måndag 31 januari 2011

Avfallsförbränningen risker och problem
Sammanfattning av miljökonsekvenserAvfallsbränning ger
– Giftaska
– Giftiga utsläpp luft och vatten
– Lukt
Problem är framtida tillgång på bränsle
• Mer borde satsas på förnyelsebar teknik inte grundad på förbränning tex sol , bergvärme
• Mer satsning på besparingar i befintliga bostadsområden

De allvarliga miljöproblemen är att

 Avfall innehåller material som framställs av fossila ämnen (t.ex. plaster) och halten (50-25 %) kan variera men det innebär att avfall inte kan betecknas som förnyelsebara bränslen.
 Tillgången på avfall inom 4-5 år i Centraleuropa kommer att minska med de miljömål EU och medlemsstaterna har. Mer kommer att återvinnas till material och mer kommer att förbrukas av respektive stat
 40 000 ton farligt avfall (kreosot) kommer att hanteras och kommer att medföra ökade miljörisker i Västerås.
 Det råder osäkerhet om vilka ämnen som kommer ut i luften och i vattnet vid förbränningen t.ex. svavelväten, dioxiner och olika ofullständigt nedbrutna organiska ämnen samt hur mycket stoft och tungmetaller som kommer ut.
 Hur behandlas rökkondensaten som släpps ut i vatten?
 Askan är ett problem då askmängden fördubblas och det är oklart hur denna giftiga aska skall hanteras.
 Luktproblem uppstår vid hanteringen av avfallet som miljöförvaltningen påpekat och detta kommer att störa bostadsområden på Väster liksom Hamnen, Lillåudden m.fl. områden
 Det är också en stor brist i MKB att inte typen av avfall och dess innehåll beskrivits. Vilka ämnen kommer att brännas?
 Det är oklart om företaget använder bästa möjliga teknik för att förhindra utsläpp. Man hänvisar till ett gammalt dokument från 2006


I den brittiska tidningen ”Independant” den 1 augusti 2010 skrivs att kapaciteten för avfallsförbrännning byggs ut mycket snabbt i Storbritannien Bl.a är 65 nya anläggningar planerade i England och 9 i Skottland. Med målet att återvinna mer material kommer det bli en överkapacitet (enligt Independant). Detta kan vara skäl till att Storbritannien måste importera biobränslen för att försörja dessa anläggningar. Liknande utveckling pågår i fler EU-länder tex Nederländerna, Tyskland mfl. Det pågår också kraftiga kampanjer från miljörörelserna i Storbritannien och andra EU-länder att återvinna mer material. Det är sant att infrastrukturen för avfallshantering är bristfällig men den utvecklas hela tiden. Om 3-4 år när den tänkta samförbränningsanläggningen är klar är det inte troligt att det finns avfall att importera. Beslut under sådan osäkerhet är inte bra och i synnerhet kommer priset på avfallsbränslen att rusa i höjden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar