söndag 25 april 2010

Folkpartiets program för byggande av den miljövänliga staden

Byggande för en trygg och hållbar stad
Möjligheternas stad
Västerås har oanade möjligheter till tillväxt i den meningen att människor kan få
sin utkomst i staden De industriföretag som finns har en framåtsyftande verksamhet med stor kompetens och ett stort kunnande hos de anställda. Fram till 2050 ska hela världens energisystem omvandlas från fossilenergi till förnyelsebar energi, kärnkraftslösningar och energieffektivisering genom smarta lösningar. Vårt
läge gör att logistik- och handelsföretag gärna etablerar sig i staden.I Västerås finns därför framtidens arbetsplatser vilket gör att vi tror på utveckling
av staden som boendeort. Detta ställer stora krav på hur vi utformar det framtida
Västerås. Vi måste vara rädda om de kvalitéer som finns och utforma staden genom
en varsam omvandling till en modern framtidsstad som förutom att vara hållbar
också har många andra kvalitéer.

Vår vision för det framtida Västerås
•Ren och hälsosam
•Har många insprängda gröna miljöer med vattenspeglar och välskötta parker
•Säker och trygg
•Rik på kultur och utbud av fritid och upplevelser
•Utrustad med en mångfald av platser i alla stadsdelar för möten mellan människor
•Har ett city med attraktionskraft för möten, kultur, arbete och handel samt inte minst boende
•Trivsamma bostadsområden med närhet till arbetsplatser och fritidsutbud

En framtidsorineterad ekologisl mönsterstadsdel
Där johannesbergs flygfält nu ligger skall en stadsdel anläggas
I den nya stadsdelen ska det finnas eldrivna bussar,laddstationer för elbilar, lokal energiproduktion (solpaneler), lågenergihus,vattendammar, vattendrag och trädgårdar. Det ska vara en hälsosam och ekologiskt balanserad stadsdel. Skönhet och nytta skall förenas i byggandet. Denna stadsdel skall inspirera övriga stadsdelar

Riklinjer för miljövänlig stadsutveckling
I praktisk politik har vi redan satt kanske de tuffaste kraven i Sverige på energianvändning i nya hus. I dag ges marktilldelning endast om lågenergihus
byggs. Nästa steg för att minska energiåtgången är att planera för passivhus och en ekologiskt bostadsmiljö.

Vi vill

• skapa en ekologisk stadsdel där Johannisbergs flygfält nu ligger
•möjliggöra att bygga bostäder även i närheten till Mälaren för att låta västeråsarna
•bo attraktivt
•garantera att de centrala mälarstränderna är öppna, tillgängliga och trevliga så at alla västeråsare kan ta del av dem oavsett var i staden man bor.
•förnya området kring stationscentrumet
•att det görs energibesparande investeringar så att man så småningom når smarta hus i hela det befintliga bostadsbeståndet
• att ha en blandning av upplåtelseformer.
•att befintliga områden rustas upp med trädgårdsinslag och aktivitetsytor så att miljön blir inspirerande.
•att gångstråken har en väl genomtänkt belysning kombinerat med att vegetationen hålls låg.
•att busshållplatser är väl upplysta och fria från vegetation
•fortsätta att ha fokus på att utveckla stadsdelarna tex Bäckby.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar