torsdag 25 juni 2009

Förgasning av sopor i Västerås eller på sikt varmattenledning från Forsmark för hela Mälarregionen

Förgasningsanläggning av sopor skall komma till stånd men under vissa förutsättningar


Positivt1.
Förgasningsteknik är outstanding för framställning av biobränslen och den är överlägsen rötning(som sker vid biogasproduktion) och jäsning som sker vid etanolproduktion .Det finns fungerande anläggningar på Värö bruk, Lahti i Finland. Vi kan tom ta till vara metan i gasen och få en gas som 10 ggr effektivare än nuvarande biogas som framställs genom rötning2. Våra sopor får en bra användning och blir en bra del i kretsloppet3. Vi kan sluta upp med de fossila bränslens kol och torv och därmed minskar vi påspädningen av växthusgasNegativt1.

Mängden stoft ökar tfa av avfallsförgasningen Det är alltid så vid biobränslen.2. Det blir mer kvicksilver (ökning från 0,5 kg till i kg per år)3. Omhändertagande av askan(innehåller tungmetaller bl a Kadmium, kvicksilver ,bly mm)) är kritiskt men den blir lagrad som sten i gamla bergrum. Våra bergrum räcker kanske 6 år sedan får vi skeppa det till andra gruvor i tex Närke (utanför Kumla),4. Negativt med import från Tyskland eller anat land i Centraleuropa.
SLUTSATSER

Det är en bra lösning med förgasning men det bör ske under iakttagande av följande1 Ansträngningar bär göras för att få ned stoftmängden. En stoftkompensation skulle kunna göras genom att vi förbjuder dubbdäck i Västerås2Säkerställa en säker askhantering3.Säkerställa att lukt eller smittspridning inte sker från avfallet .4. Alternativ till import från Centraleuropa bör säkerställasVidare kan vi konstatera att oberoende lösning kommer priserna på biobränslen att öka och vi får oavsett höjda avgifter. Detta kommer att innebära mer lönsamhet för energibesparingar och dels fler som övergår till bergvärme.Vid oförändrad befolkning kommer energikonsumtionen att minska 2-3 % per år och det är är inte orealistiskt. Ser vi långt fram i tiden så halveras konsumtionen till 2030AlternativBeroende på tidsperspektiv bör man ha klart för sig att det finns följande fossilfria alternativ1. Mer bergvärme (solpaneler/celler är knappast ngt kostnadsmässigt alternativ men en del fastighetsägare gör det ändå).2. Ökad satsning på besparing och energieffektivisering i bostäder, kontor, och industrier leder till 50 % besparing som är sannolik till 20303. Det kan bli ett gemensamt kraftvärmeverk i Köping för både Västerås ,Köping Arboga. Detta har diskuterats4 Energilösning för hela Mälardalen via hetvattensledingar från Forsmark. Om hela Mälardalen kunde besluta så går det att räkna hem ett sådant projektEn passantEn passant alltså helt av en händelse vid Lögarängen stötte jag på Andreas Porsvald som är ordförande i VAFABHan hävdar att om vi bildar med VAFAB ,Mälarenergi och kanske tex Rangsäll för anskaffning och sorteringen av soporna avfallen så skulle vi uppnå både ekologisk och ekonomisk optimalitet. Jag tycker vi köper den lösningen och låter juristerna fixa till ev hinder- Kanske detta också tar bort importbehovet!!
Summa summarum

Nu är det viktigt att fundera ordentligt,Vi skall göra en investering på nära tre miljarderAllt talar för ett beslut enligt ovanDetta är ett middlerange decision (amerikanskt uttryck)Det superoptimala hade varit ett för hela Mälardalen gemensamt varmvattennät från ForsmarkEn 10TWH kärnreaktor för el reaktor producerar också 20 TWH varmvatten som idag går ut i havet. Men det krävs ett regionalt Mälardalsbeslut för detta och regeringsbeslut. Det kommer nog det också.

Förklaring:Vad är middle-rangeUngefär så här menar jag ”middle-range” teorier, alltså teorier, beslut o.likn. med begränsad giltighet i tid och rum. Skepsis har kanske i första hand med tidsperspektivet att göra. På kort sikt tvungna att ta ett stort beslut och på sikt ta ett ännu större och radikalt annorlunda beslutLiknelsen hämtas från den sociologiska vetenskapen där Middle-range - som diskuteras av Robert K. Merton är en teori med begränsad räckvidd, som förklarar en viss uppsättning fenomen, i motsats till en grand teori liknande de som enl. Talcott Parsons syftar till att förklara/lösa fenomen för hela samhället.Karl-Erik Andersson Västerås

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar