lördag 31 oktober 2009

Minnesanteckningar 091028 Västerås / Västmanland Klimat - energi - mljögrupp

Följande slutsatser drogs och därmed kan dessa 8 teser spikas upp:

1. All förbränning är av ondo och även den med biobränsle ty det ger också koldioxid och skapar ämnen som är cancerogena och mikrostoft som kan orsaka luftrörssjukdomar

2. Biobränslen skall ej transporteras långa sträckor enär det är skrymmande och kräver för mycket transportarbete per energiinnehåll. Biobränslen skall nyttjas så nära källan som möjligt och omvandlas till elenergi, värme och/eller skall genom förgasning omvandlas biogas (kolmonoxid, metan, vätgas och/eller metanol)

3. Avfall skall inte heller transporteras långa avstånd och dessutom består avfall också av ämnen med fossilt ursprung. Innehåller också stora mängder gift bla bly, kvicksilver, kadmium. Import från andra länder är osäkert för dessa länder kan behöva avfallet själva. Närodlade/närväxta biomassor från skog och skogsbruk i Mellan-Sverige får användas av Mälarnergi samt regionens avfall och sopor, skörd av näringsfällor, trädgårdsavfall och gallring i kommunens parker/skogar

4. Biobränslena bör på sikt helt reserveras för fordonsbränsle för användning vid elhybridbilar, lastbilar och som flygbränsle. Vid dessa tillverkningsprocesser bildas spillvärme som kan användas i uppvärmning av bostäder. Ett bioenergikombinat av denna typ utanför Västerås är en intressant idé

5. Nybyggnation och ombyggnationer skall sikta till byggnader och fastigheter där lokal energi produceras i form av solceller, jordvärme och vind och dessa kommer att ibland få el-överskott som kan levereras ut på nätet. Smarta elnät för att mäta, prognostisera samt styra energianvändning/produktion kommer till stånd. Affärsmodeller och lagstiftning kommer att förändras.

6. Kärnkraften behövs som baskraft och kan vid nya kärnkraftverk också kunna bli reglerkraft för vind och solkraft. Hett vatten från Forsmark är möjligt för hela Mälardalen distribuerat i ett intelligent varmvattennät. Spillet från kärnkraftverken räcker till hela landet bostdsuppvärmning men nu går det ut i sjön. Någon grads sänkning är inget problem för man kan addera till energi och höja och det är ändå vinst. Ett sådant projekt bör initieras

7. Dagvatten från staden och avrinning med näringsämnen från jord/skogsbruket skall fångas upp i näringsfällor d v s dammar där det odlas bl a odlas vass, andra växter, alger. och pilträd som kan skördas och bioförgasas. Mälarens vatten skall räddas. Grönalgsblomningen på sommaren/hösten skall stoppas och det skall bli möjligt att bada i hela Mälaren

8. Snabbtågskommunikationer är viktiga. Skall man bygga på traditionell teknik eller på magnettåg? Tipset är att båda lösningarna kommer nog att existera i en snar framtid. Magnettåg har en avsevärt högre investeringsutgift men blir avsevärt billigare på sikt genom minskat underhåll, större transportkapacitet, större tillförlitlig och tillgänglighet. Sträckan Västerås Stockholm skulle ske på 15 minuter och därmed skulle hela transportkartan målas om och möjliggöra en fantastisk framtid för Västerås och Mälardalen. Man skall söka lobbya fram ett magnettågsprojekt för Mälardalen samt en pedagogisk broschyr

Närvarande: Örjan Thorsell, Sture Larsson, Britt-Inger Lindell, Jakob Ostrowski, Henrik Östman, Harriet Andersson, Göran Landerdahl, Carl-Åke Utterström, Bengt-Åke Nilsson samt ordföranden Karl-Erik Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar