söndag 31 januari 2010

Ett starkt energiprogram

Satsning på enbart förnyelsebar energi skulle innebära ett fossilberoende till 50 % år 2050. Men då är all olja och fossilgas slut och kvar står endast kol som måste tas fram i miljöförstörande dagbrott i nu befintliga jordbruks- eller stadsområden.


Det är dock möjligt att helt upphöra med fossilbränslen och Sverige kan bilda mönster för den övriga världen.
Därför bör man

· Satsa på förnyelsebar energi, energieffektivisering och kärnkraft i så stor uträckning att ingen fossilbaserad energiproduktion äger rum. Nuvarande orörda älvar bevaras

· Smarta el- och värmenät införs med nya affärsmodeller för differentierade taxor mht klockslag, efterfrågan, utbud och kostnad
· Spillvärmen från kärnkraften utnyttjas för fjärrvärmenät
· Solenergi och jordvärme skall uppmuntras i bostäder och kan svara för en del av bostadsuppvärmningen (30-35 % av en bostad är realistisk)
· Minskad energiförbrukning genom att endast smarta lågenergihus byggs
· Transporter överförs i möjligaste mån till konventionell järnväg och magnettåg
· Ökad satsning på kollektivtrafik från idag ca 7 % av pendlarna till 70 % vilket ger underlag för magnettåg
· Massivt införande av elhybrider. Biomassa används endast till produktion av biobränslen bla för lastbilar, bussar och flyg
· Öka kärnkraftskapaciteten med 250 % till år 2030 400 % till 2050
· Kärnavfallet återanvänds i fjärde generationens reaktorer och skapar lågaktivt avfall samt en nästan oändlig energikälla.
· Elproduktion ökas och ett medvetet överskott exporteras i stor omfattning till idag fossilberoende länder bl a Tyskland där då brunkolsproduktionen kan dras ned


Kärnkraft och vattenkraft står för huvuddelen av energibehovet.

Solenergi kan ge ett värdefullt tillskott. Medan en mindre del kommer från vind. De senare varierar över tiden i produktion och dess dalar och peakar måste utjämnas via smarta nät och reglerkraft. Bioenergin reserveras för de fordon som inte kan eldrivas samt för flyget. Vid produktion av biodrivmedel uppstår fjärrvärme som kan omhändertas för fjärrvärme.


Ingen energikälla skall subventioneras men utsläppen av växthusgas beskattas i förhållande till mängd. Den totala samhällsekonomiska kostnaden skall vara avgörande och därmed får man en ekonomiskt och miljömässigt optimal fördelning mellan energislagen.

Detta har medlemmar ur Folkpartiets klimat- energi och miljögrupp fastslagit i Västerås

bl.a
undetecknad, Örjan Rosell, Carl-Åke Utterström, Anders Allander
Harriet Andersson, Arne Kjellberg, Sture E. Larsson,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar