta har aldrig hänt någonstans i historien. I stället måste politiken peka ut.)
 Partiet måste utveckla en omprioriterings- och ekonomiplan som är balanserad. I denna plan utpekas det som skall läggas ned och det som skall få mer resurser t.ex. äldreomsorgen
 Partiet bör samla en konsultativ grupp av kunniga människor som kan göra denna plan.
 Partiet måste inför nästa val presentera ett äldreomorgslyft. Detta kan ge många väljare både bland pensionärer och bland anhöriga
 Partiet skall utveckla tydliga kvalitativa mål hemtjänst, boende, vård, rehabilitering, konvalescens, hemsjukvård, vårdplatser inom sjukvård, trygghetsboende, kollektivtrafik, säkerhet och annan offentlig service som kan ha ett sammanhang med de äldres livssituation

torsdag 10 november 2011

Gröna Liberaler i Västerås inbjuder till en diskussionskväll omGröna Liberaler i Västerås inbjuder till en diskussionskväll om
Förnyelsebar energi och/eller kärnkraft

Måndagen den 21 november 2011 kl 18.30 i Stadsbibliotekets hörsal Stadsbiblioteket i Västerås


1.Den förnyelsebara energin och dess möjligheter i Sverige.
Klarar sig Sverige på endast förnyelsebar energi. Vilka förnyelsebara energislag blir vinnare. Sol vind vatten, våg, geo eller bio? Vad gör vi i Sala/Heby
Hans Nyhlén Sala Energi AB


2.Ny kärnkraft med en ny generations reaktorer. Kärnkraften har utvecklats och det går att bygga säkrare och snabbare. Kärnkraften byggs ut i stora delar av världen och ses som en av lösningarna på klimatkrisen och peak-oil . Vilka möjligheter finns? Johan Hallén VD Westinghouse Electric Sweden AB


3.Den globala utvecklingen . Hur har mänsklighetens energiomvandling utvecklats? Hur utvecklas den? Vad krävs för en global välfärd till 2050? Hur kan det bli? Gunnar Littmarck Energidebattör

4.Diskussion mellan inledarna och mötesdeltagare Moderator Karl-Erik Andersson

onsdag 28 september 2011

Debatterar och argumentera på landsmötet för liberal grön politik
Gröna liberaler vill påverka FP; s kommande miljöprogram
Folkpartiets landsmöte i Karlstad närmar sig och flera gröna liberaler söker via motioner påverka kommande partiprogram. Det finns några linjer i motionerna som är värda att observera. Ny teknik kan hjälpa till att lösa miljöproblem men också ändrad livsstil är viktigt. Det går att leva med något mindre materiell konsumtion och med mer icke materiell konsumtion såsom kultur och upplevelser.

Grön skatteväxling (mindre skatt på inkomst och mer på energi, utsläpp och varukonsumtion) återkommer i flera förslag. Naturkapital måste prissättas och det skall kosta att förstöra miljön eller att släppa ut skadliga ämnen. Det måste bli stopp för ianspråktagande av åkermark. Vattenplaneringen för hantering av dagvatten, närings- och giftutsläpp och dricksvattenreserver bör få prioritet i kommuner och regioner

Mesta möjliga energi- och råvarueffektivitet samt materialåteranvändning skall stimuleras. Nya affärsmodeller skall uppmuntras (t.ex. uthyrning istället för köp av datorer, bilar, apparater) genom att tjänster får mindre skatt. Finanssektorn måste reformeras så den inte uppmuntrar till belånad överkonsumtion eller destabiliserande spekulationer med folks sparkapital. Medel för investeringar i infrastruktur för energi, kommunikationer, forskning & utveckling och hållbar materialhantering måste skapas genom förbättrade processer i offentlig sektor. Sveriges och EU; s långsiktiga energiförsörjning måste tryggas genom ny modern kärnkraft och ren förnyelsebar energi(sol, vind, vatten, biogas).

Skydd och respekt för djuren måste stärkas i en hållbar ekologisk livsmedelsproduktion . EU;s jordbrukspolitik måste fås att förändras i den riktningen att den gynnar miljömässig rätt odling och missgynnar det som är miljöstörande och hälsovådligt.

Gröna liberala politiska beslut kan tas idag både lokalt och nationellt. Det handlar om att den som smutsar ned och använder knappa naturresurser får betala och därigenom skapas de nödvändiga drivkrafterna för omläggning till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det handlar om att förvalta den planet människan fått och överlämna den till kommande generationer i ett bättre skick än vi lämnade den i. Kortsiktig materiell girighet måste överges till förmån för ett ansvarsfullt helhetstänkande för både människor och natur.

tisdag 22 mars 2011

Reflektion om nämndemäns vara eller icke vara

Nu diskuteras behovet av nämndemän. Som nybliven nämndeman ska jag bygga på mina åsikter med tiden.

Jag förvånas över att nämndemän inte ser sig som opolitiska i nämnduppdraget. Frågan kan vara vinklad. Men domareden som nämndemän avger är i vissa stycken solklar:

"Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, (...), och döma efter Sveriges lag och laga stadgar;"

Gammalt språk, men solklart ändå.

Vi hoppar fram i texten och läser:

"ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är."

Ha! Sug på den du människa som lever på 2000-talet. Domaren som jag läste för hade problem att förklara saken...

Så innan vi skrotar nämndemannasystemet så tycker jag att vi fräschar upp texten så att människor förstår.

Ordet saklös beskrivs här. Den som klickar anser jag håller med mig i sakfrågan om modernitetsbehov.... :-)

måndag 31 januari 2011

Avfallsförbränningen risker och problem
Sammanfattning av miljökonsekvenserAvfallsbränning ger
– Giftaska
– Giftiga utsläpp luft och vatten
– Lukt
Problem är framtida tillgång på bränsle
• Mer borde satsas på förnyelsebar teknik inte grundad på förbränning tex sol , bergvärme
• Mer satsning på besparingar i befintliga bostadsområden

De allvarliga miljöproblemen är att

 Avfall innehåller material som framställs av fossila ämnen (t.ex. plaster) och halten (50-25 %) kan variera men det innebär att avfall inte kan betecknas som förnyelsebara bränslen.
 Tillgången på avfall inom 4-5 år i Centraleuropa kommer att minska med de miljömål EU och medlemsstaterna har. Mer kommer att återvinnas till material och mer kommer att förbrukas av respektive stat
 40 000 ton farligt avfall (kreosot) kommer att hanteras och kommer att medföra ökade miljörisker i Västerås.
 Det råder osäkerhet om vilka ämnen som kommer ut i luften och i vattnet vid förbränningen t.ex. svavelväten, dioxiner och olika ofullständigt nedbrutna organiska ämnen samt hur mycket stoft och tungmetaller som kommer ut.
 Hur behandlas rökkondensaten som släpps ut i vatten?
 Askan är ett problem då askmängden fördubblas och det är oklart hur denna giftiga aska skall hanteras.
 Luktproblem uppstår vid hanteringen av avfallet som miljöförvaltningen påpekat och detta kommer att störa bostadsområden på Väster liksom Hamnen, Lillåudden m.fl. områden
 Det är också en stor brist i MKB att inte typen av avfall och dess innehåll beskrivits. Vilka ämnen kommer att brännas?
 Det är oklart om företaget använder bästa möjliga teknik för att förhindra utsläpp. Man hänvisar till ett gammalt dokument från 2006


I den brittiska tidningen ”Independant” den 1 augusti 2010 skrivs att kapaciteten för avfallsförbrännning byggs ut mycket snabbt i Storbritannien Bl.a är 65 nya anläggningar planerade i England och 9 i Skottland. Med målet att återvinna mer material kommer det bli en överkapacitet (enligt Independant). Detta kan vara skäl till att Storbritannien måste importera biobränslen för att försörja dessa anläggningar. Liknande utveckling pågår i fler EU-länder tex Nederländerna, Tyskland mfl. Det pågår också kraftiga kampanjer från miljörörelserna i Storbritannien och andra EU-länder att återvinna mer material. Det är sant att infrastrukturen för avfallshantering är bristfällig men den utvecklas hela tiden. Om 3-4 år när den tänkta samförbränningsanläggningen är klar är det inte troligt att det finns avfall att importera. Beslut under sådan osäkerhet är inte bra och i synnerhet kommer priset på avfallsbränslen att rusa i höjden