torsdag 8 april 2010

Vad bestämmer enrgianvändning? Drivkrafter till förändring och möjligheter att förena lokal och central energi

Determinanter för global energitillgång fram till 2050
Man måste starta analysen utifrån den globala situationen och bryta ned den på lokal nivå.Den fossila energin har ett ekonomiskt slutdatum. Bioenergin kommer ej att räcka till allt det man föreställer sig. Den förnyelsebara energin har egenskapen att vara spridd vilket gör den svår att tillvarata. Biobränslen bör inte transporteras långa avstånd utan koncentreras till energi så fort som
möjligt. Vindkraft och vattenkraft har sina naturliga begränsningar. Vinden i den låga
utnyttjandegraden särskilt i vår del av landet. Vattenkraften är också begränsat i vår bygd än än i småskalighet. Den energi som flödar ständigt är solen och därför skall mycket uppmärksamhet ägnas den. Det är på sikt ologiskt att gå via växterna för att ta emot solens energi när man kan göra det mer direkt i form av solpaneler och solceller.
Våra fossila fordonsbränslen måste bytas ut dels pga av klimathotet men också pga av att oljans tillgänglighet minskar med kraftiga framtida prisökningar som följd. Fordon kan köras på två alternativa bränslen i framtiden dvs elen och biobränslen. Det biobränsle som är bäst är biometan vilket kan framställas genom förgasning och rötning av avfall.
Tanken här är att förena biogasproduktion med uppvärmning av spillvärmen samt eventuellt en viss elproduktion via gasturbiner och/eller stirlingmotorer.
Jordvärme och värmepumpar ger ett stort bidrag redan idag och dess andel kan ökas.
Slutligen behöver vi el som får framställas storskaligt i nationella och internationella kraftverk iform av kärnkraft och storskalig solenergiproduktion i södern.
Det viktiga blir också att möjliggöra handel mellan småproducenterna av el och värme med de stora producenterna. Varje hushåll blir både producent och konsument av energi. Smarta el och värmenät kommer att se dagens ljus.
Slutligen måste vi idag grunda våra beslut på de relativpriser som kommer att råda framöver i tiden. Enligt min bedömning kommer de allt högra framställningskostnaderna för fossilbränsle liksom monopoliseringen i energikarteller snabbt leda till höga priser som kommer att framtvinga övergång till nya energikällor. De brister och flaskhalsar som kan identifieras i energisystemen driver kostnaderna och priserna uppåt.
Sålunda måste det byggas upp en ny energistruktur som kan klara framtidens utmaningar och vara robust att stå emot kriser av olika slag. Vi skall också betänka att vi skall bygga en en smart och miljövänlig struktur för våra barnbarn


Fyra determinanter i världsekvationen
De fyra bestämningarna är klimatförändringar,tillgången på energi,livsmedelstillgång samt freds och säkerhetsaspekterna

1. Klimatkrisen är en faktor som framtvingar övergång från fossilenergi till förnyelsebar
energi, kärnkraft samt energieffektiviseringar. Politiken kommer att styra via
skatter,avgifter, subventioner och direktregleringar. Man blir tvingad byta sociotekniska system för energiframställning och energianvändning. Det finns skeptiker som vill bromsa och det finns de som sticker huvudet i sanden och struntar i den avlägsna framtiden

2. Tillgången på fossil energi minskar de närmaste åren drastiskt medan efterfrågan ökar.
Framförallt kommer de ekonomsikt lönsamma källorna att sina och driva upp priserna
kraftigt. Detta gäller både oljan,gasen och kolet. Tillgångarna finns i ett fåtal länder samtidigt som kartelliseringen finns vilket skickar priserna i höjden och i riktning mot monopolpriser. Troligtvis kommer detta att vara den starkaste drivkraften för snabb förändring och ha en avsevärt större förändringskraft än utsläppsrätter och koldioxidskatter.Peak-oil, peak-gas och peak-coal är realiteter. Det finns de som pekar på att det finns mycket mer reserver men dessa glömmer att det är tillgångar som ger dagens relativpriser som försvinner och priserna skjuter i höjden. Dessutom om kol skall brytas måste det ske ibygder där städer och jordbruksmark kommer att förödas av brytningen. Allt detta leder till en snabbare övergång till förnyelsebar energi , kärnkraft och energieffektivisering.

3. Det kommer att råda brist på livsmedel framförallt beroende på två faktorer. Det är det därför att befolkningen ökar från 6 miljarder till 9 miljarder år 2050 och dels för att jordbruksmark förstörs eller får minskad avkastning, Det senare har bla med vattentillgången att göra men också klimatförändringar,utsugning och energibrist. Detta faktum gör att bioenergin är en mycket begränsad förnyelsebar energikälla. Åkermark kommer inte att kunna användas för odling av energigrödor sockerrörsetanol mm mm.
Skogen har också sina begränsningar. Ett alltför starkt grot och stubbuttag i skogsmark leder till sämre skogstillväxt och måste kompenseras med konstgödsling. Dessutom tenderar detta kraftigt att utkonkurrera pappersmassa och timmer. Slutligen måste vi vara rädda om skogarna för den biologiska mångfalden. Det kan inte accepteras nedhuggning av regnskogar o.dyl och vi måste också i vårt land bevara många skogar som de är.Bränsleuttagen är begränsade i världens skogar. Däremot är skogen i sig själv koldioxidfällor men också möjligheten att bygga fler hus av trä måste tillvaratas eller att framställa nya byggnadsmaterial. Träet ha också sin materialanvändning i många andra sammanhang.

4. Fred och säkerhet är en fjärde viktig aspekt. Konkurrensen om resurser skapar också konflikter mellan folk som kan utlösa i olika former av våldsamheter. I samverkan med andra faktorer såsom religiös fundamentalism, nationalism och sociala exkluderingar skapas grogrund för mycket allvarliga konflikter. Dessutom finns de traditionella energitillgångarna i i ett fåtal stater. För många regimer kan det vara frestande att utnyttja detta för att pressa sina omgivande stater eller stater som saknar tillgångar. En strategi för oss kan då vara att se att vi blir mindre beroende av stater som kan komma att utöva politiska påtryckningar. EU är beroende av rysk naturgas och för oljans del mycket beroende av Arabvärlden och Iran.
Utifrån dessa utgångspunkter måste Sverige agera för att göra sig oberoende av fossil energi i form av olja genom övergång till eldhybrider . Eldriften är c,a 5 ggr så effektiv som bensin.
Det komplementära bränslet bör bli biometan eller metanol framställt på avfall från
hushåll,lantbruk,industri och skogsbruk. Helst bör huvuddelen av dessa biobränslen komma från lokala och regionala källor för att spara skrymmande transporter av biomassa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar