tisdag 15 december 2009

De nödvändiga åtgärderna

Med anledning av konferensen i Köpenhamn måste am understryka följande:

1.Klimatkrisens allvar tvingar fram en omställning av energiförsörjningssystemen och den stora huvudlinjen blir att undvika användning av energislag och processer som leder till växthusgasutsläpp. En del tecken tyder på klimatkrisen är allvarligare än man först kunde ana. Inte minst har bla professor Johan Rockhammar pekat på de problem som uppstår i haven när den kemiska surheten ökar. Det kan slå ut en del av den nödvändiga biologiska mångfalden dvs organismer som binder koldioxid tex koraller varvid krisen kan förvärras. Temperaturhöjningen kan också innebära att frysta marker tinar som kommer att lämna ifrån sig ännu mer växthusgas. Sålunda finns det mycket som tyder på åtgärderna krävs snabbare än vad som tänkts från början.

2.Många föreslagna klimatomställningsprogram ger inte ett fossilenergifritt samhälle år 2050. De som satsar endast på förnyelsebar energi kommer att fortfarande vara fossilberoende till 50 % år 2050. Men vid denna tidpunkt är all olja och fossilgas slut och kvar står endast kol som måste tas fram i miljöförstörande dagbrott i nu befintliga jordbruks- eller stadsområden. Det finns inte hur mycket kol som helst enligt detaljstudier i de sex länder som har 85 procent av världens kolreserver Detta har bl a professor Kjell Alekletts forskning i Uppsala visat.

3. De aktioner som måste utföras måste vara inställda på att senast år 2050 ha ett fossilenergifritt världssamhälle. Sverige har möjlighet att nå detta mål betydligt tidigare och kan visa vägen. Men den väg som här föreslås är till delar annorlunda från det många i och för sig välmenande klimat/naturvårdsorganisationer föreslår. Den linje som föreslås här är en linje som kan rädda världen från katastrof och är en realistisk och balanserad utveckling. I första hand är programmet nedan avsett för Sverige men kan bilda mönster för hela världens lösning av klimatkrisen

4. Tre globala problem måste hanteras samtidigt och det är klimatet, matproduktionen, säkerhet ( bla utpressningsrisker, fred/krig,) och den ekonomiska utvecklingen Därför bör man göra följande

· Satsning sker på förnyelsebar energi, energieffektivisering och kärnkraft i så stor uträckning att ingen fossilbaserad energiproduktion äger rum.
· Elproduktionen skall ökas enär el är det mest effektiva sättet att distribuera energi.
· Smarta elnät skall introduceras
· Spillvatten från kärnkraften utnyttjas för fjärrvärmenät
· Solenergi och jordvärme skall uppmuntras i komplementärt syfte i bostäder Solenergi och jordvärme kommer att svara för en annan betydande del av bostadsuppvärmning (30-35% av en bostad)
· Smarta värmenät införs
· Minskad energiförbrukning genom passivhus, solvärmesupport i uppvärmning Energieffektivisering beräknas till 20 % i bostäder och industri
· Överföra transporter till konventionell järnväg och magnettåg. Frigöra kapacitet för godstransporter genom att lyfta bort en del persontrafik Satsa på magnettåg
· Bevara nuvarande orörda älvar
· Energieffektivisering sker genom övergång från diesel/bensin till el Massivt införande av elhybrider. Det komplementära drivmedlet blir biobränslen främställda i huvudsak genom förgasning av biomassa samt biogasrötning
· Biomassa används i endast till produktion av biobränslen bla för lastbilar, bussar och flyg
· Ett intensifierat forsknings & utvecklingsprogram för kärnkraft där både tredje, fjärde och femte generationen kärnkraft inbegrips
· Öka kärnkraftskapaciteten med 250 % till år 2030 400 % till 2050
· El skall exporteras i stor omfattning till idag fossilberoende länder bl a Tyskland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar