tisdag 26 maj 2009

Vad är viktigt- tillväxt/jobben, miljön, säkerheten och det fria informationssamhället i EU

Följande måste göras
A. Tillväxt/jobben som skapas genom
I. fri rörlighet för kapital, arbete, tjänster, varor och kunskap.
II. Forskning och utveckling
III. Omprioritering av budget från jordbruksstöd till infrastruktursatsningar
IV. Förvandling av Europa till ett fossilenergifritt samhälle via förnyelsebar energi, kärnkraft och energieffektivitet samt övergång till elhybridbilar
V. Fri global handel och ökat samarbete mellan EU, Kina, Indien och USA

B. Rädda miljö och klimat
I. Satsa på förnyelsebar energi, kärnenergi och energieffektivisering samt byggande av ett europeiskt intelligent elnät
II. Rädda haven, sjöarna och vattendragen
III. Grön trafik och gröna bränslen på järnvägar vägar, haven och i luften
IV. Bygga snabbtågsförbindelser mellan städerna i Europa

C. Säkerhet
I. Gemensam säkerhetspolitik för Europa
II. En gemensam polis i EU för att bekämpa internationell brottslighet
III. Ökad egenförsörjning av fossilfri energi för oberoende från omvärlden

D. Ett fritt informationssamhälle
I. Möjliggöra en tillåten fildelning på Internet
II. Universella rättigheter och skyldigheter på Internet
III. Virtuella folkbibliotek på Internet
IV. Garantera ett fritt och oberoende Internet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar