tisdag 10 augusti 2010

Kommunal miljö och energipolitik

FP vill säkerställa smart, miljövänlig, säker och billig energi och därför vill vi arbeta med följande frågor lokalt;
• Energin skall användas så bra som möjligt i boende och transporter
• I huvud enbart byggande av lågenergihus och smarta energieffektiviseringar i äldre bostadsbestånd
• På lokal nivå skall förnyelsebar energi t.ex. solkraft, jordvärme, biogas uppmuntras. Ett smart elnät som innebär att el skall kunna säljas och köpas mellan husägare, företag och Mälarenergi
• Ökad biogasproduktion av avfall från hushåll, lantbruk, industri och skogsbruk genom förgasning och rötning. Samarbete mellan kommun, lantbruk och företag skall utvecklas inom biogasområdet.
• Avskaffa fossilbränningen vid kraftvärmeverket och ersätta det med eldning av biobränsle och avfall senast 2014
• Undersöka möjligheterna till spillvärme från Forsmark i Mälardalen
• Kärnkraft och vattenkraft som förser oss med billig basenergi på nationell nivå.

Den kommunala miljö och energipolitikens grunder
Den snabba förbrukningen av vårt naturkapital i form av energikällor och vatten är ett kritiskt världsproblem. Utvinningskostnaden av olja, gas och kol kommer att bli allt högre och trots klimatdebatten kommer efterfrågan att öka bl.a. i de nya tillväxtekonomierna bl.a. Kina och Indien. Priserna kommer att rusa i höjden och detta blir ett avgörande skäl att gå över till förnyelsebar energi och kärnkraft. Kommunala energiverk ser redan att biobränslepriserna (skogsråvara och avfall) ökar kraftigt genom starkt stigande efterfrågan. Det blir dyrbart att importera dessa alltmer knappa energiråvaror som dessutom är skrymmande och kommer att kosta mycket att transportera.
Den lokala förnyelsebara energin i form av sol, jordvärme och värmepumpar blir därför viktig och konkurrenskraftig. Jordbruket bör dessutom öka sin självförsörjning av energi via biogas framställt av gödsel och avfall. Denna produktion skulle kunna integreras med kommunernas biogasproduktion av hushålls och industriavfall. En kraftigt ökad biogasproduktion kan åstadkommas genom förgasning av avfall. Biogasdrift tillsammans med el- och elhybridbilar kan på sikt ersätta behovet av fossilbaserad bensin och diesel.
Det behövs en stabil baskraft som kan producera billig miljövänlig, el och detta är kärnkraften. Därför är det viktigt att beslut tas om att bygga om våra kärnkraftsverk till nya generationers reaktorer . Därmed läggs grunden för stabilitet, ekonomisk tillväxt och fortsatt välfärdsutveckling.
Lokal förnyelsebar energi och central energi (kärnkraft och vattenkraft) kommer att samverka genom smarta elnät och skapa ett energioberoende som är viktigt i en alltmer turbulent värld där man konkurrerar med alla medel om de knappa resurserna. Det som krävs är nya 6 affärsmodeller för de som producerar och distribuerar energi. Villaägare, bostadsrättsföreningar och hyresrättsföretag kommer att både sälja och köpa energi. Alla juridiska hinder för detta bör undanröjas snarast genom ändrad lagstiftning. Energibolag måste bli förvaltare av smarta elnät.
I byggandet blir det dels viktigt att dels bygga enbart lågenergihus med möjligheter till egen energiproduktion och dels finna kostnadseffektiva metoder för att göra det äldre bostadsbeståndet lågkonsumerande av energi . Här finns dock stora outnyttjade takytor som kan användas för solenergi. Bostadsaktiebolaget Mimer förfogar över mer än 40 hektar lediga tak.
För kommunerna är det nya spännande energistrukturer som växer fram och man får inte bita sig fast i det förgångna utan man måste se den ljusa framtiden an.

Det kommunala bostadsaktiebolaget MIMER
• Mimer skall bli föregångare inom energi- och miljöområdet
• Påbörja byggandet av nya ekologiska bostadsområden med lågenergihus och lokal energiproduktion.
• Utnyttja lediga takytor för värme och elproduktion via solenergi. i det befintliga bostadsbeståndet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar