onsdag 28 september 2011

Debatterar och argumentera på landsmötet för liberal grön politik
Gröna liberaler vill påverka FP; s kommande miljöprogram
Folkpartiets landsmöte i Karlstad närmar sig och flera gröna liberaler söker via motioner påverka kommande partiprogram. Det finns några linjer i motionerna som är värda att observera. Ny teknik kan hjälpa till att lösa miljöproblem men också ändrad livsstil är viktigt. Det går att leva med något mindre materiell konsumtion och med mer icke materiell konsumtion såsom kultur och upplevelser.

Grön skatteväxling (mindre skatt på inkomst och mer på energi, utsläpp och varukonsumtion) återkommer i flera förslag. Naturkapital måste prissättas och det skall kosta att förstöra miljön eller att släppa ut skadliga ämnen. Det måste bli stopp för ianspråktagande av åkermark. Vattenplaneringen för hantering av dagvatten, närings- och giftutsläpp och dricksvattenreserver bör få prioritet i kommuner och regioner

Mesta möjliga energi- och råvarueffektivitet samt materialåteranvändning skall stimuleras. Nya affärsmodeller skall uppmuntras (t.ex. uthyrning istället för köp av datorer, bilar, apparater) genom att tjänster får mindre skatt. Finanssektorn måste reformeras så den inte uppmuntrar till belånad överkonsumtion eller destabiliserande spekulationer med folks sparkapital. Medel för investeringar i infrastruktur för energi, kommunikationer, forskning & utveckling och hållbar materialhantering måste skapas genom förbättrade processer i offentlig sektor. Sveriges och EU; s långsiktiga energiförsörjning måste tryggas genom ny modern kärnkraft och ren förnyelsebar energi(sol, vind, vatten, biogas).

Skydd och respekt för djuren måste stärkas i en hållbar ekologisk livsmedelsproduktion . EU;s jordbrukspolitik måste fås att förändras i den riktningen att den gynnar miljömässig rätt odling och missgynnar det som är miljöstörande och hälsovådligt.

Gröna liberala politiska beslut kan tas idag både lokalt och nationellt. Det handlar om att den som smutsar ned och använder knappa naturresurser får betala och därigenom skapas de nödvändiga drivkrafterna för omläggning till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det handlar om att förvalta den planet människan fått och överlämna den till kommande generationer i ett bättre skick än vi lämnade den i. Kortsiktig materiell girighet måste överges till förmån för ett ansvarsfullt helhetstänkande för både människor och natur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar