onsdag 5 augusti 2009

Spillvärme från kärnkraft möjliggör nollvision för koldioxid.

Våra kärnreaktorers spillvärme räcker det till att i Sverige uppvärma huvuddelen av alla bostäder. Det innebär att man måste bygga stora varmvattenledningar från kärnkraftverken Genom ett smart varmvattennät skulle man kunna hålla vattnet vid lämpligt gradtal trots långa transporter. Någon eller några graders temperatursänkning vid slutdestinationen i vissa lägen kan kompenseras genom tillförsel av marginella energitillskott från annan överskottsvärme. Den värme som uppstår vid produktion av fordonsbränsle via förgasning av biomassa och avfall kan matas in i nätet. Det innebär att den biomassa som eldas upp i värmeverk istället skulle kunna omvandlas till fordonsbränsle. Detta blir ekonomiskt lönsamt och samtidigt räddas klimatet.

Vi skall också betänka att bioenergin i framtiden måste komma från avfall, rötslam, algodling och odling av vissa växter i icke jordbruksområden. Träet i våra skogar måste användas som byggmtrl och endast en mindre del kan bli biobränsle. Biomassan kommer i huvudsak att medelst förgasning omvandlas till fordonsbränslen som tex metanol. Däremot kommer biobränsle som produceras på åkermark att bli marginell eftersom åkermarken behövs för livsmedelsproduktion. Världens jordbruksproduktion behöver fördubblas till år 2030.

Kärnkraften måste få utvecklas och år 2050 är det III:e och IV:e genrationens kärnreaktorer som skapar ett mer kortlivat avfall än dagens reaktorer genom att dagens avfall kommer att förbrännas i dessa reaktorer.

Den förnyelsebara energin kommer i huvudsak från fyra håll vattenkraft, solkraft, geo-energi och bioenergi. Däremot kommer vindkraften att spela en mer marginell roll.

Jag är övertygad att de ekonomiska krafterna om man tar rätt pris för koldioxidutsläppen leder till en vision som beskrivits ovan

Karl-Erik Andersson Västerås

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar